Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1483 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555-2559"

งานพัฒนาบุคลากร และ งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การวิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555-2559"และร่วมวิเคราะห์สภาพโรงเรียน (SWOT Analysis)  ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเซนต์แมรรี่ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรรี่ โดยเชิญ อาจารย์วิทยา  ใจวิถี  ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ มาเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย ผู้ช่วยฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้างาน และบุคลารกรทางการศึกษา ธุรการฝ่ายทั้ง 5 ฝ่าย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 40 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 49 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 49 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้