[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สรุปสถิติการมาเรียนของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 / 12

รายวัน รายเดือน รายปี
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล สาย % ลากิจ % ลาป่วย % ขาด %
1 26142  นาย  อาสา    บวรวัฒนางกูร 0 0 0 0 0 0 0 0
2 26143  นาย  ธนากร    นิลสนธิ 0 0 0 0 0 0 0 0
3 26940  นาย  พนา    โทปุญญานนท์ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 26949  นาย  สร้างสรรค์    โบว์เสรีวงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 27001  นาย  พิวานนท์    พรมนิเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0
6 27049  นาย  พิมุกต์    กุละปาลานนท์ 0 0 0 0 0 0 0 0
7 27059  นาย  อนันต์    สลิงบี้ 0 0 0 0 0 0 0 0
8 27062  นาย  อินทนนท์    ดุลยโกวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 27065  นาย  เมธัส    รัตนซ้อน 0 0 0 0 0 0 0 0
10 27847  นาย  ชยชัย    วงศ์วิเศษสมใจ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 28743    ศนิสา    สุเดชา 0 0 0 0 0 0 0 0
12 28794    ญาณิศา    พิพัฒนชัยพงศ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
13 28846    ศิรภัสสร    จอมงาม 0 0 0 0 0 0 0 0
14 28895    ดนตร์    ศักดาทร 0 0 0 0 0 0 0 0
15 28910    อภัสนันท์    แสงอ้าย 0 0 0 0 0 0 0 0
สรุป 0 0 0 0