สารสนเทศผู้เรียนรายบุคคล
กรณีไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิดของนักเรียน เช่น 23/02/2550