[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's news in SWIS

ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้


[ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้] [ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้] [กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ ] [Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้] [FAQ ที่ Update ในวันนี้ ] [Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS] [ประมวลภาพและผลงาน] [Today 's Events ]    

ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

     หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง
  - GE English on Tour (Hong Kong) 20/09/2561   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 15:44:45

อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้มภาพ วันที่โพสต์อัลบั้มรูป เวลาที่เปลี่ยนแปลง
No. 3600       ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อส่วนภูมิภาค ปี 2561 20/09/2561 17:25:37
No. 3601       การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 ก.ย.2561 ณ สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่ 20/09/2561 17:24:23
No. 3599       ผู้อำนวยการให้โอวาทนักกีฬา ก่อนการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 16 20/09/2561 16:48:02
No. 3596       ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20/09/2561 11:19:37
No. 3598       งานวัดผล และประเมินผล ชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผล ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4 20/09/2561 10:47:57
No. 3597       ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2561 20/09/2561 10:43:21
No. 3593       น.ส.ณัชชา ฐิติวัฒนาการ และ นายณัฐพล จันทร์วงค์ ผ่านเข้ารอบ3 และรอบ 4 การแข่งขันตอบปัญหารายการ ม.ปลายสายเก่ง 19/09/2561 10:47:21
No. 3594       ได้รับเกียรติบัตรวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา2561 19/09/2561 03:43:59
No. 3595       งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาสีชุบ อโนไดซ์จากธรรมชาติ" ชนะเลิศโครงการประกวดการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 19/09/2561 03:38:41

ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง

รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
- ทัศนศึกษาต่างประเทศ
กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - ครูยึดโทรศัพท์นักเรียนไม่คืน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มาสเตอร์  พสิษฐ์    โภคินวัฒนดิษฐ์ 10:46:00
 - สูตรอาหารเหนือ  งานแนะแนว  มิส  กนิษฐรินทร์    พลศักดิ์ 10:43:47
 - ยำหน่อใส่น้ำปู๋  งานแนะแนว  มิส  กนิษฐรินทร์    พลศักดิ์ 10:41:16
 - สูตรอาหารเหนือ  งานแนะแนว  มิส  กนิษฐรินทร์    พลศักดิ์ 10:38:42
 - เบื่อวันจันทร์........เป็นสัญญาณที่ไม่ดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มาสเตอร์  พสิษฐ์    โภคินวัฒนดิษฐ์ 10:37:57
 - โรคแพ้ไม่เป็น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มาสเตอร์  พสิษฐ์    โภคินวัฒนดิษฐ์ 10:25:06
 - เอ็งด่าข้านิ่ง.. เอ็งเห่าข้าเงียบ เอ็งว่าใครเป็นทุกข์ ใครสุขสบาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มาสเตอร์  ศุภกิจ    สุบินมิตร์ 10:18:36
 - จงอย่าพูดเรื่องบินสูง ในฝูงไก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มาสเตอร์  ศุภกิจ    สุบินมิตร์ 09:43:03
 - บางคนดูใจดี…แต่ไม่เคย “เสียสละ” บางคนดูใจร้าย… แต่มีอะไร “พึ่งได้เสมอ”  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มาสเตอร์  ศุภกิจ    สุบินมิตร์ 09:40:33
Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้
หัวข้อ วันที่โพส เวลาที่เปลี่ยนแปลง
FAQ ที่ Update ในวันนี้
หัวข้อ วันที่โพส เวลาที่เปลี่ยนแปลง
ประมวลภาพและผลงาน
โรงเรียน จำนวน
Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS (ใส่หัวข้อระบบหรือรายงานเข้ามา)
โรงเรียน จำนวน
[ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้] [ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้] [รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้] [ กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้ ] [Webboard ที่ Update หรือแก้ไขในวันนี้] [FAQ ที่ Update ในวันนี้ ] [Function ที่มีการ Update ในระบบ SWIS] [ประมวลภาพและผลงาน] [Today 's Events ]