Today 's Events

กุมภาพันธ์ 2562
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
<<   >>

Today 's Events
08
กุมภาพันธ์
2562


ปฏิทินวันสำคัญตลอดปี ปฏิทินดำเนินงานตลอดปี ปฏิทินแยกตามประเภท What ' s new

:: ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)


ว.ด.ป (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานที่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)

ศ. 8 ก.พ. 2562
Fri, 8 Feb 2019
- กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.2  (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจ ธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และ รับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่าง ชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต) [01 ก.พ. 2562 - 01 ก.พ. 2562]
 (Profile: ) [01 Feb 2019 - 01 Feb 2019]
Montfort College Secondary Section
งานอภิบาล
มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ
Master  Narenrit    Tatongjai

มิส  ศศิน    ดาวดี
Miss  Sasin    Daodee

มิส  ภัสรา    พงษ์พิศ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
Miss  Phatsara    Phongphit (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)

มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
Master  Jirathawat    Chatbanyong


ตลอดวัน นำเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปีการศึกษา 2562 แก่ผู้อำนวยการ  (แผนงาน: จัดทำสรุปหนังสือเข้า บันทึกข้อความ รายงานการประชุม จัดพิมพ์เอกสารฝ่ายและรวบรวมสารสนเทศฝ่าย งบประมาณ รูปเล่มแผนงาน โครงการ กิจกรรม คู่มือการปฏิบัติงานและขอเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ ) [19 พ.ย. 2561 - 21 ก.พ. 2562]
 (Profile: ) [19 Nov 2018 - 21 Feb 2019]
อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องฝ่ายวิชาการ)
งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ
มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน
Miss  Jittiva    Muansan


ตลอดวัน แข่งขันงานนิทรรศการญี่ปุ่น "นิฮนไซ" ครั้งที่ 31  (โครงการ: Got your Talent)
 (Plot: ) (Profile: )
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานกลุ่มสาระ
มิส  กมลชนก    พิณชัย
Missis  Kamonchanok    Pinchai


08.00 - 15.00 ซ้อมรับวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นม.6 ปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: จัดระบบและดำเนินการส่งเสริมปรับ เปลี่ยนและยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้ สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติตามหลักสูตรสถานศึกษา นอกจาก นั้นยังให้บริการประสานงานกับผู้ปกครอง หัวหน้าระดับและครูบุคลากรทุกท่าน ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน) [15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562]
 (Profile: ) [15 May 2018 - 30 April 2019]
Montfort College Secondary Section
งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
มิส  นงลักษณ์    คำไทย
Missis  Nongluck    Kumthai

 

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)


ว.ด.ป (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานที่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)

ศ. 8 ก.พ. 2562
Fri, 8 Feb 2019
- กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.2   (แผนงาน: ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียน และบุคลากรยึดมั่นในสัจ ธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ และ รับผิดชอบ ต่อสังคม ตามแบบอย่าง ชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต)[01 ก.พ. 2562 - 01 ก.พ. 2562]
  (Profile: ) [01 Feb 2019 - 01 Feb 2019]
Montfort College Secondary Section
งานอภิบาล
มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ
Master  Narenrit    Tatongjai

มิส  ศศิน    ดาวดี
Miss  Sasin    Daodee

มิส  ภัสรา    พงษ์พิศ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
Miss  Phatsara    Phongphit (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)

มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
Master  Jirathawat    Chatbanyong


ตลอดวัน แข่งขันงานนิทรรศการญี่ปุ่น "นิฮนไซ" ครั้งที่ 31  (โครงการ: Got your Talent)
  (Plot: )  (Profile: )
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานกลุ่มสาระ
มิส  กมลชนก    พิณชัย
Missis  Kamonchanok    Pinchai


08.00 - 15.00 ซ้อมรับวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นม.6 ปีการศึกษา 2561  (แผนงาน: จัดระบบและดำเนินการส่งเสริมปรับ เปลี่ยนและยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้ สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติตามหลักสูตรสถานศึกษา นอกจาก นั้นยังให้บริการประสานงานกับผู้ปกครอง หัวหน้าระดับและครูบุคลากรทุกท่าน ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน)[15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562]
  (Profile: ) [15 May 2018 - 30 April 2019]
Montfort College Secondary Section
งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
มิส  นงลักษณ์    คำไทย
Missis  Nongluck    Kumthai


เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร     วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้