Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการกำหนดปฏิทินการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนพัฒนาโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดทำและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยใช้กระบวนการ PDCA และสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
2.  2. เพื่อส่งเสริมให้มีการกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปี และผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(55)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(19)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการกำหนดปฏิทินการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนพัฒนาโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการกำหนดปฏิทินการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนพัฒนาโรงเรียน
1.  1. โรงเรียนมี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 100 ที่สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ นโยบายโรงเรียน และเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ครบกระบวนการ PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  2. มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทุกแผนงาน โครงการตามวงจร PDCA ให้สอดรับกับนโยบายของโรงเรียน ร้อยละ 100
3.  3. ร้อยละ 90 ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
4.  4. ร้อยละ 86 ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
5.  5. ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการกำหนดปฏิทินการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนพัฒนาโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  เสริมสร้างระบบและพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล หลักการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระบบประกันคุณภาพภายใน วัฒนธรรมองค์กรและโรงเรียนคาทอลิก

   มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG.)
    - ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ (สพฐ.)
    - การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
    - การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
    - มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
    - การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

   ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564
    - 3.2 พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
    - 3.3 พัฒนาระบบบริหารมูลนิธิฯให้สามารถกำกับ ติดตามและพัฒนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 - 2562 (ปรับปรุง 2560)
    - กลยุทธ์ที่ 4.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

   หลักธรรมาภิบาล
    - 1.1.การมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
    - 2.1.การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
    - 2.2.การดำเนินการภารกิจด้วยความคุ้มค่า
    - 4.1.การกำหนดให้มีระบบประเมินและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
    - 7.3.ระบบติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน


ปฏิทินแผนงาน (55)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
15 พ.ค. 2560 19 พ.ค. 2560   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 278 วัน
01 ก.พ. 2560 28 ก.พ. 2560   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
02 ม.ค. 2560 31 ม.ค. 2560   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 386 วัน
03 ม.ค. 2560 28 ก.พ. 2560   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
03 ม.ค. 2560 28 ก.พ. 2560   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
03 ม.ค. 2560 28 ก.พ. 2560   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
29 พ.ค. 2560 29 พ.ค. 2560   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 268 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560    6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 117 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 68 วัน
25 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) 4  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) 4  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 117 วัน
17 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561    6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) 3  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 33 วัน
06 มี.ค. 2561 09 มี.ค. 2561   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ(ครั้งที่ 4) 4  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 4   0 *** *** 16 วัน
12 ก.พ. 2561 09 มี.ค. 2561   D 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 16 วัน
12 ก.พ. 2561 12 ก.พ. 2561   D 6.2.1 วางแผนจัดทำรูปแบบรายงานสรุปแผนงาน โครงการ เชื่อมโยงรายงานสรุปของมูลนิธิฯ  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
16 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561   D 6.2.2 ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานสรุปแผนงาน โครงการแก่ฝ่ายต่าง ๆ  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 5 วัน
19 ก.พ. 2561 09 มี.ค. 2561   D 6.2.3 แต่ละฝ่ายจัดทำรายงานสรุปให้หัวหน้าฝ่ายเซ็นรับทราบผลการสรุป  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 16 วัน
12 มี.ค. 2561 16 มี.ค. 2561   D 6.2.4 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของแผนงาน โครงการเพื่อวางแผนในการดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 23 วัน
26 ก.พ. 2561 31 พ.ค. 2561   D 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 99 วัน
26 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561   D 6.3.1 วางแผนจัดทำรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 5 วัน
02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561   D 6.3.2 นำเสนอและชี้แจงรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่ายเพื่อนำสู่การวิเคราะห์สรุปเปรียบเทียบในระดับโรงเรียน  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 9 วัน
05 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   D 6.3.3 แต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 37 วัน
02 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561   D 6.3.4 รวบรวมรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายของฝ่ายเพื่อนำมาวิเคราะห์รายงานสรุปเปรียบเทียบระดับโรงเรียน  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 58 วัน
23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561   D 6.3.5 รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวิพากษ์และรายงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมแก้ไขร่างรายงาน  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 61 วัน
24 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561   D 6.3.6 แก้ไขจัดทำรูปเล่มนำเสนอผู้อำนวยการลงนาม  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 63 วัน
17 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561   D 6.3.7 จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 86 วัน
21 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561   D 6.3.8 ประเมินกระบวนการจัดทำ  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 93 วัน
28 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   D 6.3.9 สรุปผลการดำเนินการวางแผนการพัฒนาต่อไป  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 99 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.4 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 68 วัน
13 พ.ย. 2560 06 มี.ค. 2561   D 6.5 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 13 วัน
13 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560   D 6.5.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนด กรอบ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 96 วัน
21 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560   D 6.5.2 ร่างแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รูปแบบและแนวทางการเขียน นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณา  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 92 วัน
24 พ.ย. 2560 24 พ.ย. 2560   D 6.5.3 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 89 วัน
27 พ.ย. 2560 19 ม.ค. 2561   D 6.5.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 33 วัน
30 ม.ค. 2561 02 ก.พ. 2561   D 6.5.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน และงบประมาณของ แผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนา  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 19 วัน
05 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561   D 6.5.6 จัดส่งผู้ดำเนินการพิสูจน์อักษร ความถูกต้อง  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 12 วัน
12 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561   D 6.5.7 แก้ไขและนำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 2 วัน
26 ก.พ. 2561 02 มี.ค. 2561   D 6.5.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 9 วัน
06 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561   D 6.5.9 นำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิฯ  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 13 วัน
12 มี.ค. 2561 16 มี.ค. 2561   D 6.5.10 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 23 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.6 จัดทำเอกสารเผยแพร่แก่ฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 68 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.6.1 จัดทำเอกสารเผยแพร่แก่ฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 68 วัน
17 พ.ค. 2560 26 พ.ค. 2560   D 6.7 การอบรมทบทวนนโยบายและแผน  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 271 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 68 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 68 วัน
25 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 1  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 1  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 117 วัน
17 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 1  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 33 วัน
06 มี.ค. 2561 09 มี.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 1  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 1   0 *** *** 16 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 68 วัน
24 ต.ค. 2560 30 มี.ค. 2561   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 37 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 117 วัน
06 มี.ค. 2561 09 มี.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 16 วัน
01 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 37 วัน
02 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** 68 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (19)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การนิเทศติดตาม ครั้งที่ 1  25 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  25 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค. 2560
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1  25 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)  25 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค. 2560
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1  26 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)  25 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค. 2560
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1  27 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)  25 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค. 2560
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1  28 ก.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)  25 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค. 2560
 การนิเทศติดตาม ครั้งที่ 2  24 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  24 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2  24 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  24 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2  25 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  24 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2  26 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  24 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2  27 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  24 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4  7 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 45 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ(ครั้งที่ 4)  6 มี.ค. 2561 - 9 มี.ค. 2561
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4  8 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 44 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ(ครั้งที่ 4)  6 มี.ค. 2561 - 9 มี.ค. 2561
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4  9 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 43 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ(ครั้งที่ 4)  6 มี.ค. 2561 - 9 มี.ค. 2561
 การนิเทศติดตาม ครั้งที่ 3  17 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 35 วัน ไม่ได้เช็ค  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  17 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3  17 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)  17 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3  18 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 34 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)  17 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3  19 ม.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 33 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)  17 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
 การนิเทศติดตาม ครั้งที่ 4  6 มี.ค. 2561 13 วัน ไม่ได้เช็ค  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  6 มี.ค. 2561 - 9 มี.ค. 2561
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4  6 มี.ค. 2561 13 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ(ครั้งที่ 4)  6 มี.ค. 2561 - 9 มี.ค. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 1 *** ***
2    ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่แก่ฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบติดนิเทศติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
 - 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
 - 3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการกำหนดปฏิทินการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนพัฒนาโรงเรียน ของหน่วยงาน งานนโยบายและแผน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
ผู้จัดทำ : มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )