Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3560 : ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ แนะแนวนักเรียน ชั้น ม.5

ฝ่ายวิชาการ โดยงานแนะแนว ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กีรติ  แสงแจ่ม และอาจารย์สุรี จิตโสภิณ ภาควิชาวิศวกรรมการบิน และอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบิน และอวกาศ (B.Eng. in Aerospace Engineering)   หลักสูตร International Double Degree Program (B.Eng. in Aerospace Engineering and B.Bus. in Business Managemant ) ร่วมกับ RMIT University Melbourne, Australia  และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (B.S. in Aviation Technology Management) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.5 เพื่่อเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตณ ห้องประชุม Ambrosio อาคารแอมบรอสิโอ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 โดยมี ครูกนิษรินทร์ พลศักดิ์  ครูแนะแนวระดับชั้น ม.5 เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกใหักับท่านวิทยากร

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:             ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  กนิษฐรินทร์    พลศักดิ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 120 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 108 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16 บรรยาย และมอบรางวัล
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้