Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกด้าน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เนต แก่บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียน และชุมชน องค์กรภายนอก
2.  2. เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์สื่อ เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน
3.  3. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มีสิ่ง อำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ ได้ดี และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน มีสิ่งอำนวย ความสะดวกในการเรียนรู้ รู้พอเพียงกับจำนวน ผู้เรียน และอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง

-ปฏิทินแผนงาน(43)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(56)
-มอบหมายหน้าที่งาน(1) / กิจกรรม(146)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(147)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(21)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(1)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(12)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.  1. ให้บริการสื่อ เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ แก่ครู บุคลากร นักเรียนและหน่วยงานต่างๆ สะดวกและรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 85
2.  2. บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯ สื่อ เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 85
3.  3. ผู้ใช้บริการพึงพอใจในการบริการ ร้อยละ 90

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  8. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

   มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG.)
 

   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ (สพฐ.)
 

   ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564
 

   แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2563
 

   หลักธรรมาภิบาล
 


ปฏิทินแผนงาน (43)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
15 มี.ค. 2560 18 มี.ค. 2560   P 1.แต่งตั้งกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 430 วัน
15 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 417 วัน
15 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 417 วัน
15 มี.ค. 2560 31 มี.ค. 2560   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 417 วัน
01 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 356 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
15 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   D 6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 356 วัน
15 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   D 6.2 เช่าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 356 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 51 1  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 51   1 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน 1 145 1  มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล 1   145 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.2 เช่าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส 1  มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.3 เช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และMicrosoft office 1  มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.4 การเช่าใช้โปรแกรม Adobe 1 1  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 1   1 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.5 การเช่าใช้ดูแล Appication MC  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
01 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   D 6.6 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC  มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 356 วัน
01 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   D 6.7 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook  มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 356 วัน
01 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   D 6.8 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 356 วัน
01 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560   D 6.9 จัดซื้อโปรเจคเตอร์  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 356 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.10 การบำรุงรักษาโปรแกรม Mas school  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.11 การบำรุงรักษาและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.12 การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและแม่ข่าย  มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.13 การบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ  มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.14 การบำรุงรักษาเครื่องรูดบัตรและ โปรแกรม Canteen  มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.15 การบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด  มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.16 จัดซื้อหลอดภาพโปรเจคเตอร์และหลอดภาพโปรเจคเตอร์กระดานอัจฉริยะ  มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.17 จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน  มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.18 ค่าบริการสัญญาณ Ture Vision  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.19 ซ่อมบำรุงรักษาโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  มาสเตอร์  สุรชัย    แสนทอน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.20 ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องเสียงและลำโพง  มาสเตอร์  สุรชัย    แสนทอน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.21 ซ่อมบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอและอุปกรณ์ประกอบ  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.22 จัดซื้ออะไหล่ หัวแจ๊คสัญญาณภาพและเสียง และอุปกรณ์ต่างๆในการบำรุงรักษา  มาสเตอร์  สุรชัย    แสนทอน 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
15 พ.ค. 2560 30 พ.ย. 2560   D 6.23 วัสดุสิ้นเปลืองและหมึกพิมพ์ 1  มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 173 วัน
01 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.24 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
25 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 298 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 207 วัน
17 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561   C 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 123 วัน
06 มี.ค. 2561 09 มี.ค. 2561   C 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 207 วัน
06 มี.ค. 2561 09 มี.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 74 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน
30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 22 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (56)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน  15 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่1/2560  18 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน โครงการตาม ระบบ PDCA เพื่อลงในระบบ SWIS  22 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่2/2560  24 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การลงปฏิบัติการเขียนแผนงาน โครงการ และลงแผนงานโครงการในระบบ SWIS  27 พ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่3/2560  8 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เบิกพัสดุสำนักงาน  12 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 344 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.23 วัสดุสิ้นเปลืองและหมึกพิมพ์  15 พ.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
 ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่4/2560  22 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่5/2560  28 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เช่าใช้โปรแกรการเช่าใช้โปรแกรม Adobe  30 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การเช่าใช้โปรแกรม Adobe  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และMicrosoft office  30 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และMicrosoft office  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 เช่าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส  30 มิ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 เช่าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส  1 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่6/2560  4 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การอบรม กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning (Leaning with iPad)  17 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ติดตามสารสนเทศ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกับงานแผนและนโยบาย  25 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ติดตามสารสนเทศ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกับงานแผนและนโยบาย  26 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ติดตามสารสนเทศ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกับงานแผนและนโยบาย  27 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 Panasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017  1 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 Panasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017  2 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 Panasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017  3 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 Panasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017  4 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 Panasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017  5 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมติดตามการใช้ระบบ SWIS ในหน่วยงานต่างๆ  11 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน  15 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน  16 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน  17 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 278 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน  18 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน  24 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายบริหารทั่วไป  25 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 270 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ  28 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 267 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์  28 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 267 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายธุรการ-การเงิน  29 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์  29 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายบุคลากร  30 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์  30 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายวิชาการ (EP)  31 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 264 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์  31 ส.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 264 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายวิชาการ  1 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 263 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 สรุปผลการดำเนินงาน แต่ละเดือน  1 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 263 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่6/2560  1 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 263 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์  1 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 263 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์ สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  27 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่6/2560  2 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ทบทวนโปรแกรม SWIS ครั้งที่ 1 เทอม 2  1 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 Workshop โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3  5 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 Workshop โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3  6 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 197 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 Workshop โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3  7 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรมคอนเสิร์ตสัญจรสมาคมสมาพัธ์ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ  10 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ควบคุมดูแลระบบเสียงและห้องประชุมกิจกรรม Open House นักเรียนระดับชั้น ป.6 มงฟอร์ตประถม  11 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 อบรมทบทวนการใช้โปรแกรม Swis  14 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 อบรมทบทวนโปรแกรม SWIS ให้กับครูและบุคลากรที่รับผิดชอบแผนงานโครงการ  15 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 188 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 กิจกรรม MC Night ปีการศึกษา 2560  2 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ติดตั้งเครื่องเสียงกิจกรรมวันคริสตมาส  21 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ควบคุมเครื่องเสียงกิจกรรมวันคริสตมาส  22 ธ.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (1) /กิจกรรม (146)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  เลขา 1   6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ผู้ประสานงาน 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประสานงาน 1   6.4 การเช่าใช้โปรแกรม Adobe
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
  ประธานที่ปรึกษา 1   6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (147)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : เลขา
ในกำหนดการ: ประชุมติดตามการใช้ระบบ SWIS ในหน่วยงานต่างๆ (วันที่ 11 ส.ค. 2560) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : จดบันทึก สรุปเป็นรายงานเสนอผู้อำนวยการ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้ประสานงาน
ในกำหนดการ: เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ติดต่อประสานงานให้บริษัท มานำเสนอเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพของเครือข่าย

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประสานงาน
ในกำหนดการ: เช่าใช้โปรแกรการเช่าใช้โปรแกรม Adobe (วันที่ 30 มิ.ย. 2560) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : มีหน้าที่ประสานงานร้านหรือบริษัทให้มานำเสนอผลิตภัณฑ์

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ประธานที่ปรึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ให้คำปรึกษาและนำเพื่อการตัดสินใจ

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (21)

ขั้นตอน: 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ดร. ศักดา    สกนธวัฒน์  ประธานที่ปรึกษา
 ภราดา  อนุวัฒน์    วิภาคธำรงคุณ (ออกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561) ที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  อานนท์    อินนนท์  กรรมการ
 มิส  รสรินทร์    รตนประภา  กรรมการ
 มาสเตอร์  สมชาย    นิพาพันธ์  กรรมการ
 มาสเตอร์  รังสรรค์    พรพัฒนา  กรรมการ
 มิส  นงนภัส    สมณะ  กรรมการ
 มาสเตอร์  สุรชัย    แสนทอน  กรรมการ
 มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล  กรรมการ
 มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง  กรรมการและเลขานุการ
 มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา  กรรมการ

ขั้นตอน: 6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ดร. ศักดา    สกนธวัฒน์  ประธานที่ปรึกษา
 ภราดา  อนุวัฒน์    วิภาคธำรงคุณ (ออกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561) ที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  อานนท์    อินนนท์  กรรมการ
 มาสเตอร์  ธีระพงษ์    มณีวรรณ  กรรมการ
 มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา  กรรมการ
 มาสเตอร์  รังสรรค์    พรพัฒนา  กรรมการ
 มิส  ณุภาวรรณ    จันทร์พรหม  กรรมการ
 มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล  กรรมการและเลขานุการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน 12 *** ***
2    ค่าเช่าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส 1 *** ***
3    เช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และMicrosoft office 1 *** ***
4    การเช่าใช้โปรแกรม Adobe 12 *** ***
5    การเช่าใช้ดูแล Appication MC 1 *** ***
6    จัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC 1 *** ***
7    จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook 3 *** ***
8    จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 1 *** ***
9    จัดซื้อโปรเจคเตอร์ 1 *** ***
10    บำรุงรักษาโปรแกรม Mas school 1 *** ***
11    8jkบำรุงรักษาและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 *** ***
12    ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและแม่ข่าย 1 *** ***
13    ค่าบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ 1 *** ***
14    ค่าบำรุงรักษาเครื่องรูดบัตรและ โปรแกรม Canteen 1 *** ***
15    ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด 1 *** ***
16    ค่าจัดซื้อหลอดภาพโปรเจคเตอร์และหลอดภาพโปรเจคเตอร์กระดานอัจฉริยะ 1 *** ***
17    ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน 1,500 *** ***
18    ค่าบริการสัญญาณ Ture Vision 12 *** ***
19    ค่าซ่อมบำรุงรักษาโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 1 *** ***
20    ค่าซ่อมบำรุงรักษา เครื่องเสียงและลำโพง 1 *** ***
21    ค่าซ่อมบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอและอุปกรณ์ประกอบ 1 *** ***
22    ค่าซื้ออะไหล่ หัวแจ๊คสัญญาณภาพและเสียง และอุปกรณ์ต่างๆในการบำรุงรักษา 1 *** ***
23    กระดาษการ์ดสีทำปก A4 (180 แผ่น) 120g 3 *** ***
24    กระดาษแบงก์สี A4 (500 แผ่น) 1 *** ***
25    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4 (Double A) 10 *** ***
26    ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 35-1M 5 *** ***
27    ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 10-1M 12 *** ***
28    ผ้าเทปแล็คซีน ขนาด 3 นิ้ว 5 *** ***
29    ผ้าเทปแล็คซีน ขนาด 1.5 นิ้ว 5 *** ***
30    ปากกาเขียนไวท์บอร์ด 12 *** ***
31    ปากกาเน้นข้อความ 3 *** ***
32    ปากกาเคมี สองหัว (ตราม้า) 3 *** ***
33    คัดเตอร์ใหญ่ 2 *** ***
34    ใบมีดคัดเตอร์ ใหญ่ 10 *** ***
35    มาร์กกิ้งเทป ขนาด 1.5 นิ้ว 5 *** ***
36    มาร์กกิ้งเทป ขนาด 1 นิ้ว 5 *** ***
37    กาวซุปเปอร์ ตราช้าง 3 *** ***
38    กาวแท่ง UHO 3 *** ***
39    ปากกาเขียน CD แบบลบไม่ได้ 1 *** ***
40    แผ่นยางรองตัด 1 *** ***
41    แผ่น DVD 7 *** ***
42    แผ่น CD 6 *** ***
43    ซองสำหรับใส่แผ่น CD และ DVD 3 *** ***
44    Hard disk สำรองข้อมูลภาพและเสียง 1 *** ***
45    หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ 3 *** ***
46    หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ 3 *** ***
47    เทปใส แกนเล็ก 3/4 น้ิว 2 *** ***
48    เทปกาว 2 หน้า บาง 1 นิ้ว 1 *** ***
49    ผ้าเทปแล็คซีน ขนาด 2 นิ้ว 5 *** ***
50    ไส้แฟ้ม ขนาด A4 6 *** ***
51    แฟ้มซอง ขนาด A4 1 *** ***
52    คัดเตอร์เล็ก 3 *** ***
53    เครื่องเจาะรูกระดาษ ขนาดกลาง 1 *** ***
54    กระดาษโปสเตอร์หน้าเดียว บาง 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของหน่วยงาน งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (1)
ความพึงพอใจการใช้โปรแกรม SWIS ของครูและบุคคากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
จำนวนผู้ตอบ X S.D. ข้อคิดเห็น
  - สรุปแบบประเมินหน้าที่ ผู้ประสานงาน ในแผนงาน เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2560 208 2.79 0.65
     ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (1)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ความพึงพอใจในการใช้งานอินเตอร์เนต ปีการศึกษา 25603.241.1464.01
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ความพึงพอใจการใช้โปรแกรม SWIS ของครูและบุคคากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 3.490.8269.81
แบบประเมินความพึงพอใจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 25603.110.7069.17
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (12 )
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน โครงการตาม ระบบ PDCA เพื่อลงในระบบ SWIS
การลงปฏิบัติการเขียนแผนงาน โครงการ และลงแผนงานโครงการในระบบ SWIS
การอบรม กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning (Leaning with iPad)
การนิเทศติดตามตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์
Panasonic KWN Global Summit 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 1-5 สิงหาคม 2560
นร ชมรม mctv ระดับชั้น ม.ต้น มาเรียนรู้นอกห้องเรียน..เวียงท่ากาน ในโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์ สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ทบทวนโปรแกรม SWIS วันพุธ ที่ 1 พ.ย 2560
Workshop โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
อบรมทบทวนโปรแกรม SWIS ให้กับงานธุรการฝ่ายทุกฝ่าย
อบรมทบทวนการเขียนแผนงานโครงการ สำหรับครูและบุคคลากรที่รับผิดชอบแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2560