Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย +

6.3.1 วางแผนกำหนดแนวทางในการประชุมฝ่าย

6.3.2 แจ้งและนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ประชุมแก่บุคลากรในฝ่ายพร้อมทั้งจัดทำใบลงทะเบียนและวาระการประชุม

6.3.3 เข้าร่วมประชุมและบันทึกการประชุมฝ่าย

6.3.4 จัดทำสรุปรายงานการประชุมและนำเสนอหัวหน้าฝ่ายเพื่อลงลายมือชื่อเพื่อสำเนาแจกในการประชุมครั้งต่อไป

6.3.5 ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลมาวางแผนการพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย
- 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 20 พ.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 27 พ.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2562 (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2562 (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2562 (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2562 (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2562 (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15/2562 (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16/2562 (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17/2562 (วันที่ 9 ธ.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 18/2562 (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 19/2562 (วันที่ 13 ม.ค. 2563)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 20/2562 (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 21/2562 (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 22/2562 (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 23 มี.ค. 2563)
แผนงาน : **จัดทำสรุปหนังสือเข้า บันทึกข้อความ รายงานการประชุม จัดพิมพ์เอกสารฝ่ายและรวบรวมสารสนเทศฝ่าย งบประมาณ รูปเล่มแผนงาน โครงการ กิจกรรม คู่มือการปฏิบัติงานและขอเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายวิชาการ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : ภราดา       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2562
วันที่ 21 ตุลาคม 2562

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.30-15.40

ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2562

 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room) มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- รายงานวาระ 12 21 ตค.doc
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(2)

  โพสต์ภาพ