Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1.  1. ส่งเสริม/สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้บุคลากรในฝ่ายสามารถประสานการทำงานร่วมกันจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2.  2. เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
3.  3. เพื่อให้เอกสารการพิมพ์ของฝ่ายมีความถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโรงเรียน
4.  4. เพื่อจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละงานภายในฝ่ายและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ (FSG.12.3)

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(27)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
1.  1. บุคลากรที่สังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน สามารถดำเนินงานจนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 95
2.  2. ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศร้อยละ 95 มีความถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ
3.  3. เอกสารการพิมพ์ที่ออกจากฝ่ายมีความถูกต้อง ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโรงเรียน มากกว่าร้อยละ 95
4.  4. บุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงินร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. เสริมสร้างระบบและพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล หลักการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระบบประกันคุณภาพภายใน วัฒนธรรมองค์กรและโรงเรียนคาทอลิก

   มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG.)
 

   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ (สพฐ.)
 

   ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564
 

   แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2563
 

   หลักธรรมาภิบาล
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มิ.ย. 2560 20 มิ.ย. 2560   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 609 วัน
01 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงบาน  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 690 วัน
03 เม.ย. 2560 28 เม.ย. 2560   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 662 วัน
15 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 629 วัน
21 มิ.ย. 2560 30 มิ.ย. 2560   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 599 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 295 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.1 งานรับ-ส่งหนังสือระหว่างฝ่าย  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 295 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.2 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 1  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 295 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 295 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.4 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 295 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายธุรการ-การเงิน  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 295 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.6 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 295 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 295 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 295 วัน
13 พ.ค. 2560 31 ต.ค. 2560   D 6.9 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
15 มิ.ย. 2560 28 ก.พ. 2561   D 6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 26  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 26   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 356 วัน
15 พ.ค. 2560 30 มิ.ย. 2560   D 6.11 เครื่องสแกนนิ้ว (ฝ่ายบุคลากร ดำเนินการ)  มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 599 วัน
15 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   D 6.12 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (FSG.12.3)  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 629 วัน
15 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   D 6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 629 วัน
27 ก.ค. 2560 09 มี.ค. 2561   C 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา 2560  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 347 วัน
24 ต.ค. 2560 16 ก.พ. 2561   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 368 วัน
30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 295 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (27)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่1/2560  24 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 636 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  26 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 603 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  27 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 602 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  28 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 601 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  29 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 600 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  30 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 599 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  1 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 598 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  2 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 597 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  3 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 596 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  4 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 595 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  5 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 594 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  6 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 593 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  7 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 592 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  8 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 591 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  9 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 590 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  10 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 589 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  11 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 588 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  12 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 587 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  13 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 586 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  14 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 585 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  15 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 584 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  16 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 583 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  17 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 582 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  18 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 581 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  19 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 580 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  20 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 579 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561  21 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 578 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561  15 มิ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    1. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มของ งานธุรการ 1 *** ***
2    2. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มของ งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน 1 *** ***
3    3. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มของ งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ 1 *** ***
4    4. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มของ งานจัดซื้อและทรัพย์สิน 1 *** ***
5    5. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มของ งานบริหารกองทุน 1 *** ***
6    6. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มของ งานโภชนาการ 1 *** ***
7    7. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มของ งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 1 *** ***
8    1. งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 1 *** ***
9    เครื่องสแกนนิ้ว 2 *** ***
10    1. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ 1 *** ***
11    2. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องคิดเลข 1 *** ***
12    3. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องนับธนบัตร 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. ข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายธุรการ-การเงิน 1.1) คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย 1.2) บทพรรณนางานของฝ่าย 1.3) ปฏิทินและแผนการดำเนินงานของฝ่าย 1.4) แผนปฏิบัติการประจำปี
 - 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน
 - 3. รายงานสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน
 - 4. รายงานการประชุมของฝ่ายธุรการ-การเงิน
 - 5. แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดำเนินการประสานและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายธุรการ-การเงิน ว่าด้วยเรื่องเอกสารและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องค์กรมหาชน) (สมศ.) และมาตรฐานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ของหน่วยงาน งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ
ผู้จัดทำ : มิส  สุทธิฉันท์    ศุภไพบูลย์กิจ


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )