กำหนดการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมอาการป่วยของหม่อมหลวงจักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ ที่ปรึกษากฏหมายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

สถานที่ สำนักงานหม่อมหลวงจักรีพันธ์ทนายความ

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 การเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคล/หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก

รับหนังสือจากหน่วยงานหรือองค์กร

ภายนอก

          - ประสานกับตัวแทนของโรงเรียน

          - ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก

          - ติดต่อ ประสานงาน เบิกงบประมาณ

          - บันทึกภาพกิจกรรม และเผยแพร่

          - สรุปผลการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 การเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคล/หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก
- 6.4 การเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคล/หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งสังฆราช (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมอาการป่วยของหม่อมหลวงจักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ ที่ปรึกษากฏหมายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.4 การเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคล/หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2562)

แผนงาน : บริการด้านการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก (รับการติดต่อและคำตอบคำถามให้แก่ผู้มาติดต่อสอบถาม,รับ-ส่งโทรศัพท์/โทรสารฯลฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep