กำหนดการ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

สถานที่ Montfort College Secondary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -

รายการกำหนดการของขั้นตอน


- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- เขียนโครงการ (วันที่ 0 543)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 1.2 สำรวจวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (วันที่ 0 543)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ) (วันที่ 0 543)
- 2.1 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานวิจัย (วันที่ 0 543)
- 2.2 เลือกหัวข้อ/ประเด็น และวางแผนการทำ วิจัยรูปแบบต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2558 (วันที่ 0 543)
- 2.3 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อสร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำวิจัย ตามหัวข้อที่ กำหนด (วันที่ 0 543)
- 2.4 สร้างและทดลองเครื่องมือ เพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูล (วันที่ 0 543)
- 2.5 ออกแบบ/รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล บนเว็ปไซต์ของโรงเรียน (วันที่ 0 543)
- 2.6 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย/ กลุ่มตัวอย่าง (วันที่ 0 543)
- 2.7 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล (วันที่ 0 543)
- 2.8 รายงานผลการทำวิจัย แก่ผู้บริหารและผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบ และนำเสนอ/เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน , วารสาร จุลสาร , แผ่นพับ เป็นต้น (วันที่ 0 543)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 0 543)
- 3.1 แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ต่อการ ดำเนินงานและการให้บริการศูนย์วิจัย CUMC (วันที่ 0 543)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 0 543)
- 4.1 รายงานผลการดำเนินงานให้แก่ ผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อนำผลวิจัยไปประกอบ การจัดการศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 0 543)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 1.1 วางแผนการดำเนินงานพยาลาล (วันที่ 0 543)
- 2.3 งานศาสนกิจ (วันที่ 0 543)
- 5. ติดตั้งจอภาพ LED FULL COLOR (วันที่ 0 543)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ 2.1 การสำรวจและศึกษาข้อมูลโครงการ 2.1.1 สำรวจห้องน้ำห้องส้วมที่ดำเนินการปรับปรุง 2.1.2 ศึกษารูปแบบแปลนเพื่อดำเนินการปรับปรุง 2.1.3ศึกษาระบบบำบัด เพื่อดำเนินการปรับปรุง (วันที่ 0 543)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของโครงการ (วันที่ 0 543)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการโครงการเปลี่ยนหลังคาสระว่าน้ำเดอมงฟอร์ต (วันที่ 0 543)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 0 543)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจ (วันที่ 0 543)
- ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 0 543)
- ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 0 543)
- 7.1ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 0 543)
- 7.1ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 0 543)
- 7.1ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 (วันที่ 0 543)
- 7.1ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 (วันที่ 0 543)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- 7.1 คณะกรรมการตรวจงานวิจัยอ่านตรวจแผนและ โครงร่างวิจัย และให้คะแนน (วันที่ 0 543)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 0 543)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 0 543)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 0 543)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 0 543)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม ที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 0 543)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 0 543)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 0 543)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 0 543)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 0 543)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 0 543)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 0 543)
- 6.1 บริหารจัดการงานในฝ่ายบุคลากร (วันที่ 0 543)
- 6.2 จัดทำโครงการ (วันที่ 0 543)
- 6.3 ตรวจติดตามการทำงาน (วันที่ 0 543)
- 6.4 กำกับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพ (วันที่ 0 543)
- 6.5 ประสานงานการจัดกิจกรรมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 0 543)
- 6.5 ประเมินและสรุปผลการสัมมนา (วันที่ 0 543)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 0 543)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 0 543)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน (วันที่ 0 543)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน (วันที่ 0 543)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 0 543)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 0 543)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 0 543)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน (วันที่ 0 543)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน (วันที่ 0 543)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 0 543)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 0 543)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- 2.1 ศึกษาและค้นหาข้อมูลอาชีพที่เหมาะสมกับโลกอนาคตของนักเรียนที่จะนำมาใช้ในโครงการ (วันที่ 0 543)
- 2.1 ศึกษาและค้นหาข้อมูลอาชีพที่เหมาะสมกับโลกอนาคตของนักเรียนที่จะนำมาใช้ในโครงการ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- 2.2 ศึกษารูปแบบกิจกรรม เพื่อดำเนินการ (วันที่ 0 543)
- 2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของงานกีฬา (วันที่ 0 543)
- 6.4.1 งานบันทึกการใช้จ่ายงบประมาณ - ใบแจ้งความจำนงการขอเบิกใช้ งบประมาณต่างๆ - บันทึกการขอเบิกใช้งบประมาณ จำแนกหน่วยงาน - สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนก หน่วยงาน - นำเสนอหัวหน้าฝ่ายต้นสังกัดและ จัดเก็บ 6.4.2 งานนิเทศติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ - จัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม - บันทึกในแบบติดตามแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม - ติดตามและสอบถามการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม - ติดตามและบันทึกในแบบติดตาม ผลการดำเนินงาน - รวบรวมและจัดทำสรุปผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี - นำเสนอหัวหน้าฝ่ายต้นสังกัดและ จัดเก็บ (วันที่ 0 543)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 จาก งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 7.1.1 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 1 7.1.2 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 2 7.1.3 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 3 7.1.4 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 4 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและ แผน (วันที่ 0 543)
- 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 0 543)
- 9. (วันที่ 0 543)
- ทำวิจัยสำรวจข้อมูลจากบุคลากรภายในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง (วันที่ 0 543)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 0 543)
- 7.1 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่3 (วันที่ 0 543)
- 7.1 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่4 (วันที่ 0 543)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 0 543)
- 6.3 กิจกรรม Big Cleaning Day (ม.1-3, ม. (วันที่ 0 543)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 22 ก.ค. 762)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน 2.1 สรุปรายงานประจำภาคเรียน 2.2 สรุปรายงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4. จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงานในการดำเนินโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 6. ดำเนินงานตามโครงการประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงานงานรับผิดชอบแต่ละด้าน (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 1. เขียนโครงการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการโครงการอนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ 2.1 การสำรวจและศึกษาข้อมูลโครงการ (วันที่ 10 ธ.ค. 2559)
- 2. นำเสนอโครงการ (วันที่ 21 ธ.ค. 2559)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 7.4 คณะกรรมการตรวจงานวิจัย อ่าน ตรวจ รายงานวิจัยสถาบัน และให้คะแนน (วันที่ 29 ม.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ประชุมวางแผน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 13 ก.พ. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- สำรวจพื้นที่ดำเนินการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านงานอาชีพ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- การสำรวจและศึกษาข้อมูลโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ศึกษารูปแบบกิจกรรม เพื่อดำเนินการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาสุนทรียภาพผ่านการปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 6 มี.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 6 มี.ค. 2560)
- 7.1.4 รับการนิเท่สติดตามครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 13 มี.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- 1แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและหญิงภายในบริเวณโรงเรียน (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- กำหนดเป้าหมายเชิง คุณภาพ (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 16 มี.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 20 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 21 มี.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 26 มี.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 26 มี.ค. 2560)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนด กิจกรรมที่จะจัดทำ ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- ประชุมวางแผน (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการโครงการซื้อรถยนต์ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 3 เม.ย. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 3 เม.ย. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 4 เม.ย. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 5 เม.ย. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 10 เม.ย. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 10 เม.ย. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 10 เม.ย. 2560)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 10 เม.ย. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 10 เม.ย. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน (วันที่ 10 เม.ย. 2560)
- 2.1 การสำรวจและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรถเก๋งถึงรูปแบบ รุ่น ราคา (วันที่ 11 เม.ย. 2560)
- 2.2 สำรวจบริษัทที่จำหน่าย และการบริการหลังการขาย (วันที่ 11 เม.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 13 เม.ย. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1 วางแผนกิจกรรมและโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.2 จัดทำตารางกิจกรรม และเวลา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1 บริหารจัดการงานในฝ่ายบุคลากร (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นการวางแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2560)
- 1.1 จัดทำคู่มือ และปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 9 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของโครงการ (วันที่ 9 พ.ค. 2560)
- 1.1 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีการ ศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.2 สำรวจวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.2 สำรวจวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.1 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีการ ศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.1 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีการ ศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.2 สำรวจวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.3 ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.4 วางแผนการดำเนินงานและกำหนด ปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 2.5 ครูที่ปรึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการวิจัย โดยฝึกให้นักวิจัยได้ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในคาบเรียนชมชม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1 บันทึกหนังสือเข้าฝ่าย - รับหนังสือจากงานธุรการ ฝ่ายธุรการ- การเงิน -บันทึกและออกเลขที่หนังสือเข้า -สรุปและขีดเส้นใต้ใจความสำคัญ -นำเสนอหัวหน้าฝ่ายต้นสังกัด -สำเนา คัดแยกหน่วยงาน และส่งต่อผู้รับผิด ชอบ -เก็บเข้าแฟ้มเพื่อเป็นหลักฐาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.2 บันทึกข้อความ -ร่างหรือรับหนังสือจากหน่วยงานในฝ่ายต้น สังกัด -ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา -บันทึกและออกเลขที่บันทึกข้อความ -นำเสนอหัวหน้าฝ่ายต้นสังกัด -สำเนา และส่งกลับคืนให้แก่หน่วยงาน -เก็บเข้าแฟ้มเพื่อเป็นหลักฐาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.3 งานบันทึกและจัดทำรายงานการ ประชุม -แจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม -ทำวาระการประชุมและใบลงทะเบียนผู้เข้า ประชุม -เข้าร่วมประชุมและบันทึกการประชุม -จัดทำรายงานการประชุม -นำเสนอหัวหน้าฝ่ายต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง -นำเข้าแฟ้มและสำเนาแจกประชุมครั้ง ต่อไป (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.4 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ -ติดตามและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายต้นสังกัด -เปรียบเทียบกับเป้าหมายของฝ่ายต้น สังกัด -นำเสนอหัวหน้าฝ่ายเพื่อพิจารณา -สรุปข้อมูลสารสนเทศและจัดทำเป็น รูปเล่ม -นำเสนอผู้อำนวยการและจัดเก็บเป็น หลักฐาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.7 การจัดทำปฏิทินและแผนการ ดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและ จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย -คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ ปี 2560 -บทพรรณนางานของฝ่ายฯ ปี 2560 -ปฏิทินและแผนการดำเนินงานของฝ่ายฯ ปี 2560 -จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายฯ ปี 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.8 รับคำร้องขอเบิกพัสดุครุภัณฑ์ -สำรวจ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ แต่ละหน่วยงานต้องการ -ขอเบิกวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานตามขั้นตอน ของหน่วยงานจัดซื้อและทรัพย์สิน -บันทึก ติดตาม และสรุปการใช้งบประมาณ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.9 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม -แต่ละหน่วยงานจัดเตรียมเอกสารที่ต้องการ สำเนา -นำเอกสารดังกล่าวไปถ่ายเอกสาร ณ ร้านถ่าย เอกสาร พร้อมบันทึกการใช้บริการในใบ บันทึกของฝ่ายที่สังกัด -สรุปการใช้บริการถ่ายเอกสารจำแนกเป็น หน่วยงาน -บันทึก และสรุปการใช้งบประมาณ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานนโยบายและแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.3 วางแผนเชิงกลยุทธ์ และวิเคราะห์ SWOT (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.3 นำแผนปฏิบัติการประจำปีลงสู่ผู้รับผิดชอบ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด (TQA ส2.2ก.) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.4 จัดทำเอกสารเผยแพร่แก่ฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน 2.4.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 2.4.2 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.4.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.2 วางแผนการดำเนินงาน 1.2.1 ประชุม 1.3.2 กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นการดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานกงสุลต่าง ๆ สถาบันนานาชาติ ฯลฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.2 ประสานงานกับหน่วยงาน สถาบันต่างประเทศเพื่อจัดทำโครงการแลกเปลี่ยน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.3 จัดทำสารสนเทศเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานและความเคลื่อนไหวในหน่วยงานให้แก่ ครูต่างชาติทราบ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.4 จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจ ความรู้สึกดีที่มีต่อองค์กรให้กับครูต่างชาติ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.5 ต้อนรับแขกที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.6 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ แลกเปลี่ยน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.7 ดูแลสวัสดิภาพครูชาวต่างประเทศตามสัญญา MOU และครูพักบ้านพักเซนต์คาเบรียล (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.1 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และนำผลไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และนำผลไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นการวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 ศึกษาผลวิจัย/SWOT/SAR/ผลการ ประเมินต่างๆ/ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ตลอดจนนโยบายต่างๆ/ความเคลื่อนไหว ทางการศึกษา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.2 เลือกหัวข้อ ประเด็น และวางแผนการทำ วิจัยของปีการศึกษานี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.3 จัดทำปฏิทินการทำวิจัย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นการวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 กำหนดขั้นตอนในการทำวิจัยของครูและ บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.2 กำหนดปฏิทินการทำวิจัยของครูและ บุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นการวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 กำหนดขั้นตอนในการทำวิจัยของ นักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.2 กำหนดปฏิทินการทำวิจัยของ นักวิจัยรุ่นเยาว์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.1 ติดตามการดำเนินงานทุกขั้นตอน การทำวิจัย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.1 นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ของทุกฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.2 ติดตาม/รวบรวม ผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการของแต่ละฝ่ายทุกเดือน / ภาคเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.3 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาในแต่ละภาคเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.1 สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นการวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 ศึกษาผลวิจัย/SWOT/SAR/ผลการ ประเมินต่างๆ/นโยบาย/ความเคลื่อนไหวทาง การศึกษา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.2 กำหนดปฏิทินดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นการวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 ทบทวน วางแผนการดำเนินงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน/นอก โรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.5 การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- สำรวจวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1 งานรับ-ส่งหนังสือระหว่างฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.2 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.4 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.2 ประชุมวางแผน และจัดทำปฏิทินตลอดปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.1 ประเมินผลด้วยแบบสอบถาม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.2 ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 จัดทำสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 ประกาศแจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอายุงาน 1-10 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 2.8 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 (TQA1.2ก.1) (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 1.4 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณา (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- 2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี (TQA ส1.2ก.) (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 21 พ.ค. 2560)
- 2.7 นำผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินภายใน (IQA)โดยต้นสังกัด และผลการประเมินภายนอก (EQA) โดยสมศ. ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 2.10 จัดทำแนวทางการประเมินผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาต่อและปรับปรุงประสิทธิผลของแต่ละหน่วยงาน (TQA 1.2ก.2) (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 2.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 2.1 สรุปผลการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการ ดำเนินงานโครงการ 2.1 สรุปผลการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 2.2 สรุปผลการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการ ดำเนินงานโครงการ (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการ ดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์ม เอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 1.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 25 พ.ค. 2560)
- 1.4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- 2.2 ค่ายตามรอยนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- 2.1 ประสานงานและดำเนินงานตามแผนงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน (วันที่ 28 พ.ค. 2560)
- 1.5 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในปีการศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 2.2 จัดทำปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และ ตรวจสอบ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 2.5 งานข้อมูลพท้นฐานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 2.ดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 4. เปิดซองประมูล จัดซื้อ-จัดจ้าง (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 2.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำโครงร่างวิจัย (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.2 ส่งโครงร่างงานวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านตรวจ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ) (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.1 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ งานวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.2 (ร่าง) คู่มือการทำวิจัยของครูผู้สอนและ บุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.3 นำเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ งานวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผู้อำนวยการลงนาม (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.4 แจกคำสั่งแต่งตั้งและนัดหมายคณะกรรม การเพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.5 ประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการ เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และธุรการฝ่าย 6 ฝ่าย เพื่อ ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้ดำเนินการทำวิจัยตาม กระบวนการวิจัย ปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้ง อ่าน ตรวจคู่มือการทำวิจัย (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.6 งานวิจัยและพัฒนาปรับแก้คู่มือการทำ วิจัย เพื่อนำแจกให้แก่ครูผู้สอนและบุคลากรทาง การศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.1 (ร่าง) คู่มือการทำวิจัยของนักวิจัย รุ่นเยาว์ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.2 รับสมัครนักวิจัยรุ่นเยาว์ระดับชั้น ม.1 – ม.5 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- วางแผนโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านงานอาชีพ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านงานอาชีพ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- แต่งตั้งกรรมการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.2 จัดทำกิจกรรม Open House โรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ ลำพูน จำนวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.1 วางแผนการดำเนินงานการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.1 วางแผนการดำเนินงานการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงาน (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงาน (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- ติดตามประเมินผล 5 ก.ค.60 (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- (วันที่ 6 มิ.ย. 2560)
- 5. ติดตั้งจอภาพ LED FULL COLOR (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- 6. ทดสอบระบบและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 10 มิ.ย. 2560)
- 2.4 ดำเนินงานตามแผนงานของคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพของมูลนิธิฯ (วันที่ 14 มิ.ย. 2560)
- 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- ตัวอย่าง (วันที่ 16 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการนิเทศตาม ปฏิทินการนิเทศ (วันที่ 19 มิ.ย. 2560)
- 6.4 ประสานงาน (วันที่ 19 มิ.ย. 2560)
- 2.3 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาแก่บุคลากร (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- 2.3 สร้างและทดลองเครื่องมือวิจัย (วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
- 3.กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้ (วันที่ 29 มิ.ย. 2560)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจ (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- 6.1 ประชาสัมพันธ์- รับสมัคร และ ลงทะเบียน/ มัดจำ ค่าเดินทางของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- 6.3 ดำเนินการจัดสอบชิงทุนการศึกษา โครงการทุนเรียนดี ฟรี 100% ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม ที่จะดำเนินการ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- 6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- 6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- 6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 2.4 นักวิจัยรุ่นเยาว์แต่งตั้งหน้าที่ใน การทำวิจัยตามระดับชั้น (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- 2.3 ประชุมชี้แจงการทำงานของ นักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- จัดทำแผนการวิจัยและโครงร่างวิจัย (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- 2.1 กิจกรรมผสานชีวิต ม.1-ม.5 (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- 6.5 ดำเนินการโครงการ (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- 6.2 จัดทำโครงการ (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- 6.3 ตรวจติดตามการทำงาน (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- 6.4 กำกับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพ (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- 6.5 ประสานงานการจัดกิจกรรมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- 7.5กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- 8 ก.ค. 60 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุงาน 1-10 ปี (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- 9 ก.ค. 60 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุงาน 1-10 ปี (วันที่ 9 ก.ค. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 10 ก.ค. 2560)
- 6.6ประเมินและสรุปผลการสัมมนา (วันที่ 10 ก.ค. 2560)
- 6.7 สรุปผลและพัฒนาต่อไป (วันที่ 10 ก.ค. 2560)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2560)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2560)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2560)
- 1. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาส่งแผนการวิจัยและโครงร่างวิจัย (วันที่ 11 ก.ค. 2560)
- 2.2 ประสานงานกับงานพัฒนาบุคลากรจัดอบรม/ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาแก่บุคลากร (วันที่ 12 ก.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- 6.2 ขออนุญาตเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อนำนักเรียนออกนอกราชอาณาจักร (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- 7.1 คณะกรรมการตรวจงานวิจัยอ่านตรวจแผนและ โครงร่างวิจัย และให้คะแนน (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2560)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1.1 รับการนิเทศติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 2.6 นักวิจัยรุ่นเยาว์ฝึกตั้งคำถามและ ตั้งสมมุติฐานในการวิจัย เพื่อค้นหาหัวข้อ วิจัยที่สนใจ (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 2.4 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยดำเนินการดังนี้ 2.4.1 เก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้ระบบ ออนไลน์(Google From) ควบคู่กับการแจก แบบสอบถามให้แก่ผู้ปกครอง ผู้เรียน ครูและ บุคลากรทางการศึกษา 2.4.2 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่ม ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด เชียงใหม่ (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 3.1 งานวิจัยและพัฒนาร่วมกับฝ่ายวิชาการ ตรวจ ติดตาม นิเทศ และให้คำแนะนำในการทำ วิจัย ตามปฏิทินดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 3.2 งานวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะกรรม การตรวจงานวิจัยทั้ง 6 ฝ่าย ตรวจ ติดตาม นิเทศ และให้คำแนะนำในการทำวิจัย ตามปฏิทิน ดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6.3 จัดทำเอกสารขออนุญาตการเดินทางต่างๆ เช่น วีซ่า (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6.4 ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง และ นักเรียน เกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทาง (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจ (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6.4 ประชาสัมพันธ์ และ รับสมัครนักเรียนเข้าสมัครสอบชิงทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนบน (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 2 ส.ค. 2560)
- 3.1 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 1 (วันที่ 2 ส.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของโครงการ (วันที่ 8 ส.ค. 2560)
- 2. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเครื่องมือวิจัย (วันที่ 14 ส.ค. 2560)
- 2.9 เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในจากมูลนิธิฯ และประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.(TQA 1.2ก.1) (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 16 ส.ค. 2560)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- การสำรวจและศึกษาข้อมูลโครงการ (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- 2.7 นักวิจัยรุ่นเยาว์เริ่มปฏิบัติตาม กระบวนการวิจัย โดยมีครูให้คำปรึกษา (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- 7.2 คณะกรรมการตรวจงานวิจัยอ่านตรวจ เครื่องมือวิจัย และให้คะแนน (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 29 ส.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- 3.1 สรุปผลการดำเนินงานวิจัยและรายงานผล การดำเนินงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- 3.1 ติดตามและรวบรวมการประเมินการปฏิบัติงาน/โครงการของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินโครงการ และข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- 2.11 วัดผลการดำเนินการ (ประกันคุณภาพ+แผนกลยุทธ์) ติดตามความก้าวหน้าและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ( TQA 4.1ก.1) (วันที่ 4 ก.ย. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินโครงการ และข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 4 ก.ย. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- นำผลมาพัฒนา (วันที่ 11 ก.ย. 2560)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 3 ครั้ง 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 15 ก.ย. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 ก.ย. 2560)
- ประชุมวางแผน (วันที่ 15 ก.ย. 2560)
- 6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง (วันที่ 27 ก.ย. 2560)
- ติดตามประเมิณผล (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามบบฏิบัติการจากสำนักุ้อำนวนการ (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- 2.5 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานโรงเรียน (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- 2.8 จัดอบรมการทำวิจัย โดยวิทยากร ภายนอก หรือจัดศึกษาดูงานวิจัย ให้แก่นักวิจัยรุ่นเยาว์ (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- 6.5 เดินทางโครงการตามประเทศเป้าหมายที่วางไว้ (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- 3.4 จัดทำเครื่องมือประเมินกิจกรรมต่างๆ (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- 3.5 วิเคราะห์และประเมินผลกิจกรรม (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- 4.3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- 2.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม -ติดตามและรวบรวมงบประมาณประจำปี ของแต่ละหน่วยงานในฝ่าย -นำเสนอหัวหน้าฝ่ายเพื่อพิจารณา -ส่งข้อมูลให้งานนโยบายและแผน (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
- 3.1 นิเทศ ติดตาม และสรุปผลการ ดำเนินงาน (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
- 3.2 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน/ปีการศึกษา (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
- 4.1 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอต่อหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
- 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 ต.ค. 2560)
- 2.9 ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย (วันที่ 16 ต.ค. 2560)
- 6.1วางแผนการดำเนินงาน พัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง (วันที่ 16 ต.ค. 2560)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1.2รับการนิเทศติดตามครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 2.6 จัดอบรมทบทวนนโยบายและแผน (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 2.7 จัดทำเอกสารของบประมาณส่งมูลนิธิฯ 2.7. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี 2.7.2 จัดทำปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2.7.3 ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการ ดำเนินการจัดทำรายละเอียด(ร่าง) แผนปฏิบัติ การประจำปีการศึกษา 2560 2.7.4 รวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการของ ฝ่ายต่างๆ และนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี และงบประมาณปีการศึกษา 2560 (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- 2.7. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- 2.7.2 จัดทำปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณา (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- 2.5 คีย์ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- 2.6 จัดทำรายงานวิจัยบทที่ 1 – 5 (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือรายงานความก้าวหน้าของการเก็บรวบรวมข้อมูล (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- 7.3 คณะกรรมการตรวจงานวิจัย อ่าน ตรวจผลการ วิเคราะห์ข้อมูล และให้คะแนน (วันที่ 6 พ.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 8 พ.ย.60 (วันที่ 8 พ.ย. 2560)
- ดำเนินงาน 10-12 พ.ย. 2560 (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- ติดตามประเมินผล (วันที่ 12 พ.ย. 2560)
- สรุปและประเมินผล 1 ก.พ. (วันที่ 14 พ.ย. 2560)
- จัดการแข่งขันภายในโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ย. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และ เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 2 ม.ค. 2561)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอนระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่ หลักดังนี้ (วันที่ 2 ม.ค. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของ (วันที่ 2 ม.ค. 2561)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอนระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่ หลักดังนี้ (วันที่ 2 ม.ค. 2561)
- ประชุมวางแผน (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 4 ม.ค. 2561)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 6 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 7 ม.ค. 2561)
- 3.2 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในครั้ง ที่ 2 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- 2.6 สำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 10 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 11 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 12 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 13 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 14 ม.ค. 2561)
- 2.6 สำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- 1.ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 16 ม.ค. 2561)
- 7.1.3รับการนิเทศติดตามครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 18 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- 2.7 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผลการวิจัย โดย ร่วมกับฝ่ายวิชาการจัดแสดงผลงานของครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในงานวันวิชาการ (วันที่ 20 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 20 ม.ค. 2561)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 20 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 21 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (P) (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 2.จัดทำและขอเสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- จัดทำและขอเสนออนุมัติโครงการ (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 23 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 24 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 25 ม.ค. 2561)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 25 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 27 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 28 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- 4.จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- 2.7 รายงาน/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผลการวิจัย (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 4.1 สรุปผลการวิจัยให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยว ข้องทราบ (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 4.2 ติดตามการนำผลวิจัยไปใช้ในการ ปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะของผู้เรียน (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 4.3 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยรุ่น เยาว์ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- บการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจ (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณา 15 ก.พ.61 (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 3 ก.พ. 2561)
- 2.12 ปรับปรุงผลการดำเนินการ (ประกันคุณภาพ+แผนกลยุทธ์) โดย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ นำไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ( TQA 4.1ค.1-2) (วันที่ 4 ก.พ. 2561)
- 3.3 ปรับปรุง แก้ไข ผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินมาตรฐานคุณภาพภายใน (วันที่ 4 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 4 ก.พ. 2561)
- 3.3 จัดทำแฟ้มผลการทำวิจัย และสรุป คะแนนการทำวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากร ทางการศึกษา (วันที่ 5 ก.พ. 2561)
- 2.6 สำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 5 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 5 ก.พ. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 5 ก.พ. 2561)
- ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ (วันที่ 5 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 6 ก.พ. 2561)
- จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 6 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 7 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 8 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- 6.2แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การประมูลราคาพัฒนาปรับปรุงระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 10 ก.พ. 2561)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 11 ก.พ. 2561)
- 4.1 สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานคุณภาพภายใน (วันที่ 11 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 11 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 12 ก.พ. 2561)
- 3.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน (วันที่ 12 ก.พ. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน (วันที่ 12 ก.พ. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน (วันที่ 12 ก.พ. 2561)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน 1 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 14 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 15 ก.พ. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 16 ก.พ.61 (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 17 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 18 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- 4.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2561)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 20 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 21 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 22 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 24 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 25 ก.พ. 2561)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 26 ก.พ. 2561)
- 4.1 ส่งคะแนนการทำวิจัยให้แก่ฝ่ายบุคลากร เพื่อประกอบการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี การศึกษา (วันที่ 26 ก.พ. 2561)
- 4.2 รายงานผลการทำวิจัยของบุคลากรทาง การศึกษา แก่หัวหน้าฝ่าย 6 ฝ่าย และผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ (วันที่ 26 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 26 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 27 ก.พ. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- 2.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่าย -ติดตามและรวบรวมงบประมาณประจำปี ของแต่ละหน่วยงานในฝ่าย -นำเสนอหัวหน้าฝ่ายเพื่อพิจารณา -ส่งข้อมูลให้งานนโยบายและแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 4.1 นำเสนอผลการวิจัยแก่ผู้บริหารและผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 4.2 ติดตามการนำผลวิจัยไปใช้ในแต่ละฝ่าย (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 4.3 นำผลการวิจัยไปวางแผนพัฒนาการทำ วิจัยในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 2.8 จัดส่งเอกสารของบประมาณส่งมูลนิธิฯ (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 4.2 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.2 สรุปเงินค่าบริหารจัดการคืนให้โรงเรียน 10% (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน ของหน่วยงาน (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- 2.2 สรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านกีฬา กรีฑา ประจำปี การศึกษา 2560 (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- 2.2 สรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านกีฬา กรีฑา ประจำปี การศึกษา 2560 (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับ คุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน ของหน่วยงาน (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- 2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของงานกีฬา (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 4 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 4 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 4 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 4 มี.ค. 2561)
- วิเคราะห์-สรุปผลการประเมินการนิเทศ (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- 5.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- 4.นำผลการประเมินไปพัฒนาวางแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 10 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 10 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 10 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 10 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 11 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 11 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 11 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 11 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 13 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 13 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 13 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 13 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 14 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 14 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 14 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 14 มี.ค. 2561)
- 6.3ดำเนินการจัดซื้อ โดยการนำเสนอและเปิดสอบราคา ให้ บริษัท ห้างร้านผู้ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยว ข้องเข้ามาเสนอราคา โดยงานจัดซื้อดำเนินการ (วันที่ 14 มี.ค. 2561)
- 6.4ประชุมคณะกรรมการการ เพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการทีมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการ (วันที่ 14 มี.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 14 มี.ค. 2561)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจ (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 17 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 17 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 17 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 17 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 18 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 18 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 18 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 18 มี.ค. 2561)
- ดำเนินงาน (วันที่ 19 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 19 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 19 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 19 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 19 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 21 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 21 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 21 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 21 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 22 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 22 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 22 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 22 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 23 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 23 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 23 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 23 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 24 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 24 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 24 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 24 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 25 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 25 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 25 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 25 มี.ค. 2561)
- 2.6 จัดทำเอกสาร SAR เผยแพร่แก่หน่วยงานต้นสังกัด/ผู้เกี่ยวข้อง (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- 6.1 กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 27 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 27 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 27 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 27 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 28 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 28 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 28 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 28 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 29 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 29 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 29 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 29 มี.ค. 2561)
- 7. ประเมินผล (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 31 มี.ค. 2561)
- ติดตั้งโซล่าเซลล์ งวดที่ 1/7 (วันที่ 31 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 31 มี.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 31 มี.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (P) (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- 6.4 กิจกรรมคำคม (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 2 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 2 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 2 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 2 เม.ย. 2561)
- 6.5ดำเนินการเซ็นต์สัญญาและติดตั้งระบบ พัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง โดยให้ผู้ให้บริการดำเนินการ ติดตั้งระบบ (วันที่ 2 เม.ย. 2561)
- 6.2 กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 2 เม.ย. 2561)
- 6.3 กิจกรรม Crossword (วันที่ 2 เม.ย. 2561)
- 6.5 กิจกรรม A-Math และ ซูโดกุ (วันที่ 2 เม.ย. 2561)
- 6.6 กิจกรรมตอบปัญหา (วันที่ 2 เม.ย. 2561)
- 6.7 กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ (วันที่ 2 เม.ย. 2561)
- 6.8 กิจกรรมแข่งขันดนตรี (วันที่ 2 เม.ย. 2561)
- 6.9 กิจกรรมประกวดหนังสั้น (วันที่ 2 เม.ย. 2561)
- 6.10 กิจกรรมประกวดวาดภาพ (วันที่ 2 เม.ย. 2561)
- 6.11 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา (วันที่ 2 เม.ย. 2561)
- 6.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ (วันที่ 2 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 3 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 3 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 3 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 4 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 4 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 4 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 5 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 5 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 5 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 6 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 6 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 6 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 8 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 8 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 8 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- จัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม จิตสำนึกและพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การปล่อยของเสียมาทำลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความตระหนักรู้ถึงปัญหา และการแก้ปัญหา วิกฤตสิ่งแวดล้อม (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 10 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 10 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 10 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 11 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 11 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 11 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 12 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 12 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 12 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 13 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 13 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 13 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 14 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 14 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 14 เม.ย. 2561)
- 4.3 ติดตามการนำผลวิจัยไปใช้ในการจัดการ เรียนการสอนและในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย (วันที่ 15 เม.ย. 2561)
- นำสรุปผลการประเมินโครงการ และข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 15 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 15 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 15 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 15 เม.ย. 2561)
- 4.4 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 16 เม.ย. 2561)
- 4.5 นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะผู้ร่วม บริหาร เพื่อปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป (วันที่ 16 เม.ย. 2561)
- 4.6 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วันที่ 16 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 16 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 16 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 16 เม.ย. 2561)
- จัดทำแผนการสอน อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 17 เม.ย. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 17 เม.ย. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 17 เม.ย. 2561)
- จัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 17 เม.ย. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 17 เม.ย. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 17 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 17 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 17 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 17 เม.ย. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 18 เม.ย. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 18 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 18 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 18 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 18 เม.ย. 2561)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 18 เม.ย. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 19 เม.ย. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 19 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 19 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 19 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 19 เม.ย. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 20 เม.ย. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 20 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 20 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 20 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 20 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 21 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 21 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 21 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 22 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 22 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 22 เม.ย. 2561)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 23 เม.ย. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 23 เม.ย. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 23 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 23 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 23 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 23 เม.ย. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 24 เม.ย. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 24 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 24 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 24 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 24 เม.ย. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 25 เม.ย. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 25 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 25 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 25 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 25 เม.ย. 2561)
- 6.6ตรวจรับงานตามคุณสมบัติที่กำหนด (วันที่ 25 เม.ย. 2561)
- ตรวจรับงาน ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 เม.ย. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 26 เม.ย. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 26 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 26 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 26 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 26 เม.ย. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 27 เม.ย. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 27 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 27 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 27 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 27 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 28 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 28 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 28 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 29 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 29 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 29 เม.ย. 2561)
- 4.4 มอบเกียรติบัตรครูผู้สอนและบุคลากร ทางการศึกษา ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- 8.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- ติดตามประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (P) (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของ แต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โครงการ ของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (P) (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของ แต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โครงการ ของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการ ประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของ แต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โครงการ ของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 6.11 ผู้บริหารนำระบบประกันคุณภาพ ภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักการ ประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการ บริหารจัดการ (BSG.) (พรบ.กศ. หมวด 6 มาตรา 48) (FSG. 8.11) (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา จดหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา จดหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 2 พ.ค. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 2 พ.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 2 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 2 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 2 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 2 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 3 พ.ค. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 3 พ.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 3 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 3 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 3 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 3 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 4 พ.ค. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 4 พ.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 4 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 4 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 4 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 4 พ.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 5 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 5 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 5 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 5 พ.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 6 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 6 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 6 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 6 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 7 พ.ค. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 7 พ.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 7 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 7 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 7 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 7 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 8 พ.ค. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 8 พ.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 8 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 8 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 8 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 8 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 9 พ.ค. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 9 พ.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 9 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 9 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 9 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 9 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 10 พ.ค. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 10 พ.ค. 2561)
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 69 ห้อง งวดที่ 1/5 (วันที่ 10 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 10 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 10 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 10 พ.ค. 2561)
- 6.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง - สำรวจ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานที่ต้องการ - ขอเบิกวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองตาม ขั้นตอนของหน่วยงานจัดซื้อ และทรัพย์สิน - บันทึก ติดตาม และสรุปการใช้ งบประมาณ (วันที่ 10 พ.ค. 2561)
- 6.9 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานของฝ่ายฯ - แต่ละหน่วยงานสำรวจอุปกรณ์ สำนักงาน - ดูแลรักษาอุปกรณ์สำนักงานให้คง สภาพใช้งานได้ - ขอซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานตาม ขั้นตอนของหน่วยงานจัดซื้อ และทรัพย์สิน - บันทึก ติดตาม และสรุปการใช้ งบประมาณ (วันที่ 10 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 11 พ.ค. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 11 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 11 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 11 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 11 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 12 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 12 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 12 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 13 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 13 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 13 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 14 พ.ค. 2561)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 1 ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางป้องกันแก้ไข พัฒนาคุณภาพงานคุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.1 วางแผนการดำเนินงานการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.4 การเก็บข้อมูลการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามปฏิทินของโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.5 การเก็บข้อมูลเชิงลึก (สนทนากลุ่ม : Focus Group) หรือวิธีการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.6 ให้ความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษา ต่างๆ ภายนอก ตามหนังสือเข้าของโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ครูจัดทำแผนการสอน ระดับชั้น ม. 1 – 6 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน (P) (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ใหม่เข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (D) (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.1 งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในฝ่าย และส่งหนังสือระหว่างฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.1 งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในฝ่าย และส่งหนังสือระหว่างฝ่าย 6.1.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร - รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบ ออนไลน์หรือระบบเอกสาร 6.1.2 บันทึกข้อความ - ร่างหรือรับหนังสือจากหน่วยงานใน ฝ่ายต้นสังกัด - ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา - บันทึกและออกเลขที่บันทึกข้อความ - นำเสนอหัวหน้าฝ่ายต้นสังกัด - สำเนา และส่งกลับคืนให้แก่หน่วยงาน - สรุปและเก็บเข้าแฟ้มเพื่อเป็นหลักฐาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.2 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม - แจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการ ประชุม - ทำวาระการประชุมและใบลงทะเบียน ผู้เข้าประชุม - เข้าร่วมประชุมและบันทึกการประชุม - จัดทำรายงานการประชุม - นำเสนอหัวหน้าฝ่ายต้นสังกัด เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ รับรอง - นำเข้าแฟ้ม และสำเนาแจกประชุมครั้ง ต่อไป - สรุปสถิติและจัดเก็บเป็นหลักฐาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ - ติดตามและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายต้นสังกัด - เปรียบเทียบกับเป้าหมายของฝ่าย ต้นสังกัด - นำเสนอหัวหน้าฝ่าย เพื่อพิจารณา - สรุปข้อมูลสารสนเทศและจัดทำเป็น รูปเล่ม - นำเสนอผู้อำนวยการและจัดเก็บเป็น หลักฐาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.4 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายธุรการ- การเงิน - กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการ จัดทำเอกสารต่างๆ - ประสาน รวบรวม และจัดทำข้อมูล พื้นฐานของฝ่ายต้นสังกัด พร้อมทำเป็นรูปเล่ม รูปเล่ม ได้แก่ * คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายต้น สังกัดปีการศึกษา 2561 * บทพรรณนางานของฝ่ายต้นสังกัด ปีการศึกษา 2561 * ปฏิทินและแผนการดำเนินงานของ ฝ่ายต้นสังกัด ปีการศึกษา 2561 * สารสนเทศของฝ่ายต้นสังกัด ปีการศึกษา 2561 * รายงานการประชุมของฝ่ายต้น สังกัดปีการศึกษา 2561 * สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายต้น สังกัด ปีการศึกษา 2561 * จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฝ่าย ต้นสังกัด ปีการศึกษา 2562 - นำเสนอหัวหน้าฝ่ายต้นสังกัดเพื่อ พิจารณา - จัดเก็บเป็นหลักฐาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม - แต่ละหน่วยงานจัดเตรียมเอกสารที่ ต้องการสำเนา - นำเอกสารดังกล่าวไปถ่ายเอกสาร ณ ร้านถ่ายเอกสาร พร้อมบันทึกการใช้บริการ ในใบบันทึกของฝ่ายที่สังกัด - สรุปการใช้บริการถ่ายเอกสารจำแนก เป็นหน่วยงาน - บันทึกและสรุปการใช้งบประมาณของ งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินงานดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในแผนงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในแผนงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- GE English on Tour (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- เปลี่ยนหลอดไฟ LED งวดที่ 2/3 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้า (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ขอคำปรึกษา แนวทางในการดำเนินงานโครงการจากผู้อำนวยการและที่ปรึกษา (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในแผนงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในแผนงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในแผนงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแผนการสอน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครง การ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- Educational Tour in Japan (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- Montfort Singapore Survival (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ญี่ปุ่น Sanyo MOU (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- EP Global Trip (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแผนการสอน (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแผนการสอน (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- 2.1kdkkdkdkdkdk (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โครงการ (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- ค่าย Gifted สัมพันธ์ (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 19 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 19 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 19 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 19 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 20 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 20 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 20 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 20 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 20 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 20 พ.ค. 2561)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 20 พ.ค. 2561)
- 2.1 ศึกษาและค้นหาข้อมูลอาชีพที่เหมาะสมกับโลกอนาคตของนักเรียนที่จะนำมาใช้ในโครงการ (วันที่ 20 พ.ค. 2561)
- 2.2 ศึกษารูปแบบกิจกรรม เพื่อดำเนินการ (วันที่ 20 พ.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 20 พ.ค. 2561)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 20 พ.ค. 2561)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 20 พ.ค. 2561)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 20 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 20 พ.ค. 2561)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 20 พ.ค. 2561)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 20 พ.ค. 2561)
- 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและวางแผนพัฒนาปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแผนการสอน (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- 6.2 รับสมัครนักวิจัยรุ่นเยาว์ (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแผนการสอน (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแผนการสอน (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน (P) (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- กิจกรรม Big Cleaning Day (ม.1-3, ม.6) (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแผนการสอน (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- 6.1 (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในแผนงาน (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแผนการสอน (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- ค่าย Gifted สัมพันธ์ (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- ค่าย Gifted สัมพันธ์ (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม ที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือ การประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม ฯลฯ 4.3 นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 26 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 27 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 27 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 27 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 27 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 27 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมคำคม (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรม A-Math และ ซูโดกุ (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมตอบปัญหา (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมแข่งขันดนตรี (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมประกวดหนังสั้น (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมประกวดวาดภาพ (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬา (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมติวโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมคำคม (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรม A-Math และ ซูโดกุ (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมตอบปัญหา (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมแข่งขันดนตรี (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมประกวดหนังสั้น (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมประกวดวาดภาพ (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬา (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- การแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- กิจกรรม Big Cleaning Day (ม.1-3, ม.6) (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 28 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 29 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 29 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 29 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 29 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 29 พ.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 29 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 29 พ.ค. 2561)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์ม เอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 29 พ.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 29 พ.ค. 2561)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โครงการ (วันที่ 29 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- จัดทำแผนการอสนอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงห้องน้ำ 3 ห้อง (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- ปรับปรุงระบบประปาและถังแชมเปญ สูง 30 เมตร (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ของงานธุรการฝ่ายฯ (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- ตรวจรับงาน ครั้งที่ 3 (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- จัดทำโครงการเพื่อประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อนำเสนอขออนุมัติ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง เป้าหมาย และมอบหมายงานตามคำสั่งแต่งตั้ง (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- จัดทำใบสมัคร / ระเบียบการสมัคร ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในเรื่อง ค่าใช้จ่าย การเดินทาง และสถานที่เข้าค่ายทัศนศึกษา (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ติดต่อประสาน งานกับหน่วยงานต่างๆ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- 6.1 วางแผนการดำเนินงานการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- 6.1.1 จัดทำปฏิทินการทำวิจัย (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- 6.3 ดำเนินงานตามกระบวนการวิจัย (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- 6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 6.10.1 จัดเตรียมโปรแกรม/เอกสาร/ วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการรับใบสมัคร พร้อม ประสานงานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยีฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์และลง โปรแกรม Download การรับสมัคร 6.10.2.1 นักเรียนมีความประสงค์สมัคร สามารถ Download เอกสารทางเว็บไซด์ของ โรงเรียน www.montfrot.ac.th จากนั้นนำ เอกสารหลักฐานและชำระเงินค่าสมัครที่ โรงเรียนพร้อมรับบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ 1) ทุนเรียนดี ม.1 และ ม.4 2) Gifted ม.1 และ ม.4 รอบที่ 1 3) ม.4 รอบภายใน 4) ม.4 รอบที่ 2 5.1) ม.1-5 รอบแทรกชั้น ช่วงที่ 1 5.2) ม.1-5 รอบแทรกชั้น ช่วงที่ 2 6.10.2.2 นักเรียนชั้น ป.6 แผนกประถม Download เอกสารรับมอบตัว และกรอกข้อมูล ลงระบบทะเบียนนักเรียนออนไลน์ เพื่อโอน เรียนชั้น ม.1 6.10.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า 1) ทุนเรียนดี ม.1 และ ม.4 2) Gifted ม.1 และ ม.4 รอบที่ 1 3) ม.4 รอบภายใน 4) ม.4 รอบที่ 2 5) ม.1-5 รอบแทรกชั้น 6.10.4 จัดทำผังที่นั่งสอบ 1) ทุนเรียนดี ม.1 และ ม.4 2) Gifted ม.1 และ ม.4 รอบที่ 1 3) ม.4 รอบภายใน 4) ม.4 รอบที่ 2 5) ม.1-5 รอบแทรกชั้น 6.10.5 ดำเนินการสอบคัดเลือก และ ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่สอบคัดเลือก - ทุนเรียนดี ม.1 และ ม.4 - Gifted ม.1 และ ม.4 รอบที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบภายใน - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 รอบแทรกชั้น 6.10.6 ประกาศผลการสอบคัดเลือก - ทุนเรียนดี ม.1 และ ม.4 - Gifted ม.1 และ ม.4 รอบที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบภายใน - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 รอบแทรกชั้น 6.10.7 รับมอบตัวนักเรียนที่สอบผ่าน การคัดเลือก - ทุนเรียนดี ม.1 และ ม.4 - Gifted ม.1 และ ม.4 รอบที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบภายใน - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 รอบแทรกชั้น - ชั้น ป.6 โอนย้ายเข้าเรียน ม.1 6.10.8 กิจกรรม MC OPEN HOUSE และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.6 แผนก ประถม โอนย้ายเข้าเรียน ม.1 6.10.9 วัดชุดนักเรียน/ชุดพื้นเมือง/ ชุดพละ/อุปกรณ์เครื่องแต่งกายของ นร.ใหม่ - ทุนเรียนดี ม.1 - ทุนเรียนดี ม.4 - Gifted ม.1 รอบที่ 1 - Gifted ม.4 รอบที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบภายใน - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รอบแทรกชั้น - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รอบแทรกชั้น - ชั้น ป.6 โอนย้ายเข้าเรียน ม.1 6.10.10 รับชุดนักเรียน/ชุดพื้นเมือง/ ชุดพละ/อุปกรณ์เครื่องแต่งกายของ นร.ใหม่ - ทุนเรียนดี ม.1 - ทุนเรียนดี ม.4 - Gifted ม.1 รอบที่ 1 - Gifted ม.4 รอบที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบภายใน - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รอบแทรกชั้น - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รอบแทรกชั้น - ชั้น ป.6 โอนย้ายเข้าเรียน ม.1 (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 2 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 2 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 2 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 3 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 3 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 3 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Big Cleaning Day (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Big Cleaning Day ม.6 (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Big Cleaning Day ม.2 (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Big Cleaning Day ม.6 (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Big Cleaning Day ม.2 (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Big Cleaning Day ม.6 (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันว่ายน้ำ De Montfort Swimming Championship 2018 ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- 1.1.แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันว่ายน้ำ De Montfort Swimming Championship 2018 ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 8 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 9 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 9 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 9 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 10 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 10 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 10 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 14 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 14 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 14 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 14 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 14 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 14 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 14 มิ.ย. 2561)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- ค่าย Gifted วิทย์ (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 16 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 16 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 16 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 17 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 17 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 17 มิ.ย. 2561)
- นักเรียน Gifted วิทย์+คณิต ทำกิจกรรมสัมพันธ์ (วันที่ 17 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- นักเรียน Gifted วิทย์+คณิต ทำกิจกรรมสัมพันธ์ (วันที่ 18 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- test (วันที่ 19 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 20 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- 6.7 นำคะแนนเฉลี่ยตลอดปีมาคำนวณเพื่อมอบรางวัลให้ชั้นละ 1 รางวัล (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- 6.6 (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 23 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 23 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 23 มิ.ย. 2561)
- 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 (C) (วันที่ 23 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 24 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 24 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 24 มิ.ย. 2561)
- ค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงกล้องวงจรปิด (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 25 มิ.ย. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- 6.3 สำรวจจุดที่ต้องการติดตั้งระบบ (วันที่ 27 มิ.ย. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 29 มิ.ย. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการ ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ งานนโยบายและแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 ก.ค. 2561)
- ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 ก.ค. 2561)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในเรื่อง ค่าใช้จ่าย การเดินทาง และสถานที่เข้าค่ายทัศนศึกษา (วันที่ 1 ก.ค. 2561)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในเรื่อง ค่าใช้จ่าย การเดินทาง และสถานที่เข้าค่ายทัศนศึกษา (วันที่ 1 ก.ค. 2561)
- ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 1 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 1 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 1 ก.ค. 2561)
- ค่ายการงานฯ (วันที่ 1 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- วางแผน (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- 6.7สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- 61 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน (ม.4) (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 7 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 7 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 7 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 8 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 8 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 8 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 9 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 10 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 11 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 12 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 14 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 15 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 15 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 15 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 16 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 17 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 19 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 19 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 19 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 19 ก.ค. 2561)
- เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง (วันที่ 19 ก.ค. 2561)
- แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง (วันที่ 19 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 21 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 21 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 21 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 22 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 22 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 22 ก.ค. 2561)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในแผนงาน (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของ งานนโยบายและแผน (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- 7.1.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- ค่าย Gifted วิทย์ (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- ค่าย Gifted อังกฤษ (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Big Cleaning Day (ม.1-3, ม.6) (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Big Cleaning Day (ม.1-3, ม.6) (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
- MC ค่ายสัมพันธ์ (วันที่ 27 ก.ค. 2561)
- ดำเนินกิจกรรมค่าย MC สัมพันธ์ (วันที่ 27 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 27 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 27 ก.ค. 2561)
- ค่าย Gifted อังกฤษ (วันที่ 27 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 27 ก.ค. 2561)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในแผนงาน (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- ค่าย Gifted อังกฤษ (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- ค่าย Gifted วิทย์ (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- แข่งขันเสนอไอเดีย a-chieve-PROJECT (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- การแข่งขันเสนอไอเดียการเลือกอาชีพ ณ สำนักงาน สสส. (วันที่ 28 ก.ค. 2561)
- ค่าย Gifted อังกฤษ (วันที่ 29 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 29 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 29 ก.ค. 2561)
- แข่งขันเสนอไอเดีย a-chieve-PROJECT (วันที่ 29 ก.ค. 2561)
- การแข่งขันเสนอไอเดียการเลือกอาชีพ ณ สำนักงาน สสส. (วันที่ 29 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 31 ก.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 31 ก.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 31 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 31 ก.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 31 ก.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 31 ก.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม ที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม ที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 ส.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 2 ส.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 4 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 4 ส.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติ ครั้งที่ 8 (วันที่ 4 ส.ค. 2561)
- แข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติ ครั้งที่ 8 ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ (วันที่ 4 ส.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 5 ส.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 6 ส.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 6 ส.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 6 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 6 ส.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 6 ส.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 6 ส.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- นักกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- แข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- แข่งขันงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มช. (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของโครงการ (วันที่ 8 ส.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- นักกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- แข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง (วันที่ 9 ส.ค. 2561)
- กิจกรรม Big Cleaning Day ม.2 (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- กิจกรรม Big Cleaning Day ม.3 (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน (ม.4) (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- กิจกรรม Crossword (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- กิจกรรม Big Cleaning Day ม.1 (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- กิจกรรม Big Cleaning Day ม.3 (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน (ม.4) (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- กิจกรรม Big Cleaning Day ม.1 (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- กิจกรรม Big Cleaning Day ม.3 (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน (ม.4) (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมโครงงานและชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- ฝึกการเล่น Crossword เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 11 ส.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 12 ส.ค. 2561)
- แข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (ระดับประเทศ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กรุงเทพมหานคร (วันที่ 12 ส.ค. 2561)
- ประกวดโครงงานวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (ระดับประเทศ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กรุงเทพฯ (วันที่ 12 ส.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- แข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (ระดับประเทศ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กรุงเทพมหานคร (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- ประกวดโครงงานวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (ระดับประเทศ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กรุงเทพฯ (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 14 ส.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 14 ส.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 14 ส.ค. 2561)
- แข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (ระดับประเทศ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กรุงเทพมหานคร (วันที่ 14 ส.ค. 2561)
- ประกวดโครงงานวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (ระดับประเทศ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กรุงเทพฯ (วันที่ 14 ส.ค. 2561)
- 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- แข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (ระดับประเทศ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กรุงเทพมหานคร (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- ประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารองชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- ประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารองชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- ประกวดโครงงานวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (ระดับประเทศ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กรุงเทพฯ (วันที่ 15 ส.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- นักเรียนชั้น ม.4/2 และ ม.5/2 เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- แข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (ระดับประเทศ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กรุงเทพมหานคร (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- ประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารองชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ (เขียนโปรแกรม+แข่งขันหุ่นยนต์+ออกแบบ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- งานวันวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- ประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารองชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- ประกวดโครงงานวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (ระดับประเทศ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กรุงเทพฯ (วันที่ 16 ส.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- ติวเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- ติว คำคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- ประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารองชนะเลิศ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- ทีม Megamind เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อประกวดหนังสั้นแม่น้ำโขง (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- งานวันวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- ประกวดหนังสั้น โครงการเทศกาลหนังแม่น้ำโขง ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ (เขียนโปรแกรม+แข่งขันหุ่นยนต์+ออกแบบ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- ประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารองชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (วันที่ 17 ส.ค. 2561)
- ปรับปรุงสนามกีฬาและลู่วิ่ง งวดที่ 1/8 (วันที่ 18 ส.ค. 2561)
- แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (วันที่ 18 ส.ค. 2561)
- เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันที่ 18 ส.ค. 2561)
- แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (วันที่ 18 ส.ค. 2561)
- ประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารองชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (วันที่ 18 ส.ค. 2561)
- ทีม Megamind เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อประกวดหนังสั้นแม่น้ำโขง (วันที่ 18 ส.ค. 2561)
- แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (วันที่ 18 ส.ค. 2561)
- งานวันวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ (วันที่ 18 ส.ค. 2561)
- แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (วันที่ 18 ส.ค. 2561)
- ประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารองชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (วันที่ 18 ส.ค. 2561)
- ประกวดหนังสั้น โครงการเทศกาลหนังแม่น้ำโขง ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (วันที่ 18 ส.ค. 2561)
- แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาว