กำหนดการ

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

ปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ Montfort College Secondary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ปรับปรุงระเบียบของโรงเรียน

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.6.1 นำระเบียบโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการทบทวนระเบียบซึ่งประกอบไปด้วย นักกฎหมาย และผู้แทนครู เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่ออนุมัติ

6.6.2 จัดพิมพ์และเผยแพร่ระเบียบโรงเรียนแก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 6.6 ปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- สิ้นสุด 6.6 ปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
- ปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)

แผนงาน : จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep