Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อจัดทำวิจัยของโรงเรียน 2. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(13)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(1)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
1.  1. งานวิจัยดำเนินการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง
2.  2. ร้อยละ 82 นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน (Stakeholders) มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3.  3. ร้อยละ 82 ของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนางานในภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  6. พัฒนาครูครบทุกมิติสู่ครูมืออาชีพ ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู พัฒนา ทักษะการคิด การสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานเพื่อนำโรงเรียนไปสู่องค์ การแห่งการเรียนรู้
  10. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรทางการศึกษา และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

   มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG.)
 

   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ (สพฐ.)
 

   ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564
 

   แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2563
 

   หลักธรรมาภิบาล
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
15 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 599 วัน
15 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบัน ของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 599 วัน
15 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 599 วัน
15 พ.ค. 2560 28 ก.พ. 2561   P 4. จัดทำแผนงานกำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสารจดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน
15 พ.ค. 2560 28 ก.พ. 2561   P 4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการดังนี้  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน
15 พ.ค. 2560 28 ก.พ. 2561   P 4.2 วางแผนหรือเตรียม เครื่องมือการประเมินผลที่ตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน
15 พ.ค. 2560 28 ก.พ. 2561   P 4..3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงานคุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน
01 มิ.ย. 2560 15 มิ.ย. 2560   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 584 วัน
15 พ.ค. 2560 28 ก.พ. 2561   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน
15 พ.ค. 2560 28 ก.พ. 2561   D 6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน 12  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน
15 พ.ค. 2560 28 ก.พ. 2561   D 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ ทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   D 6.3 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจัยของโรงเรียน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 265 วัน
01 ส.ค. 2560 30 มี.ค. 2561   D 6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 296 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2560  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 265 วัน
25 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 541 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 450 วัน
17 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 366 วัน
06 มี.ค. 2561 09 มี.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 317 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับ ติดตาม และนิเทศการ ดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 265 วัน
24 ก.ย. 2560 30 เม.ย. 2561   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 265 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 450 วัน
06 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 345 วัน
15 พ.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบเป้าหมายฝ่าย  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 296 วัน
30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   A 9. นำสรุปผลการประเมินและ ข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 265 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (13)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ส่งโครงร่างวิจัย  11 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 558 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ส่งโครงร่างวิจัย  12 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 557 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ส่งโครงร่างวิจัย  13 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 556 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ส่งโครงร่างวิจัย  14 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 555 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ส่งโครงร่างวิจัย  15 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 554 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ส่งโครงร่างวิจัย  16 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 553 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ส่งเครื่องมือวิจัย  14 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 524 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล  18 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ส่งเครื่องมือวิจัย  19 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ส่งเครื่องมือวิจัย  20 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ส่งเครื่องมือวิจัย  21 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ส่งเครื่องมือวิจัย  22 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
 ส่งรายงานวิจัย ระหว่างวันที่ 19-23 ก.พ.2560  19 ก.พ. 2561 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าจ้างเก็บข้อมูลวิจัยกลุ่มประชาชนทั่วไป 500 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ของหน่วยงาน งานวิจัยและพัฒนา
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึ0.000.00100.00
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ X_BAR S.D %
การสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 25603.840.7976.83
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน0.000.000.00
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
ผู้จัดทำ : มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)




ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )