Today 's Events

กุมภาพันธ์ 2562
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
<<   >>

Today 's Events
13
กุมภาพันธ์
2562


ปฏิทินวันสำคัญตลอดปี ปฏิทินดำเนินงานตลอดปี ปฏิทินแยกตามประเภท What ' s new

:: ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)


ว.ด.ป (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานที่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)

พ. 13 ก.พ. 2562
Wed, 13 Feb 2019
08.00 - 16.30 บันทึกคะแนนปลายภาคเรียนม.3และม.6 ลงระบบวัดผล  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน - รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551) [03 ก.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562]
 (Profile: ) [03 July 2018 - 30 April 2019]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล
มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng


13.30 - 15.00 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ  (แผนงาน: จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน ) [11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562]
 (Profile: ) [11 Feb 2019 - 15 Feb 2019]
Montfort College Secondary Section
งานนโยบายและแผน
มิส  วันเพ็ญ    สุขเกษม
Miss  Wanpen    Sookgasem

 

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)


ว.ด.ป (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานที่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)

พ. 13 ก.พ. 2562
Wed, 13 Feb 2019
08.00 - 16.30 บันทึกคะแนนปลายภาคเรียนม.3และม.6 ลงระบบวัดผล  (แผนงาน: รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน - รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)[03 ก.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562]
  (Profile: ) [03 July 2018 - 30 April 2019]
Montfort College Secondary Section
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล
มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
Master  Peerapong    Bualueng


13.30 - 15.00 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ  (แผนงาน: จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน )[11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562]
  (Profile: ) [11 Feb 2019 - 15 Feb 2019]
Montfort College Secondary Section
งานนโยบายและแผน
มิส  วันเพ็ญ    สุขเกษม
Miss  Wanpen    Sookgasem


เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร     วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้