[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 


ปฏิทินที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  


วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินงาน
จ. 27 มิ.ย. 2565  ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2565  อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องฝ่ายวิชาการ 1)  งานบริหารฝ่าย  ฝ่ายวิชาการ  
 ติดตามงบประมาณ ผลการดำเนินงานตามแผนงาน รวบรวมสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  งานบริหารฝ่าย  ฝ่ายวิชาการ