กำหนดการ

วันที่ 0 543

สถานที่ -

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 

 • sdf
     
     
 • กรรมการชุดที่สอง
     
 • กกกกกกกกกกกก
     
     
 • 1.กกกกกกกกกกก
     
 • ธัชธาริน หมวกทอง

 • รับสมัคร
     
 • จัดสถานที่
     
     
 • ประธานที่ปรึกษา
     
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน มีดังนี้
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • สำรวจและศึกษาข้อมูลโครงการและรูปแบบกิจกรรม
     
     
     
     
     
 

 • คณะกรรมการที่ปรึกษา
     
     
     
     
     
     
     
 • 2.คณะกรรมการดำเนินงาน

 • 2.คณะกรรมการดำเนินงาน
     
 • 1.คณะกรรมการที่ปรึกษา
     
     
 • 2.คณะกรรมการปฏิรูประบบ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • 3. คณะกรรมการดำเนินการและติดตามระบบ (Admin Editor)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง

 • กรรมการตรวจสอบทรัพย์สินอาคารเรียนปีเตอร์
     
     
 • ่ครูปาณัฐริล วิลเทอร์

 • คณะกรรมการที่ปรึกษา
     
 • คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ทดลอง

 • ม.ณัฐพล ปารมีธง

 • กรรมการตรวจเซนเมรี่
     
     
 • ครูจิตทิวา หมื่นแสน

 • กรรมการตรวจสอบตึกเอ็มมานูเอล
     
     
     
 • คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ทดลอง
     
     
 • ครูพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ
     
 • ประธานกรรมการปฏิบัติงานตามแผนงานโภชนาการ
     
 • ครูปาณัฐริล
     
 • ครูเจิรญศรี ศรีจันทร์ดร

 • ม.พีรพงษ์
     
 • กรรมการ
     
 • แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์
     
 • ครู กมลวรรณ ทะนัน

 • คณะกรรมการ
     
 • 1.คณะกรรมการดำเนินงาน
     
 • กรรมการตรวจอาหารญี่ปุ่น
     
     
     
     
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา
     
     
 • คณะกรรมการสรุปการดำเนินงาน
     
 • กรรมการตรวจอาหารไทย
     
     
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา

 • กรรมการ

 • มมมมม
     
 • คณะกรรมการที่ปึกษา
     
     
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน
     
     
     
 • คณะกรรมการฝ่ายจัดหานักเรียน....................
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

 • 1. มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ
     
 • 2. มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก
     
 • 06-63 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

 • 07-63 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายชุดนักเรียน
• คำสั่งแต่งตั้ง
  ทดสอบแต่งตั้ง   แต่งตั้งคณะกรรมการ   ทดสอบแต่งตั้ง   แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 (ทดสอบ)   กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.2   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ค่าย Multi – Languages   คณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห็ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ         งานวันคริสต์มาส         3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ   2.3 ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป   3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ   3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ   3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ   6.1 งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในฝ่ายและส่งหนังสือระหว่างฝ่าย   6.2 บันทึกหนังสือเข้าฝ่าย   6.3 งานบันทึก จัดทำรายงานการประชุมฝ่าย   6.4 การจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน   6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน   6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณประจำปี   6.7 จัดพิมพ์เอกสารของฝ่ายบริหาร   6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย   6.9 เบิกพัสดุครุภัณฑ์ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม      กรรมการประกัน   คณะกรรมการ   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   พิธีไหว้ครู   พิธีไหว้ครู   พิธีถวายเทียนพรรษา   ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน            พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.3         แต่งจั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยปีการศึกษา 2562   แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้นักเรียน      แต่งตั้งคณะกรรมการวันพ่อแห่งชาติ   พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561   แต่งตั้งคณะกรรมการเช่าใช้-เช่าซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี   แต่งตั้งคณะกรรมการคำเนินงานปรับปรุงระบบสารสนเทศ SWIS ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561   กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย   แตงตั้งคณะกรรมการวันแม่   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย   การสำรวจทรัพย์สินประจำปี2561   กรรมการจัดทำเอกสารหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562   ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียน ม.1-ม.6   ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมทดลอง   การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   คณะกรรมการที่ปรึกษา   ทดสอบแต่งตั้งกรรมการตรวจงานอาคาร   คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ทดลอง   พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจอาหารประจำปี 2561 ทดสอบ   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน   04-63 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกัน เผ้าระวัง และควบคุมไวรัสโควิด 19   เล่าสู่กันฟัง      07-63 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายชุดนักเรียน   การเบิกวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง   การดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562   3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดไำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   06-63 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง            คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์โรงเรียนมงฟอร์ตมัธยม   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน      คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

ขั้นตอน : -

รายการกำหนดการของขั้นตอน


- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก งานนโยบายและแผนสำนักผู้อำนวยการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละ ส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน (วันที่ 0 543)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบเป้าหมายฝ่าย (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบเป้าหมายฝ่าย (วันที่ 0 543)
- 9) ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- 6.1.1 คัดแยกความเร่งด่วนของหนังสือ 6.1.2 ออกเลขกำกับหนังสือเข้า 6.1.3 ลงทะเบียนการรับหนังสือเข้า 6.1.4 สแกนหนังสือเข้านำเสนอ ผู้อำนวยการผ่านระบบ SWIS Plus 6.1.5 ติดตามปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง ตามการเกษียนหนังสือจากผู้อำนวยการ 6.1.6 สรุปสารสนเทศการปฏิบัติงานของ ผู้เกี่ยวข้องตามการเกษียนหนังสือจาก ผู้อำนวยการ 6.1.7 รายงานผลต่อผู้อำนวยการ (วันที่ 0 543)
- 6.2 งานหนังสือออก (วันที่ 0 543)
- 6.2 งานหนังสือออก (วันที่ 0 543)
- 6.2 งานหนังสือออก (วันที่ 0 543)
- 6.1.1 คัดแยกความเร่งด่วนของหนังสือ 6.1.2 ออกเลขกำกับหนังสือเข้า 6.1.3 ลงทะเบียนการรับหนังสือเข้า 6.1.4 สแกนหนังสือเข้านำเสนอ ผู้อำนวยการผ่านระบบ SWIS Plus 6.1.5 ติดตามปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง ตามการเกษียนหนังสือจากผู้อำนวยการ 6.1.6 สรุปสารสนเทศการปฏิบัติงานของ ผู้เกี่ยวข้องตามการเกษียนหนังสือจาก ผู้อำนวยการ 6.1.7 รายงานผลต่อผู้อำนวยการ (วันที่ 0 543)
- 6.2 งานหนังสือออก (วันที่ 0 543)
- 6.2.1 ฝ่ายหรือหน่วยงานที่ต้องการ ใช้บริการส่งรายละเอียดให้กับงานธุรการ 6.2.2. บริการจัดพิมพ์ ตรวจทาน ส่งต้นฉบับ ตรวจสอบและแก้ไข 6.2.3 นำเสนอให้ผู้อำนวยการลงนาม 6.2.4 ออกเลขกำกับหนังสือที่ผ่านการ ลงนามและลงทะเบียนหนังสือออก 6.2.5 บริการจัดหนังสือ ทางไปรษณีย์ นำส่งด้วยตนเอง และทางโทรสาร 6.2.6 สรุปสารสนเทศ (วันที่ 0 543)
- 6.1.1 คัดแยกความเร่งด่วนของหนังสือ 6.1.2 ออกเลขกำกับหนังสือเข้า 6.1.3 ลงทะเบียนการรับหนังสือเข้า 6.1.4 สแกนหนังสือเข้านำเสนอ ผู้อำนวยการผ่านระบบ SWIS Plus 6.1.5 ติดตามปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง ตามการเกษียนหนังสือจากผู้อำนวยการ 6.1.6 สรุปสารสนเทศการปฏิบัติงานของ ผู้เกี่ยวข้องตามการเกษียนหนังสือจาก ผู้อำนวยการ 6.1.7 รายงานผลต่อผู้อำนวยการ (วันที่ 0 543)
- 6.2 งานหนังสือออก (วันที่ 0 543)
- 6.2.1 ฝ่ายหรือหน่วยงานที่ต้องการ ใช้บริการส่งรายละเอียดให้กับงานธุรการ 6.2.2. บริการจัดพิมพ์ ตรวจทาน ส่งต้นฉบับ ตรวจสอบและแก้ไข 6.2.3 นำเสนอให้ผู้อำนวยการลงนาม 6.2.4 ออกเลขกำกับหนังสือที่ผ่านการ ลงนามและลงทะเบียนหนังสือออก 6.2.5 บริการจัดหนังสือ ทางไปรษณีย์ นำส่งด้วยตนเอง และทางโทรสาร 6.2.6 สรุปสารสนเทศ (วันที่ 0 543)
- 6.3 งานจดบันทึกหมายเหตุรายวัน 6.4.1 บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน แต่ละวันของโรงเรียนในสมุดหมายเหตุรายวัน 6.4.2 นำเสนอให้แก่ผู้อำนวยการเพื่อ ลงนามรับรอง (วันที่ 0 543)
- 6.1.1 คัดแยกความเร่งด่วนของหนังสือ 6.1.2 ออกเลขกำกับหนังสือเข้า 6.1.3 ลงทะเบียนการรับหนังสือเข้า 6.1.4 สแกนหนังสือเข้านำเสนอ ผู้อำนวยการผ่านระบบ SWIS Plus 6.1.5 ติดตามปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง ตามการเกษียนหนังสือจากผู้อำนวยการ 6.1.6 สรุปสารสนเทศการปฏิบัติงานของ ผู้เกี่ยวข้องตามการเกษียนหนังสือจาก ผู้อำนวยการ 6.1.7 รายงานผลต่อผู้อำนวยการ (วันที่ 0 543)
- 6.3 งานจดบันทึกหมายเหตุรายวัน (วันที่ 0 543)
- 6.3 งานจดบันทึกหมายเหตุรายวัน (วันที่ 0 543)
- 6.3.1 บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน แต่ละวันของโรงเรียนในสมุดหมายเหตุรายวัน 6.3.2 นำเสนอให้แก่ผู้อำนวยการเพื่อ ลงนามรับรอง (วันที่ 0 543)
- 6.4 งานวีซ่านักเรียน (วันที่ 0 543)
- 6.4.1 สำรวจวันหมดอายุวีซ่าของ นักเรียน 6.4.2 ติดต่อประสานงานกับนักเรียน เพื่อขอเอกสารประกอบการส่งเรื่อง 6.4.3 จัดทำหนังสือ รวบรวมเอกสารส่ง ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 6.4.4 ติดต่อขอรับเอกสารรับรองการเป็น นักเรียนชาวต่างประเทศที่สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 6.4.5 จัดทำหนังสือ รวบรวมเอกสารให้ กับนักเรียน เพื่อยื่นเรื่องการขอต่ออายุวีซ่า กับ Chiang Mai Immigration 6.4.6 จัดเก็บสำเนาหนังสือ/เอกสาร เข้าแฟ้ม 6.4.7 กรณีผู้ปกครองร้องขอให้ทาง โรงเรียนรับรองการดูแลบุตรระหว่างศึกษาอยู่ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้จัดทำหนังสือ/ เอกสารของนักเรียน ผู้อำนวยการ และโรงเรียน (วันที่ 0 543)
- 6.5 งานเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (วันที่ 0 543)
- 6.5.1 เงินอุดหนุน 15 ปี เรียนฟรี 1) ภาคเรียนที่ 1 จัดทำข้อมูลนักเรียนใน โปรแกรม PSIS และป้อนข้อมูลนักเรียนลงใน โปรแกรม PSIS และประมาณการจำนวน นักเรียน เพื่อขอรับเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 โดยข้อมูลนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวน นักเรียนในปีการศึกษานั้นๆ และนักเรียนชั้น ม.2, 3, 5, 6 ให้ทำการเลื่อนชั้นโดยใช้ข้อมูล นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี และ ตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียน ครู นักเรียนใน โปรแกรม PSIS ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2) ภาคเรียนที่ 2 จัดทำข้อมูลนักเรียนใน โปรแกรม PSIS ใช้ยอดนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี และตรวจสอบข้อมูล ของโรงเรียน ครู นักเรียนในโปรแกรม PSIS ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3) จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม โดยผู้อำนวยการ 4) นำส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงใหม่ 5) เมื่อได้รับการโอนเงินจากสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดส่ง ใบเสร็จรับเงิน ถึงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 6.5.2 เงินอุดหนุนรายหัว 1) ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียน ครู นักเรียน ในโปรแกรม PSIS ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2) จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม โดยผู้อำนวยการ 3) นำส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงใหม่ (วันที่ 0 543)
- 6.6 การศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาเพื่อ พัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 0 543)
- 6.6.1 รับนโยบายของโรงเรียนและ ฝ่าย เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา ทักษะวิชาชีพตามหน้าปฏิบัติ 6.6.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอก เรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 6.6.3 รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบาย จากผู้บริหารในการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติ 6.6.4 วางแผนการดำเนินงาน 6.6.5 ประสานหน่วยงานภายนอกใน การเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา 6.6.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาในแผนงาน 6.6.7 ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด 6.6.8 ประสานงานธุรการและข้อมูล สารสนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา แก่คณะกรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 6.6.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา 6.6.10 สรุปงบประมาณส่งให้งาน งบประมาณการเงิน การบัญชี 6.6.11 รวบรวมเอกสารทั้งหมดและ สรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม ส่งให้ งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ 6.6.12 รายงานผลการศึกษาดูงาน อบรมแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามผล 6.6.13 ประเมินและสรุปผลการ ดำเนินงาน 6.6.14 นำผลการประเมินมาพัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 0 543)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 จาก งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 7.1.1 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 1 7.1.2 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 2 7.1.3 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 3 7.1.4 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 4 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและ แผน (วันที่ 0 543)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 8.1.1 ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 8.1.2 ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- รับการนิเทศ (วันที่ 0 543)
- 6.1.5 ประเมินและสรุปผลการสร้างเครื่องมือวัดผลของครูผู้สอน (วันที่ 0 543)
- 6.3.4.1 สำรวจฯ ฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 6.3.4.1 สำรวจฯ ฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 0 543)
- 6.3.4.2 สำรวจฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 6.3.4.2 สำรวจฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 0 543)
- 6.3.4.3 สำรวจฯ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 6.3.4.3 สำรวจฯ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 0 543)
- 6.3.4.4 สำรวจฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 6.3.4.4 สำรวจฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 0 543)
- 6.3.4.5 สำรวจฯ ฝ่ายวิชาการ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 6.3.4.5 สำรวจฯ ฝ่ายวิชาการ (วันที่ 0 543)
- 6.3.5 งานวิจัยและพัฒนา วิเคราะห์ ประมวลผล และเปรียบเทียบผลการสำรวจกับตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 0 543)
- 6.3.5 งานวิจัยและพัฒนา วิเคราะห์ ประมวลผล และเปรียบเทียบผลการสำรวจกับตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 0 543)
- 6.3.6 แจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจ แก่หน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ และกำหนดเวลาในการปรับปรุง (ปรับปรุงการให้บริการระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 2562 – 30 พ.ย. 2562) (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 6.3.6 แจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจ แก่หน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ และกำหนดเวลาในการปรับปรุง (ปรับปรุงการให้บริการระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 2562 – 30 พ.ย. 2562) (วันที่ 0 543)
- 6.3.7 สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการเฉพาะหน่วยงานที่ไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบว่าผ่านกี่หน่วยงาน และสรุปรายงานเพื่อเปรียบเทียบ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 6.3.7 สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการเฉพาะหน่วยงานที่ไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบว่าผ่านกี่หน่วยงาน และสรุปรายงานเพื่อเปรียบเทียบ (วันที่ 0 543)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 0 543)
- 6.2 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.2 (วันที่ 0 543)
- 6.2 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.2 (วันที่ 0 543)
- 6.3 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.3 (วันที่ 0 543)
- 6.3 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.3 (วันที่ 0 543)
- 6.6 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.6 (วันที่ 0 543)
- 6.6 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.6 (วันที่ 0 543)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 63 (วันที่ 0 543)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไป พัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2542)
- 6.4 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.4 (วันที่ 7 ก.ย. 2548)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน (P) (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.1 ดำเนินการจัดสอบเตรียมความพร้อม (Mock Test) (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.2 ดำเนินการจัดสอบ Checkpoints และ IGCSE ตามมาตรฐานของ Cambridge (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2.3. ติดต่อประสานงานเอกสาร ข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.6 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- ทดสอบ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ทดสอบ1.1 (วันที่ 14 ก.ย. 2559)
- สิ้นสุด ทดสอบ (วันที่ 15 ก.ย. 2559)
- ทดสอบกำหนดการ (วันที่ 20 ก.ย. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2559)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2559)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 14 ธ.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ธ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 15 ธ.ค. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 15 ธ.ค. 2559)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และ เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 6.1 ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา (4.6.4.1) (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 4.3 ศึกษาวิเคราะห์แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 6.1 ขั้นการวางแผน (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 6.1วางแนวทางการปฎิบัติงานในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอน ดังนี้ (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 4 จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 6.3 กรีทาสี (4.6.4.3) (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน คณะกรรมการ (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน (วันที่ 2 ม.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 3 ม.ค. 2560)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 3 ม.ค. 2560)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 3 ม.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 3 ม.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 9 ม.ค. 2560)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 ม.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และ เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- 6.1 ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬา (4.6.4.1) (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน คณะกรรมการ (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 6.3 ประสานงานรับครูผู้สอนจากต่างประเทศ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 2.ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน/นอก โรงเรียน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละ ส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละ ส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการ ประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่ คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข ๆ พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- .แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 2 ก.พ. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 2 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 4.จัดทำแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 10 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 16 ก.พ. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 4.3 ศึกษาวิเคราะห์แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 6.1 ขั้นการวางแผน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 6.1วางแนวทางการปฎิบัติงานในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอน ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 2.ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน/นอก โรงเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละ ส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการ ประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่ คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข ๆ พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 4 จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด .แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 4.1 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมตลอดปีการศึกษา (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (P) (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 2ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน. (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงบาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการ ดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของ ดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์ม เอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4.3ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 2 มี.ค. 2560)
- 6.2 จัดซื้อชุดกีฬา (4.6.4.2) (วันที่ 2 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.4 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 13 มี.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 13 มี.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย ที่สอดคล้องตามหน้าหลักดังนี้ (วันที่ 13 มี.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย ที่สอดคล้องตามหน้าหลักดังนี้ (วันที่ 13 มี.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 14 มี.ค. 2560)
- (วันที่ 14 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบัน ของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 14 มี.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 14 มี.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการ การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 14 มี.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน/กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ (วันที่ 14 มี.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 14 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบัน ของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 14 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบัน ของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 14 มี.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- 6.7 การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามคำร้องขอเอกสารทางการเรียน (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- 6.7.2 รับคำร้องนักเรียนลาออก/ลาพักการเรียน (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- 6.7.4 จัดทำเอกสารทางการศึกษาตามคำร้องขอ (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด แผนงานของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- 6.1หลักสูตรสถานศึกษา (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- 6.4โครงสร้างหลักสูตร/แผนการเรียน และรายวิชาเพิ่มเติม (วันที่ 15 มี.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 18 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 19 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 19 มี.ค. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 20 มี.ค. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 20 มี.ค. 2560)
- 1.1 วางแผนสำรวจอุปกรณ์และเทคโนโลยี 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.3 วางแผนการดำเนินงาน/ประชุม คณะกรรมการประเมิน (วันที่ 21 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.1 วางแผนสำรวจอุปกรณ์และเทคโนโลยี 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.3 วางแผนการดำเนินงาน/ประชุม คณะกรรมการประเมิน (วันที่ 24 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 24 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 24 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 27 มี.ค. 2560)
- 6.1 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (วันที่ 28 มี.ค. 2560)
- 6.1 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (วันที่ 29 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 มี.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 30 มี.ค. 2560)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 มี.ค. 2560)
- 6.2 หลักสูตรกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ (วันที่ 30 มี.ค. 2560)
- 6.3หลักสูตรครูผู้สอน (วันที่ 30 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.1 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมตลอดปีการศึกษา (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (P) (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน. (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงบาน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.2 จัดซื้อชุดกีฬา (4.6.4.2) (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.3ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบัน ของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการ ดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 6.5 การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 3 เม.ย. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 3 เม.ย. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (P) (วันที่ 3 เม.ย. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 3 เม.ย. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 3 เม.ย. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 3 เม.ย. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงาน (วันที่ 4 เม.ย. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 4 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 7 เม.ย. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย ที่สอดคล้องตามหน้าหลักดังนี้ (วันที่ 7 เม.ย. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 13 เม.ย. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 13 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.7 การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามคำร้องขอเอกสารทางการเรียน (วันที่ 14 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 14 เม.ย. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 17 เม.ย. 2560)
- 4.. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 18 เม.ย. 2560)
- 1.3 วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 21 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 21 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.9 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา(12.3) (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (P) (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.1 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 28 เม.ย. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินการจัดสอบเตรียมความพร้อม (Mock Test) (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 2.2 ดำเนินการจัดสอบ Checkpoints และ IGCSE ตามมาตรฐานของ Cambridge (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.3. ติดต่อประสานงานเอกสาร ข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบัน ของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการ ดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6.1 งานระดมเงินทุน (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6.3 การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (P) (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 2.1 รับ-ส่งนักเรียนของฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 1.1 วางแผนการดำเนินงานสารสนเทศและธุรการฝ่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 1.1 ขออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 1.3 วางแผนปฏิทินการดำเนินงานของงาน สารสนเทศและธุรการฝ่าย ปี การศึกษา 2560 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 2.ขั้นตอนการดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.11 ประสานงานและบันทึก สถิติการขอใช้บริการงานอาคารสถานที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานโสตทัศนูปกรณ์ตามใบขอใช้บริการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.18 ค่าบริการสัญญาณ Ture Vision (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.2 เช่าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.3 เช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และMicrosoft office (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.4 การเช่าใช้โปรแกรม Adobe (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.5 การเช่าใช้ดูแล Appication MC (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.6 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.7 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.8 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.9 จัดซื้อโปรเจคเตอร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.10 การบำรุงรักษาโปรแกรม Mas school (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.11 การบำรุงรักษาและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.12 การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและแม่ข่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.13 การบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.14 การบำรุงรักษาเครื่องรูดบัตรและ โปรแกรม Canteen (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.15 การบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.16 จัดซื้อหลอดภาพโปรเจคเตอร์และหลอดภาพโปรเจคเตอร์กระดานอัจฉริยะ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.17 จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.18 ค่าบริการสัญญาณ Ture Vision (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.19 ซ่อมบำรุงรักษาโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.20 ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องเสียงและลำโพง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.21 ซ่อมบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอและอุปกรณ์ประกอบ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.24 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1 การตรวจเช็คอาคารเรียนอาคารประกอบ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.3 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ระบบเครื่องปรับอากาศ พัดลม ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบประปา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ขอมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.5 ปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.6 ปรับปรุง ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ครู นักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.7 ปรับปรุง พื้นที่อื่นๆ ลำปาง แม่แฝก ดอยสะเก็ด เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.8 จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.9 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานภายในโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.10 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.12 การปฏิบัติงานกิจกรรมประจำปีของแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.13 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.14 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.3.3.ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ และพัดลม (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.11 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.2 การซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร (GR.9.2) (TQA.5.1ข) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.3 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ระบบเครื่องปรับอากาศ พัดลม ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบประปา (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.3.1 ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.3.2 หลอดไฟสำรอง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.3.4.ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่เครื่ีองเครื่องปรับอากาศ และพัดลม (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1 งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.2 งานซ่อมบำรุง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.4 ปรับปรุง ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ครู นักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.3 งานปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.5 ปรับปรุง พื้นที่อื่นๆ ลำปาง แม่แฝก ดอยสะเก็ด เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.6 จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.7 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานภายในโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.8 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.9 ประสานงานและบันทึก สถิติการขอใช้บริการงานอาคารสถานที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานโสตทัศนูปกรณ์ตามใบขอใช้บริการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.10 การปฏิบัติงานกิจกรรมประจำปีของแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.3 การดูแล รักษา ซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องดนตรี วงเครื่องสายตะวันตก (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.3 การดูแล รักษา ซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องดนตรี วงเครื่องสายตะวันตก (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- โครงการกิจกรรมค่ายและการแสดงคอนเสิร์ตนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก Montfort String Orchestra Camp (M.S.O.C.) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.5การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด แผนงานของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1 งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1 งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1 งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.2 งานซ่อมบำรุง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.3 งานปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.4 ปรับปรุง ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ครู นักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.5 ปรับปรุง พื้นที่อื่นๆ ลำปาง แม่แฝก ดอยสะเก็ด เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.6 จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.6 จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.7 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานภายในโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.9 ประสานงานและบันทึก สถิติการขอใช้บริการงานอาคารสถานที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานโสตทัศนูปกรณ์ตามใบขอใช้บริการ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.10 การปฏิบัติงานกิจกรรมประจำปีของแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.11 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 1.dddddddddd (วันที่ 2 พ.ค. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้ามหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 2 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2560)
- กำจัดปลวก ประจำเดือน (วันที่ 2 พ.ค. 2560)
- 7.1.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 3 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 5 พ.ค. 2560)
- 6.2 การซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร (GR.9.2) (TQA.5.1ข) (วันที่ 5 พ.ค. 2560)
- 1.2 วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 8 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 9 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.4.2.2 เข้าเงียบครูคาทอลิกร่วมกับประถม (วันที่ 9 พ.ค. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2560)
- 6.5 นิเทศการใช้หลักสูตร (วันที่ 10 พ.ค. 2560)
- 6.6. กิจกรรมชมรม (วันที่ 10 พ.ค. 2560)
- 6.1 พัฒนาศักยภาพภายในโรงเรียน (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- 6.3 จัดทำสถิติการมาปฏิบัติหน้าที่ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานรายวัน (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- 6.4 จัดทำสารสนเทศครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานรายเดือน ภาคเรียน และปี (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- 6.5 ทำหนังสือรับรองการทำงานของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- 6.2 จัดทำสถิติจำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- 6.1 จัดเก็บหลักฐานข้อมูลประวัติ และสารสนเทศครูบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเป็นรายบุคล ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- 6.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- 6.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- 2.1 รายงานสรุปสถิติการมาปฏิบัติงานของครูบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานรายวัน เดือน และปี (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- 1.2 วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 12 พ.ค. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 12 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 12 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษา 2560 (วันที่ 12 พ.ค. 2560)
- 1.1 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.1 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.1 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.2 สำรวจวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.3 ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.1 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.2 สำรวจวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 1.3 ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 6.1. ขั้นวางแผน (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- 6.9 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษา 2560 (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2560)
- 1.1 ขออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 14 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2560)
- 1.1 วางแผนการดำเนินงานธุรการฝ่ายและสารสนเทศ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 ขออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.2 วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.5 รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.4 สรุป รวบรวม และประเมินการปฏิบัติงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.3 ดำเนินการกำกับ ติดตาม ตามปฏิทินที่กำหนดไว้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนแต่ละกองทุน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนแต่ละกองทุน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.4 อนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนตามข้อปฏิบัติ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.5 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติของแต่ละกองทุน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1 ดำเนินงานตามภาระงาน ตามระเบียบ และข้อปฏิบัติแต่ละกองทุน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.2 ติดตามการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.3 รายงานการจัดหารายได้หรือแหล่งที่มาของเงินทุน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1 ดำเนินงาน(ตั้งเบิก/จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1 สำรวจ/เบิกวัสดุสิ้นเปลืองของฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.2 จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1.1 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1 สำรวจความต้องการและการตั้งเบิกวัสดุ สิ้นเปลื้องฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.2 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.3 จัดทำข้อมูลสารสนเทศฝ่าย เป็นรายเดือน ภาคเรียนและปีการศึกษา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1.2 ถ่ายเอกสารฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.3 จัดทำระเบียนสารบรรณฝ่ายให้เป็นปัจจุบัน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1.3 จัดซื้อหมึกพิมพ์ของหน่วยงานต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.5 งบจัดเลี้ยงรับรอง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1.4 จัดซื้อปากกาไวท์บอร์ดและหมึกเติมเพื่อการเรียนการสอน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.6 หมึกพิมพ์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.4 จัดทำสารสนเทศของฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.2 เลี้ยงรับรองสถาบันการศึกษา/หน่วยงานภายนอก (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1 รับหนังสือจากงานสารบรรณ ลงทะเบียนหนังสือเข้าของฝ่าย พร้อมลงบันทึกในสมุดการรับหนังสือเข้า (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.3 ซ่อมบำรุงเครื่องอัดสำเนาโรเนียว (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.4 จัดซื้อกระดาษโรเนียว กระดาษไข หมึก (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.2 นำหนังสือเข้าให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณาและส่งให้ผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินกาารแล้วสำเนาเอกสารส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.5 จัดทำเอกสารประกอบการเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.5 สำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.1 ติดตามการเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 2.2 จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษา 2.3 ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และสื่อเทคโนโลยี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1 งานรับ-ส่งหนังสือระหว่างฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.2 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.4 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.9 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.11 เครื่องสแกนนิ้ว (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.12 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (12.3) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.4 วางแผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1 งานรับ-ส่งหนังสือระหว่างฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1.1. หนังสือเข้า (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1.2 บันทึกข้อความ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.2 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.4 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายวิชาการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.9 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา(12.3) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.1 ติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.2 รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.4 วางแผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.1 กำหนดปฏิทินการติดตามงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.1 กำหนดปฏิทินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนแต่ละกองทุน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.2 วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.3 ขออนุมัติงบประมาณ/ดำเนินงานตามระเบียบกองทุนของแต่ละกองทุน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.6 เสนอรายงานการดำเนินงาน รายงานการเงิน และบัญชีงบดุล (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.7 ดำเนินการเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนและวัตถุประสงค์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 5. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 บันทึกหนังสือเข้าฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 บันทึกหนังสือเข้าฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 บันทึกหนังสือเข้าฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- วางแผนแนวทางการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมายฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด แผนงานของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 บันทึกหนังสือเข้าฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 บันทึกข้อความ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 รวบรวมจัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 รวบรวมจัดทำรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7 จัดพิมพ์เอกสารของฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.8 รวบรวมจัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.9 เบิกพัสดุครุภัณฑ์ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.11 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.12 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 เช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และMicrosoft office (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนา คุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 รับรองแขกจากต่างประเทศ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 การเดินทางไปติดต่อประสานงานในต่างประเทศ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 จัดทำทะเบียนประวัติ และทำเนียบการทำ MOU และความสัมพันธ์ด้านต่างๆ กับสถาบันในต่างประเทศ จัดเก็บหลักฐานไว้เป็นระบบ และสืบค้นง่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานวิเทศสัมพันธ์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 เช่าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 การเช่าใช้โปรแกรม Adobe (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 การเช่าใช้ดูแล Appication MC (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.8 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.9 จัดซื้อโปรเจคเตอร์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.10 การบำรุงรักษาโปรแกรม Mas school (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.11 การบำรุงรักษาและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.12 การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและแม่ข่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.13 การบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.14 การบำรุงรักษาเครื่องรูดบัตรและ โปรแกรม Canteen (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.15 การบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.17 จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.19 ซ่อมบำรุงรักษาโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.20 ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องเสียงและลำโพง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.22 จัดซื้ออะไหล่ หัวแจ๊คสัญญาณภาพและเสียง และอุปกรณ์ต่างๆในการบำรุงรักษา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.21 ซ่อมบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอและอุปกรณ์ประกอบ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.23 วัสดุสิ้นเปลืองและหมึกพิมพ์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.22 จัดซื้ออะไหล่ หัวแจ๊คสัญญาณภาพและเสียง และอุปกรณ์ต่างๆในการบำรุงรักษา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.23 วัสดุสิ้นเปลืองและหมึกพิมพ์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 ขั้นดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1.2 ประชุมคณะกรรมการการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5ค่าน้ำมันรถส่วนตัวครูใช้ในงานโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอนครูและบุคลากร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดทำสัญญาจ้าง ผลการประเมินครูและบุคลากร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (P) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (P) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 งานคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1 วิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน ประจำภาคเรียน/ประจำปีที่ผ่านมา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก หน่วยงานยานพาหนะ ความปลอดภัยและจราจร ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (P) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 การจัดทำเอกสารประกอบยานพาหนะ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 การซ่อมบำรุง และการดูแลยานพาหนะ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์การสร้างและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือวัดผลของครูผู้สอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์การสร้างและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือวัดผลของครูผู้สอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 การให้บริการยานพาหนะ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1.2 ประชุมคณะกรรมการการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1.2 ประชุมคณะกรรมการการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- . เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน 2.1 วิเคราะห์ผลสรุปการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนปีการศึกษา 2559 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 ค่าเช่ารถงานโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์การสร้างและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือวัดผลของครูผู้สอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์การสร้างและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือวัดผลของครูผู้สอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.8 การทำความสะอาดยานพาหนะ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1.2 ประชุมคณะกรรมการการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.9 การจัดตารางการอยู่เวรของครู (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 บันทึกหนังสือเข้าฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 บันทึกข้อความ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.7 พิธีไหว้ครู (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 งานวีซ่านักเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.13 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 บันทึก จัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 งานโฆษณา สนับสนุนสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์โรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 พัฒนาศักยภาพภายในโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 รวบรวมสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 พัฒนาศักยภาพภายนอกโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 การสำรวจสินค้า (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 งานรับเงิน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 การจัดหาสินค้า (วัตถุดิบในการผลิต, อุปกรณ์, สินค้า) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 การทดสอบระดับชาติ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 พัฒนาศักยภาพภายนอกโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน (P) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 งานรับหนังสือเข้า (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 งานจัดเลี้ยงรับรองแขกของ โรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 คลังข้อสอบ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 บันทึกข้อความ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำ ความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของงานโภชนาการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบัน ของการดำเนินงานของหน่วยงาน (P) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 งานหนังสือออก (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการ ดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (P) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (D) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 การให้บริการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 จัดทำแผนการดำเนินงานประเมินบุคลากรประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (P) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7 จัดพิมพ์เอกสารของฝ่ายบริหาร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7 การผลิต (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.8 การจำหน่ายสินค้า (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.9 การสรุปยอดจำหน่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.10 งานจัดทำเอกสาร รายงาน ของ งานโภชนาการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 ส่งเสริมด้านขวัญกำลังใจ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับครู บุคลากร และพนักงานของโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 การจัดซื้อและเบิกวัสดุสิ้นเปลือง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 การตรวจรับสินค้า (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1นโยบายและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (D) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.จัดทำแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 บริหารจัดการโปรแกรม IE ให้ครบวงจร PDCA (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (C) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ื้อ ้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7.1 วางแผน วิเคราะห์ รูปแบบ การจัดทำเอกสารตามแนวปฏิบัติของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.9 เบิกพัสดุครุภัณฑ์ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ ของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 งานจดบันทึกหมายเหตุรายวัน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7.4 จัดทำเอกสารทางการศึกษาตามคำร้องขอ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 งานกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ PSIS (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 งานโฆษณา สนับสนุนสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์โรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 ประชุมอบรมสัมมนาตามนโยบายมูลนิธิฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 งานโฆษณา สนับสนุนสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์โรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.11 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1การตรวจเช็คอาคารเรียนอาคารประกอบ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรม IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 งานร่วมกิจกรรมกับบุคคล / หน่วยงานภายนอกในโอกาสต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.12 การแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.2 ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.1 สรุปผลการดำเนินงานประจำภาคเรียน/ประจำปีของฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.13 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 ค่าของขวัญ/ของที่ระลึก และ ส.ค.ส. เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 14 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 จัดระบบการนิเทศติดตามการเรียนการสอนโปรแกรม IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู IE ได้รับการพัฒนา ได้แก่ การอบรม สัมมนาฯลฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 งานกิจกรรมวิชาการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 การลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6.1 จัดทำเอกสารเผยแพร่แก่ฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการจัดสอบวัดผล ให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 งานระดมเงินทุน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานยานพาหนะ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานยานพาหนะ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.8 การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 งานการเงินและบัญชีกองทุน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.9 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.9 การศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 งานด้านเอกสารและการประชุม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก งานนโยบายและแผนสำนักผู้อำนวยการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- กิจกรรมชมรม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 งานรับ-ส่งหนังสือระหว่างฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรม IE (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 บันทึกหนังสือเข้าฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 สนับสนุนเครื่องแต่งกายครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 งานจ่ายเงิน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 งานกิจกรรมวิชาการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1. ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 งานรับ-ส่งหนังสือระหว่างฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 รวบรวมจัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 หนังสือเข้า (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 บันทึกข้อความ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 งานรับ-ส่งหนังสือระหว่างฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 รวบรวมจัดทำรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 กิจกรรมชมรม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 รวบรวมสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7 จัดพิมพ์เอกสารของฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.8 รวบรวมจัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.9 เบิกพัสดุครุภัณฑ์ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.8 จัดพิมพ์เอกสารของฝ่ายบุคลากร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.9 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.10 เบิกพัสดุครุภัณฑ์ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.1 ค่าซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.11 งานนิเทศติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.11 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานของฝ่ายฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.12 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายบุคลากร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.จัดทำแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.12 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.13 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6..1 ค่าซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.14 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 ค่าซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.15 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.13 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไป พัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมายฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.12 กิจกรรมทำบุญโรงอาหาร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการ และสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 ค่าซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.11 เครื่องสแกนนิ้ว (ฝ่ายบุคลากร ดำเนินการ) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.12 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (FSG.12.3) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 งานกิจกรรมวิชาการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 งานกิจกรรมวิชาการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบัน ของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 งานบัญชี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงานกำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสารจดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 งานงบประมาณ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (C) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 จัดทำแผนการดำเนินงานประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 การสอบ PREP FOR QUOTA สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 สนับสนุนอาหารกลางวันครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 การจัดส่งนักเรียนและครูผู้ควบคุมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการภายนอกโรงเรียน ( RP+EP) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.8 โรเนียว (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7 การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายแก่นักเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมายฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1.1 วางแผนกำหนดหลักการและวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.9 จัดซื้อปากกาไวท์บอร์ด และหมึกเติม เพื่อการเรียนการสอน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 ส่งผู้กำกับลูกเสืออบรม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.10 นิเทศการเรียน การสอน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 ค่ายนายหมู่ลูกเสือระดับชั้น ม.1 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 ประชุมผู้ปกครอง ม.1 - ม.6 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 จัดทำคู่มือครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 จัดทำเอกสารเผยแพร่แก่ฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 กิจกรรมผสานชีวต (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 กิจกรรมสอนคำสอน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีจิตนักบุญ มงฟอร์ต (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4.1 กิจกรรมสอนคำสอน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 กิจกรรมส่งเสริมองค์กรศาสนาคาทอลิก (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 วัสดุสิ้นเปลืองและหมึกพิมพ์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6.1 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 กิจกรรมส่งเสริมองค์กรศาสนาคาทอลิก (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6.2 เครื่องใช้ศักดิ์สิทธิ์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.17 กิจกรรมสอนคำสอน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.21 กิจกรรมส่งเสริมองค์กรศาสนาคาทอลิก (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.22 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.23 เครื่องใช้ศักดิ์สิทธิ์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.24 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.25 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตาม และนิเทศดำเนินงานการติดตามของงานอภิบาล (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- กิจกรรมสอนคำสอน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- กิจกรรมส่งเสริมองค์กรศาสนา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- กิจกรรมส่งเสริมองค์กรศาสนา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- จัดซื้อเครื่องใช้ศักดิ์สิทธิ์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 การถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนประถมที่เรียนชมรมและสมาชิกวงเครื่องสายตะวันตก (10.3) (ย 1.3.2) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 การพัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ (14,16) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของแผนการเรียน EP (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 บริหารจัดการแผนการเรียน EP ให้ครบวงจร PDCA (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 จัดระบบการบริหารงานธุรการและเลขานุการแผนการเรียน English Programme (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 จัดระบบงานปกครองและส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน EP (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 บริหารจัดการงานวิชาการ EP ตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในแผนการเรียน EP ได้แก่ การอบรม การสัมมนา ฯลฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7 ศึกษาวิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมายฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2.3 รายงานสารสนเทศของฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด แผนงานของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 บันทึกหนังสือเข้าฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 บันทึกข้อความ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 รวบรวมจัดทำรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.6 รวบรวมจัดทำรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7 จัดพิมพ์เอกสารของฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.8 รวบรวมจัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.9 เบิกพัสดุครุภัณฑ์ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.11 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.12 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ ทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 กำกับ ติดตาม และนิเทศการ ดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.2 วางแผนหรือเตรียม เครื่องมือการประเมินผลที่ตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4..3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงานคุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ ทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 กำกับ ติดตาม และนิเทศการ ดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายกิจการ นักเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 1.1 ขออนุมัตงบประมาณแผนงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 1.2.1 ประชุม (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ข้ันตอน ระเบียบการฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้4.1วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการดังนี้ (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ข้ันตอน ระเบียบการฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.1 ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรทุกคนที่มารับบริการรวมทั้งจัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้คำปรึกษากับนักเรียน ครูและคนงานในด้านปัญหาสุขภาพและอื่นๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนงานปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนงานปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.1ให้บริการการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรทุกคนที่มารับบริการรวมทั้งจัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้คำปรึกษากับนักเรียน ครูและคนงานในด้านปัญหาสุขภาพและอื่นๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.6บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ จัดทำสถิติการใช้บริการห้องพยาบาล (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.6บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ จัดทำสถิติการใช้บริการห้องพยาบาล (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.7เฝ้าระวังและขอความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดตามฤดูกาล (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.2 วางแผนและดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใต้มาตรฐานมูลนิธิฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.10ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายในและภายนอก (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.11การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพมาหน้าที่ที่ปฏิบัติ (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.5 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.10 นิเทศการเรียน การสอน (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.4 ส่งเสริมนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก (4.6.4.4 , 4.6.4.5) (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 8.ประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 1.2 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานตามแผนงานตลอด ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 1.3 ศึกษาคู่มือเพื่อวางแผนการจัดทำคู่มือการทำงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 1.3 ศึกษาคู่มือเพื่อวางแผนการจัดทำคู่มือการทำงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ 2.1 รับหนังสือจากงานสารบรรณ ลงทะเบียน หนังสือเข้าของฝ่าย พร้อมบันทึกในสมุดการรับ หนังสือเข้า 2.2 นำหนังสือเข้า ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา และส่ง ให้ผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการ แล้วสำเนาเอกสารส่ง มอบให้ผู้รับผิดชอบ 2.3 ออกเลขกำกับบันทึกข้อความ พร้อมนำเสนอ หัวหน้าฝ่าย ให้กับหน่วยงานภายในฝ่าย 2.4 บันทึกและจัดทำรายงาน การประชุมฝ่าย 2.5 รวบรวมสารสนเทศฝ่ายฯ ประจำเดือน ภาค เรียนปีการศึกษา พร้อมนำเสนอผู้บริหาร 2.6 งานจัดทำข้อมูลพื้นฐานของสำนักผู้อำนวยการ 2.6.1 คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2560 2.6.2 บทพรรณนางานของสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2560 2.6.3 ปฏิทินและแผนการดำเนินงานสำนัก ผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2560 2.6.4 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีการศึกษา2560 2.7 รวบรวมงบประมาณประจำปี ของสำนัก ผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอให้งานนโยบายและแผน เพื่อนำเสนอพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2.8 ควบคุมการเบิก จ่าย วัสดุสิ้นเปลืองและหมึก พิมพ์ ของสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 1.1 วางแผนการดำเนินงานสารสนเทศและธุรการ ฝ่าย (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 1.1 วางแผนการดำเนินงานสารสนเทศและธุรการ ฝ่าย (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 2.1 รับหนังสือจากงานสารบรรณ ลงทะเบียน หนังสือเข้าของฝ่าย พร้อมบันทึกในสมุดการรับ หนังสือเข้า (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 2.4 บันทึกและจัดทำรายงาน การประชุมฝ่าย (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 2.2 นำหนังสือเข้า ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา และส่ง ให้ผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการ แล้วสำเนาเอกสารส่ง มอบให้ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 2.5 รวบรวมสารสนเทศฝ่ายฯ ประจำเดือน ภาค เรียนปีการศึกษา พร้อมนำเสนอผู้บริหาร (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 2.6 งานจัดทำข้อมูลพื้นฐานของสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 2.7 รวบรวมงบประมาณประจำปี ของสำนัก ผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอให้งานนโยบายและแผน เพื่อนำเสนอพิจารณางบประมาณ ประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 2.8 ควบคุมการเบิก จ่าย วัสดุสิ้นเปลืองและหมึก พิมพ์ ของสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 6.7 การอบรมทบทวนนโยบายและแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 6.1 เช็คหนังสือ และเปิดหนังสือ ประทับตราห้องสมุด (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.1 วางแผนการดำเนินงานสารสนเทศและธุรการ ฝ่าย (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- 2.1 ประชุม (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- 1.2.2 กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- 1.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- 6.6 การจัดทำทะเบียนนักเรียนใหม่ (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- 6.6.1 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการวางระบบโปรแกรม (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- 6.6.2 รับมอบตัวออกเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- 6.6.3จัดทำข้อมูลนักเรียนใหม่ / จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- 6.6.4 ตรวจสอบ ติดตาม ข้อมูล /เอกสาร (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- 6.6.5 ประเมินผลสรุปเป็นสถิตินักเรียน รายห้อง รายระดับชั้น (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- 6.6 ดำเนินงานตามแผนงานของคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพของมูลนิธิฯ (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่1/2560 (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.1 ขออนุมัตงบประมาณแผนงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- 4.1 รายงานการดำเนินงานประจำสัปดาห์ 4.2 รายงานการดำเนินงานประจำเดือน 4.3 สรุปการดำเนินงานประจำภาคเรียนและปีการศึกษา 4.4 สรุปเป็นรายงานแผนพัฒนาและปรับปรุง ประจำปี (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.4 วางแผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.4 วางแผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.1 กำหนดปฏิทินการติดตามงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.1 กำหนดปฏิทินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- 6.1. ขั้นวางแผน (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 20 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 1.2 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานตามแผนงานตลอดปีการศึกษา 2560 (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการและดำเนินการงานตามแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 1.4 มอบหมายงานผู้รับผิดชอบในฝ่าย (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 3.2 แจ้งปฏิทินการติดตามงานให้แก่หน่วยงานฝ่ายต้นสังกัด (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 1.1 ขออนุมัติงบประมาณงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 1.3 ศึกษาคู่มือเพื่อวางแผนการจัดทำคู่มือการทำงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 1.2 วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 1.4 มอบหมายงานผู้รับผิดชอบในฝ่าย (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 1.3 กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.5 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 6.1.2 กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 6.1.2 กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 6.2.2 กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 6.3 กิจกรรมศาสนกิจ(พิธีกรรมทางศาสนา) (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 6.3.1 พิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 6.10 พิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- พิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.4โครงสร้างหลักสูตร/แผนการเรียน และรายวิชาเพิ่มเติม (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- คณะกรรมการประชุมทบทวนเกณฑ์ เครื่องมือและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปี (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- ตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนเกณฑ์ เครื่องมือและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปี (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน โครงการตาม ระบบ PDCA เพื่อลงในระบบ SWIS (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- 6.2.3 จัดเตรียมฐานข้อมูล/ปรับปรุงฐานข้อมูลลงระบบวัดผล (วันที่ 23 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 24 พ.ค. 2560)
- test (วันที่ 24 พ.ค. 2560)
- 6.1.3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 24 พ.ค. 2560)
- 6.2.3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 24 พ.ค. 2560)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่1/2560 (วันที่ 24 พ.ค. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่2/2560 (วันที่ 24 พ.ค. 2560)
- 1.2 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานตามแผนงานตลอดปีการศึกษา (วันที่ 25 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 ประชุม (วันที่ 25 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.2 แจ้งปฏิทินการติดตามงานให้แก่หน่วยงานฝ่ายต้นสังกัด (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- 1.3 วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.1 พัฒนาศักยภาพภายในโรงเรียน (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.4 ส่งผลงานวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษาของมูลนิธิฯ (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- 6.7 การอบรมทบทวนนโยบายและแผน (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- 6.2.1 ค่ายนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 24 (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- 6.2 กิจกรรมค่ายตามรอยนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- 6.4.2 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- 6.6 ค่ายนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 24 (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด . เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน 2.1 วิเคราะห์ผลสรุปการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนปีการศึกษา 2559 (วันที่ 27 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 พ.ค. 2560)
- การลงปฏิบัติการเขียนแผนงาน โครงการ และลงแผนงานโครงการในระบบ SWIS (วันที่ 27 พ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560 (วันที่ 28 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.2.1 ค่ายนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 24 (วันที่ 28 พ.ค. 2560)
- 6.6 ค่ายนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 24 (วันที่ 28 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 6.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือต่อไปนี้ (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 6.1 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 6.1 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 6.2.4 จัดเตรียมกระดาษคำตอบแบบตรวจด้วยคอมพิวเตอร์ (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- ประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- รวบรวมสารสนเทศประจำเดือนพฤษภาคม (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- 3.2 สรุป รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน/ ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 30 พ.ค. 2560)
- ขั้นตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล (วันที่ 30 พ.ค. 2560)
- ขั้นสรุป รายงาน ปรับปรุง พัฒนา (วันที่ 30 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2560)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 30 พ.ค. 2560)
- 6.13 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร (วันที่ 30 พ.ค. 2560)
- 6.1 ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้ (วันที่ 30 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 30 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 พ.ค. 2560)
- 6.8 รวบรวมจัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย (วันที่ 30 พ.ค. 2560)
- 1.1 วางแผนการดำเนินงานธุรการฝ่ายและสารสนเทศ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.2 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานตามแผนงานตลอดปีการศึกษา 2560 (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 1.1 ขออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 1.2 วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการและดำเนินการงานตามแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.4 มอบหมายงานผู้รับผิดชอบในฝ่าย (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนแต่ละกองทุน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 1.1 ขออนุมัติงบประมาณงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.3 ศึกษาคู่มือเพื่อวางแผนการจัดทำคู่มือการทำงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.2 วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.2 กำหนดปฏิทินการดำเนินงานตามแผนงานตลอดปีการศึกษา (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.4 มอบหมายงานผู้รับผิดชอบในฝ่าย (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 1.3 วางแผนปฏิทินการดำเนินงานของงาน สารสนเทศและธุรการฝ่าย ปี การศึกษา 2560 (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.2 จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.ขั้นตอนการดำเนินการ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 2.5 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายวิชาการ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนแต่ละกองทุน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนแต่ละกองทุน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.2 วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.3 ขออนุมัติงบประมาณ/ดำเนินงานตามระเบียบกองทุนของแต่ละกองทุน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด ดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.dddddddddd (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ข้ันตอน ระเบียบการฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้4.1วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการดังนี้ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ข้ันตอน ระเบียบการฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.3 ประสานงานรับครูผู้สอนจากต่างประเทศ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 6.1 เช่าใช้บริการ Internet ภายในโรงเรียน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 6.2 เช่าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.3 เช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และMicrosoft office (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 6.4 การเช่าใช้โปรแกรม Adobe (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.5 การเช่าใช้ดูแล Appication MC (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.6 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.7 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.8 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.9 จัดซื้อโปรเจคเตอร์ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.10 การบำรุงรักษาโปรแกรม Mas school (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.11 การบำรุงรักษาและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.12 การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและแม่ข่าย (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.13 การบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.14 การบำรุงรักษาเครื่องรูดบัตรและ โปรแกรม Canteen (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.15 การบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 6.17 จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.6 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ PC (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.7 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.8 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.9 จัดซื้อโปรเจคเตอร์ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.1.2 ประชุมคณะกรรมการการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (P) (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์การสร้างและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือวัดผลของครูผู้สอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตร (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์การสร้างและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือวัดผลของครูผู้สอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตร (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.1.2 ประชุมคณะกรรมการการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.1.2 ประชุมคณะกรรมการการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์การสร้างและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือวัดผลของครูผู้สอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตร (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์การสร้างและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือวัดผลของครูผู้สอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตร (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 6.1.2 ประชุมคณะกรรมการการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ขอมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้ามหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 4.. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.1นโยบายและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.7.1 วางแผน วิเคราะห์ รูปแบบ การจัดทำเอกสารตามแนวปฏิบัติของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (C) (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการจัดสอบวัดผล ให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.2.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.12 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (FSG.12.3) (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบัน ของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 รายงานสรุปสถิติการมาปฏิบัติงานของครูบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานรายวัน เดือน และปี (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 2 ขั้นดำเนินการ (ภาระงานหลัก/ร่วม/สากล/โครงการ) (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนงานตามปฏิทิน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.2จัดซื้อยาและอุปกรณ์เวชภัณฑ์ของใช้สำนักงานเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.3จัดทำสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียนระดับชั้นม.1,ม.4และนักเรียนแทรกชั้น (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.8จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆและสาระความรู้ด้านสุขภาพดังต่อไปนี้ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.2 กิจกรรมเวที่สุขสันต์ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.4 ค่ายบูรณาารผู้นำนักเรียนมงฟอร์ต (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.7 ติดตั้งGPS รถตู้ 3 คัน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.5 ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ม.4 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.11. จัดซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.3.1 ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการประมวลผลการเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.3.2 ประชุมคณะกรรมการวัดผลเพื่อวางแผนการประมวลผลคะแนน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.12 จัดซื้ออุปกรณ์ในงานสำหรับ รปภ.และอาสาจราจร (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- จัดซื้ออุปกรณ์ในงานสำหรับ รปภ.และอาสาจราจร (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.1.4 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.2.4 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน (P) (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบัน ของการดำเนินงานของหน่วยงาน (P) (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการ ดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (P) (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงาน (P) (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.2.4 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- 6.3.2 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- 6.11 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- 6.2.5 ดำเนินกิจกรรมตามแผนการที่วางไว้ (วันที่ 3 มิ.ย. 2560)
- งานพิธีผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 3 มิ.ย. 2560)
- กิจกรรมวันเด็กนานาชาติ TUBE TREK KIDZA CARNIVAL 2017 ณ TUBE TREK WATERPARK CHIANGMAI (วันที่ 3 มิ.ย. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- 6.2.6 ประเมินผล และสรุปผล การดำเนินกิจกรรม (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- ประกาศเกณฑ์ เครื่องมือและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปี (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 6 มิ.ย. 2560)
- 6.1.5 ดำเนินกิจกรรมตามแผนการที่วางไว้ (วันที่ 6 มิ.ย. 2560)
- 6.1.5 ดำเนินกิจกรรมตามแผนการที่วางไว้ (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- 6.1.6 ประเมินผล และสรุปผล การดำเนินกิจกรรม (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.1 จัดทำแผนการดำเนินงานประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2560 (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- 6.2 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.2 (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่3/2560 (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- 6.2 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.2 (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- กิจกรรมผสานชีวิต ม.2 (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 7.1.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.1หลักสูตรสถานศึกษา (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- 6.1 ประสานงานกับงานพัฒนาบุคลากรจัดอบรม/เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาแก่บุคลากร (วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
- 6.1 ประสานงานกับงานพัฒนาบุคลากรจัดอบรม/เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาแก่บุคลากร (วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
- 6.2.5 จัดเตรียมข้อสอบแต่ละระดับชั้น (วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
- เบิกพัสดุสำนักงาน (วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 13 มิ.ย. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- 6.2 การจัดสอบวัดความรู้ภาคทฤฏี (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- 6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- ชี้แจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผล (KPA) ให้กับนักเรียน (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (P) (วันที่ 16 มิ.ย. 2560)
- 6.1.6 ประเมินผล และสรุปผล การดำเนินกิจกรรม (วันที่ 16 มิ.ย. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 มิ.ย. 2560)
- คณะอาจารย์และนักศึกษาดนตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนและการซ้อมรวมวง (วันที่ 16 มิ.ย. 2560)
- ชี้แจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผล (KPA) ให้กับนักเรียน (วันที่ 16 มิ.ย. 2560)
- 1.8 ถวายเทียนพรรษา (วันที่ 18 มิ.ย. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 19 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 19 มิ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/60 (วันที่ 19 มิ.ย. 2560)
- ชี้แจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผล (KPA) ให้กับนักเรียน (วันที่ 19 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.1 ประสานงานกับงานพัฒนาบุคลากรจัดอบรม/เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาแก่บุคลากร (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.1 ประสานงานกับงานพัฒนาบุคลากรจัดอบรม/เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาแก่บุคลากร (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- 6.3 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.3 (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- 6.3 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.3 (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- วิธีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- ประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 21 มิ.ย. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่4/2560 (วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 1.7 พิธีไหว้ครู (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (P) (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.2.4 จัดเตรียมกระดาษคำตอบแบบตรวจด้วยคอมพิวเตอร์ (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- กำหนดรายชื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปี (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- รวบรวมสารสนเทศประจำเดือนมิถุนายน (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 มิ.ย. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่5/2560 (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- 6.2 ส่งเสริมผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 29 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนงานตามปฏิทิน (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.11 เครื่องสแกนนิ้ว (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.3.1 ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการประมวลผลการเรียน (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.3.2 ประชุมคณะกรรมการวัดผลเพื่อวางแผนการประมวลผลคะแนน (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงาน (P) (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.11 เครื่องสแกนนิ้ว (ฝ่ายบุคลากร ดำเนินการ) (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.2 ค่ายนายหมู่ลูกเสือระดับชั้น ม.1 (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- 6.3 กรีทาสี (4.6.4.3) (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- เช่าใช้โปรแกรการเช่าใช้โปรแกรม Adobe (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- เช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และMicrosoft office (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- เช่าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- 2.2 เบิกและสรุปงบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2 ก.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงานงานรับผิดชอบแต่ละด้าน (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6.9จัดซือวัสดุสิ้นเปลืองและหมึกพิมพ์ (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6.5 ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6.3 ค่ายบ้านพระเมตตา อ.จอมทอง (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6.4 ค่าอาหารครูนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6.4 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.4 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6.4 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.4 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- มงฟอร์ตนววานิจชีวิตชิตรากเชื่อมสากลด้วยรักและกำลังใจ (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.2 หลักสูตรกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6.2 เตรียมเครื่องมือและประเมินการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 (วันที่ 4 ก.ค. 2560)
- 6.2 เตรียมเครื่องมือและประเมินการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 (วันที่ 4 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4 ก.ค. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่6/2560 (วันที่ 4 ก.ค. 2560)
- ประกาศคะแนน F1 และ Midterm ทางเว็บไซต์งานวัดผล (วันที่ 4 ก.ค. 2560)
- 6.2 แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (วันที่ 5 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 5 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 6 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- ร่วมเป็นวิทยากรในการสอนและฝึกซ้อมวงแม่สรวย ออร์เครสตร้า (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 9 ก.ค. 2560)
- ร่วมเป็นวิทยากรในการสอนและฝึกซ้อมวงแม่สรวย ออร์เครสตร้า (วันที่ 9 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 10 ก.ค. 2560)
- ร่วมเป็นวิทยากรในการสอนและฝึกซ้อมวงแม่สรวย ออร์เครสตร้า (วันที่ 10 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 ก.ค. 2560)
- 1. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาส่งแผนการวิจัยและโครงร่างวิจัย ระหว่างวันที่ 11/07/2560 - 14/07/2560 (วันที่ 11 ก.ค. 2560)
- ร่วมเป็นวิทยากรในการสอนและฝึกซ้อมวงแม่สรวย ออร์เครสตร้า (วันที่ 11 ก.ค. 2560)
- ส่งโครงร่างวิจัย (วันที่ 11 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 12 ก.ค. 2560)
- ร่วมเป็นวิทยากรในการสอนและฝึกซ้อมวงแม่สรวย ออร์เครสตร้า (วันที่ 12 ก.ค. 2560)
- ส่งโครงร่างวิจัย (วันที่ 12 ก.ค. 2560)
- 6.8 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วันที่ 13 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 13 ก.ค. 2560)
- ส่งโครงร่างวิจัย (วันที่ 13 ก.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- ส่งโครงร่างวิจัย (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- 6.5 ส่งเสริมสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- ส่งโครงร่างวิจัย (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 16 ก.ค. 2560)
- ส่งโครงร่างวิจัย (วันที่ 16 ก.ค. 2560)
- 6.2.6 จัดสอบวัดความรู้ภาคทฤษฏี (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- 6.2.7 รายงานผลนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาคเรียน (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- 6.2.8 จัดตารางสอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาคเรียน (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- 6.2.9 ประเมินและสรุปผลการจัดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- 6.2.10 รายงานผลการจัดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- การอบรม กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning (Leaning with iPad) (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 18 ก.ค. 2560)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 18 ก.ค. 2560)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 18 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 ก.ค. 2560)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 19 ก.ค. 2560)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 19 ก.ค. 2560)
- 6.3.3 พิธีกรรมโอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (วันที่ 20 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 20 ก.ค. 2560)
- 6.12 พิธีกรรมโอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (วันที่ 20 ก.ค. 2560)
- พิธีกรรมโอกาสสดุดีนักบุญหลุยส์ (วันที่ 20 ก.ค. 2560)
- พิธีกรรมโอกาสระลึกถึงวันสถาปนานักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 20 ก.ค. 2560)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 20 ก.ค. 2560)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 20 ก.ค. 2560)
- เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- 6.10 วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี (วันที่ 24 ก.ค. 2560)
- 6.10 วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี (วันที่ 24 ก.ค. 2560)
- 7.2 รับการนิเทศการดเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ก.ค. 2560)
- สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาค (วันที่ 24 ก.ค. 2560)
- สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาค (วันที่ 24 ก.ค. 2560)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปรจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (C) (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลของแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (C) (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 จากงานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (C) (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1.1 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- การนิเทศติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาค (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- ติดตามสารสนเทศ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกับงานแผนและนโยบาย (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาค (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- ติดตามสารสนเทศ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกับงานแผนและนโยบาย (วันที่ 26 ก.ค. 2560)
- สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาค (วันที่ 26 ก.ค. 2560)
- สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาค (วันที่ 26 ก.ค. 2560)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 26 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 จากงานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา 2560 (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.2 รับการนิเทศการดเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- ติดตามสารสนเทศ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศร่วมกับงานแผนและนโยบาย (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาค (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาค (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- ประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- รวบรวมสารสนเทศประจำเดือนกรกฎาคม (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- 6.3จัดทำสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียนระดับชั้นม.1,ม.4และนักเรียนแทรกชั้น (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.7 ติดตั้งGPS รถตู้ 3 คัน (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- 6.1.3 ตรวจสอบการสร้างเครื่องมือวัดผลของครูผู้สอนตามแผนการสอน (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- 6.1.4 ให้คำแนะนำการปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือวัดผลของครูตามมาตรฐานตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- 6.11. จัดซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- 7.1กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลของแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.12 จัดซื้ออุปกรณ์ในงานสำหรับ รปภ.และอาสาจราจร (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด จัดซื้ออุปกรณ์ในงานสำหรับ รปภ.และอาสาจราจร (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.5 ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท/ปริญญาเอก (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1.1 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาค (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาค (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.2 เบิกและสรุปงบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- 6.3.3 จัดการประมวลผลคะแนน (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- 6.3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของการประมวลคะแนนของนักเรียนแต่ละคน (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- 6.3 รับการประเมินคุณภาพภายในจากมูลนิธิฯ (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- 6.3 ประมวลผลคะแนน ตรวจสอบคะนนและการรายงานผลการเรียน (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.4 สนับสนุนเครื่องแต่งกายครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- 2.3 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชา (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6.4ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ม. 1 – ม.6 (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6.10 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนม.6 (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/60 (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- Panasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017 (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6.5บันทึกน้ำหนักส่วนสูงนักเรียนม.1-ม.6 (วันที่ 2 ส.ค. 2560)
- 6.5บันทึกน้ำหนักส่วนสูงนักเรียนม.1-ม.6 (วันที่ 2 ส.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.2 จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของจรรยาบรรณและวิชาชีพครู (วันที่ 2 ส.ค. 2560)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนม.1 (วันที่ 2 ส.ค. 2560)
- Panasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017 (วันที่ 2 ส.ค. 2560)
- 6.3การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 3 ส.ค. 2560)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนม.4 (วันที่ 3 ส.ค. 2560)
- Panasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017 (วันที่ 3 ส.ค. 2560)
- พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- Panasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017 (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- Panasonic KWN Global Summit 2017, และ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017 (วันที่ 5 ส.ค. 2560)
- (วันที่ 7 ส.ค. 2560)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนม.5 (วันที่ 7 ส.ค. 2560)
- ตรวจสุขภาพนักเรียนม.2 (วันที่ 9 ส.ค. 2560)
- 6.3.4 พิธีกรรมโอกาสสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (วันที่ 11 ส.ค. 2560)
- 6.13 พิธีกรรมโอกาสสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (วันที่ 11 ส.ค. 2560)
- พิธีกรรมโอกาสสมโภขแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (วันที่ 11 ส.ค. 2560)
- ประชุมติดตามการใช้ระบบ SWIS ในหน่วยงานต่างๆ (วันที่ 11 ส.ค. 2560)
- เชิญวิทยากรให้ความรู้นักเรียนชั้น ม.6 การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (วันที่ 11 ส.ค. 2560)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ส.ค. 2560)
- 2. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเครื่องมือวิจัย ระหว่างวันที่ 14/08/2560 - 18/08/2560 (วันที่ 14 ส.ค. 2560)
-  ใบงำนที่ 4 การวิเคราะห์ Keyword มาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรที่ทาครบทุกสาระ ทุกมาตรฐานและทุกตัวชี้วัดในวิชา /ชั้นที่รับผิดชอบสอน  ใบงำนที่ 4.1 การวิเคราะห์ภูมิปัญญาไทย /ภูมิปัญญาท้องถิ่น /อาเซียน /ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ศตวรรษที่ 21 / จุดเน้นตามบริบทอื่นๆ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 14 ส.ค. 2560)
- ส่งเครื่องมือวิจัย (วันที่ 14 ส.ค. 2560)
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจำปี ครั้งที่ 1(15-23 ส.ค. 2560) (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- ประเมินคุณภาพภายใน คร้ังที่ 1 /2560 (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน (วันที่ 16 ส.ค. 2560)
- ประเมินคุณภาพภายใน คร้ังที่ 1 /2560 (วันที่ 16 ส.ค. 2560)
- 6.5 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.5 (วันที่ 17 ส.ค. 2560)
- 6.5 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.5 (วันที่ 17 ส.ค. 2560)
- ชีวิตเลือกได้ด้วยรักและกำลังใจ (วันที่ 17 ส.ค. 2560)
- สรุปรายงานการประชุม (วันที่ 17 ส.ค. 2560)
- กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน (วันที่ 17 ส.ค. 2560)
- ประเมินคุณภาพภายใน คร้ังที่ 1 /2560 (วันที่ 17 ส.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- กิจกรรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมประวัติศาสตร์-โบราณคดี เวียงท่ากาน (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- ประเมินคุณภาพภายใน คร้ังที่ 1 /2560 (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- บำรุงสภาการศึกษาคาทอลิก (วันที่ 20 ส.ค. 2560)
- หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระตรวจใบงานที่ 4 และใบงาน 4.1 ส่งให้งานหลักสูตรและทีมงาน (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- ประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 ส.ค. 2560)
- ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 24 ส.ค. 2560)
- ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 25 ส.ค. 2560)
- 6.14 การโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 8 (วันที่ 28 ส.ค. 2560)
- ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 28 ส.ค. 2560)
- Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ (วันที่ 28 ส.ค. 2560)
- รวบรวมสารสนเทศประจำเดือนสิงหาคม (วันที่ 28 ส.ค. 2560)
- ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 29 ส.ค. 2560)
- Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ (วันที่ 29 ส.ค. 2560)
- ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายบุคลากร (วันที่ 30 ส.ค. 2560)
- Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ (วันที่ 30 ส.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2.3 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชา (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- 6.4ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ม. 1 – ม.6 (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.4 ค่ายบูรณาารผู้นำนักเรียนมงฟอร์ต (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.10 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.10 วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.10 วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.3การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- 6.1กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.1 (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- 6.1 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.1 (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- กิจกรรมผสานชีวิต ม.1 (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายวิชาการ (EP) (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- ส่งสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- นักเรีย ม 1 ผสานชีวิต (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- 3.1 ติดตามและรวบรวมการประเมินการปฏิบัติงาน/โครงการของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- 3.1 ติดตามและรวบรวมการประเมินการปฏิบัติงาน/โครงการของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- 6.6 จิตอาสาพัฒนาสังคมนักเรียน ม.5 (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- 6.4 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.รอบ 4) (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- 6.2.4 ค่ายสิทธิมนุษยชน (ยส.) ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- 6.9 ค่ายสิทธิมนุษยชน (ยส.) ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- ติดตามการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ SWIS ฝ่ายวิชาการ (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- โครงการ GE English on Tour สำหรับนักเรียนผู้มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- สรุปผลการดำเนินงาน แต่ละเดือน (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่6/2560 (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- Workshop การสร้างสื่อภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมทางด้านภูมิศาสตร์ (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- การส่งใบงานที่5 , 6 (วันที่ 4 ก.ย. 2560)
- ส่งใบงำนที่ 5 คำอธิบายรายวิชา ทั้งวิชาพื้นฐาน และวิชาเพิ่มเติมทุกระดับชั้นทั้ง 2 ภาคเรียน ใบงำนที่ 6 การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ ทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมทุกระดับชั้นทั้ง 2 ภาคเรียน (วันที่ 4 ก.ย. 2560)
- 7.4 รับการนิเทศการดเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 ก.ย. 2560)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- สิ้นสุด 7.4 รับการนิเทศการดเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ ตรวจใบงานที่ 5 และใบงาน 6 ส่งให้งานหลักสูตรและทีมงาน (วันที่ 11 ก.ย. 2560)
- สรุปรายงานการประชุม (วันที่ 14 ก.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 ก.ย. 2560)
- สรุปรายงานการประชุม (วันที่ 15 ก.ย. 2560)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 15 ก.ย. 2560)
- 7.3 รับการนิเทศการดเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ก.ย. 2560)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 18 ก.ย. 2560)
- สรุปรายงานการประชุม (วันที่ 18 ก.ย. 2560)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 18 ก.ย. 2560)
- 7.3 รับการนิเทศการดเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ก.ย. 2560)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 19 ก.ย. 2560)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 19 ก.ย. 2560)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 20 ก.ย. 2560)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 20 ก.ย. 2560)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 21 ก.ย. 2560)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 21 ก.ย. 2560)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 22 ก.ย. 2560)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 22 ก.ย. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ก.ย. 2560)
- การเชื่อมโยงหลักสูตร (วันที่ 25 ก.ย. 2560)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 25 ก.ย. 2560)
- รวบรวมสารสนเทศประจำเดือนกันยายน (วันที่ 25 ก.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.3 รับการประเมินคุณภาพภายในจากมูลนิธิฯ (วันที่ 26 ก.ย. 2560)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์ สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (วันที่ 27 ก.ย. 2560)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 27 ก.ย. 2560)
- 6.2 ค่ายคุณธรรม วัดแม่ฮ้อยเงิน (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- 6.2 ค่ายคุณธรรม วัดแม่ฮ้อยเงิน (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาค ตามตาราง (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาค ตามตาราง (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- ประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 5 (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- 6.5บันทึกน้ำหนักส่วนสูงนักเรียนม.1-ม.6 (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 (C) (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.4 การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.รอบ 4) (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- 6.4.2.2 เข้าเงียบครูคาทอลิกร่วมกับประถม (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.2 ค่ายคุณธรรม วัดแม่ฮ้อยเงิน (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.2 ค่ายคุณธรรม วัดแม่ฮ้อยเงิน (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.5 ส่งเสริมสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- 6.4.2.2 เข้าเงียบครูคาทอลิกร่วมกับประถม (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาค ตามตาราง (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- งานหลักสูตรและทีมงานรวบรวมจัดทาเล่มหลักสูตรโรงเรียนและเล่มหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 29 ก.ย. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 30 ก.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.5 ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ม.4 (วันที่ 30 ก.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมค่ายตามรอยนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 30 ก.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.2.4 ค่ายสิทธิมนุษยชน (ยส.) ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 ก.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.9 ค่ายสิทธิมนุษยชน (ยส.) ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 ก.ย. 2560)
- ส่งสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 30 ก.ย. 2560)
- 6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณประจำปี (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- 6.4.2.3 อบรมพนักงานตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- 6.4.2.3 อบรมพนักงานตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- 6.19 เข้าเงียบครูคาทอลิกร่วมกับประถม (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- 6.20 อบรมพนักงานตามวิถีจิตนักบุญ มงฟอร์ต (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- เข้าเงียบครูคาทอลิกร่วมกับประถม (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- อบรมพนักงานตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่6/2560 (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาค ตามตาราง (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- 1. รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ส่งใบงาน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2560 พร้อมเครื่องมือวัดและประเมินผล และบันทึกหลังการสอน พร้อม File ที่แก้ไขถูกต้อง โดยส่งที่หัวหน้ากลุ่มสาระ 2.รายวิชาIE ส่งใบงาน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2560 พร้อมเครื่องมือวัดและประเมินผล และบันทึกหลังการสอน พร้อมFile ที่แก้ไขถูกต้อง โดยส่งที่ครูพุทธชาติ 3.แผนการเรียน EP ส่งใบงาน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1/2560 พร้อมเครื่องมือวัดและประเมินผล และบันทึกหลังการสอน พร้อมFile ที่แก้ไขถูกต้อง โดยส่งที่ม.กำจร โดยทุกรายวิชาจัดเย็บเล่มเอกสารให้เรียบร้อย ผู้รับผิดชอบรวบรวมส่งงานหลักสูตร (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 3 ต.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 3 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 3 ต.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 3 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 3 ต.ค. 2560)
- สอบซ่อมสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาค ตามตาราง (วันที่ 3 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- อนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/60 (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- อนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/60 (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- 6.2.2 ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 5 ต.ค. 2560)
- 6.7 ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 5 ต.ค. 2560)
- ค่ายสิงคโปร์ (Singapore Survival IX) (วันที่ 5 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 6 ต.ค. 2560)
- โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (วันที่ 8 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.2.2 ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 9 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.7 ค่ายกระแสเรียก (วันที่ 9 ต.ค. 2560)
- สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 ต.ค. 2560)
- สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 ต.ค. 2560)
- สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ต.ค. 2560)
- สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ต.ค. 2560)
- 6.2 จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของจรรยาบรรณและวิชาชีพครู (วันที่ 16 ต.ค. 2560)
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจำปี ครั้งที่ 2 (16-31 ต.ค. 2560) (วันที่ 16 ต.ค. 2560)
- ประมวลผลและสรุปคะแนนจากผลการประเมิน ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 16 ต.ค. 2560)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 ต.ค. 2560)
- 1. รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ส่งใบงาน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2560 พร้อมเครื่องมือวัดและประเมินผล โดยส่ง ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ 2.รายวิชาIE ส่งใบงาน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2560 พร้อมเครื่องมือวัดและประเมินผล โดยส่งที่ครูพุทธชาติ 3.แผนการเรียน EP ส่งใบงาน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2560 พร้อมเครื่องมือวัดและประเมินผล โดยส่งที่ม.กำจร การส่ง Print outเอกสาร (วันที่ 16 ต.ค. 2560)
- การประชาสัมพันธ์ชมรม เทอม 2 (วันที่ 16 ต.ค. 2560)
- สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 ต.ค. 2560)
- สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 ต.ค. 2560)
- ซ้อมครั้งที่1ใน พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ 19 ต.ค. 2560)
- สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 19 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.14 การโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 8 (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- สรุปรายงานการประชุม (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- 6.2.5 ดำเนินกิจกรรมตามแผนการที่วางไว้ (วันที่ 21 ต.ค. 2560)
- รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 (วันที่ 21 ต.ค. 2560)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 ครั้งที่ื 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 (C) (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (C) (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1.2 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศีกษา 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.2 รับการนิเทศการดเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- การนิเทศติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- ซ้อมใหญ่ซ้อมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 26 ต.ค. 2560)
- พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ 26 ต.ค. 2560)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2 (วันที่ 26 ต.ค. 2560)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 ครั้งที่ื 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 7.1.2 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 (C) (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศีกษา 2560 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.2 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.2 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.2 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.2 รับการนิเทศการดเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.2.6 ประเมินผล และสรุปผล การดำเนินกิจกรรม (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 6.2 ประชุมผู้ปกครอง ม.1 - ม.6 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.20 อบรมพนักงานตามวิถีจิตนักบุญ มงฟอร์ต (วันที่ 29 ต.ค. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- 4.1 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- 4.2 ดำเนินการรวบรวม และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- 4.3 ดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่ม (รายภาคเรียนและรายปี) (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- 4.4 ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.4.2.3 อบรมพนักงานตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.4.2.3 อบรมพนักงานตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- 6.8 ค่ายเพื่อนนักบุญ ครั้งที่ 19 (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- ประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 6 (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.1 ติดตามและรวบรวมการประเมินการปฏิบัติงาน/โครงการของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.1 ติดตามและรวบรวมการประเมินการปฏิบัติงาน/โครงการของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.23 วัสดุสิ้นเปลืองและหมึกพิมพ์ (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.9 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- ส่งสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- 3.1 ติดตามประเมินโดยใช้เครื่องมือประเมินในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- 3. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล หรือรายงานความก้าวหน้าของการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 01/11/2560 - 03/11/2560 (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- 6.7.6 กำหนดการถ่ายรูปหน้าตรง ม.3 และ ม.6 (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- ทบทวนโปรแกรม SWIS ครั้งที่ 1 เทอม 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.3หลักสูตรครูผู้สอน (วันที่ 2 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 2 พ.ย. 2560)
- พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- .คณะกรรมการหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระตรวจใบงานที่ 7 และกรอกแบบประเมิน online 2.ครูพุทธชาติ รายวิชา IE ตรวจใบงานที่ 7 และกรอกแบบประเมิน online 3.ม.กำจร แผนการเรียน EP ตรวจใบงานที่ 7 และกรอกแบบประเมิน online (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- Workshop โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 (วันที่ 5 พ.ย. 2560)
- 6.11 งานวันคริสต์มาส (วันที่ 6 พ.ย. 2560)
- 6.5 รวบรวมจัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่าย (วันที่ 6 พ.ย. 2560)
- Workshop โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 (วันที่ 6 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 6 พ.ย. 2560)
- จัดเตรียมแบบฟอร์มการเขียนแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเอกสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ (วันที่ 6 พ.ย. 2560)
- Workshop โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 (วันที่ 7 พ.ย. 2560)
- Eco Green Industries (วันที่ 7 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 7 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 8 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ม.4 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 9 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 9 พ.ย. 2560)
- กิจกรรมคอนเสิร์ตสัญจรสมาคมสมาพัธ์ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- Value-in-Action (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- บรรเลงในกิจกรรม MC OPEN HOUSE (วันที่ 11 พ.ย. 2560)
- ควบคุมดูแลระบบเสียงและห้องประชุมกิจกรรม Open House นักเรียนระดับชั้น ป.6 มงฟอร์ตประถม (วันที่ 11 พ.ย. 2560)
- 6.9 กิจกรรมวันพ่อ (วันที่ 13 พ.ย. 2560)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 (วันที่ 13 พ.ย. 2560)
- 6.5 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 13 พ.ย. 2560)
- 6.5.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนด กรอบ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ (วันที่ 13 พ.ย. 2560)
- สัปดห์ห้องสมุด (วันที่ 13 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 13 พ.ย. 2560)
- 6.12 กิจกรรม MC Night ครั้งที่ 8 (วันที่ 14 พ.ย. 2560)
- สัปดห์ห้องสมุด (วันที่ 14 พ.ย. 2560)
- อบรมทบทวนการใช้โปรแกรม Swis (วันที่ 14 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 14 พ.ย. 2560)
- สัปดห์ห้องสมุด (วันที่ 15 พ.ย. 2560)
- อบรมทบทวนโปรแกรม SWIS ให้กับครูและบุคลากรที่รับผิดชอบแผนงานโครงการ (วันที่ 15 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 15 พ.ย. 2560)
- อบรมทบทวนการลงแผนงาน ในระบบ SWIS และแนวทางการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 พ.ย. 2560)
- สัปดห์ห้องสมุด (วันที่ 16 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 16 พ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.5.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนด กรอบ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- สัปดห์ห้องสมุด (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- บรรเลงในโอกาสผู้ปกครองและนักเรียนจากสถาบันต่างๆ เยี่ยมชมโรงเรียนแผนกประถม (วันที่ 18 พ.ย. 2560)
- บรรเลงในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 150มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (วันที่ 19 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 20 พ.ย. 2560)
- ทุกฝ่ายเขียนแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามระบบ PDCA ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมาตรฐานด้านต่างๆ ตามข้อตกลง (วันที่ 20 พ.ย. 2560)
- การต้อนรับ Mme. Caroline Schmitt (วันที่ 20 พ.ย. 2560)
- 6.5.2 ร่างแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รูปแบบและแนวทางการเขียน นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณา (วันที่ 21 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 21 พ.ย. 2560)
- เยี่ยมชมสถานศึกษาสายอาชีพสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 (วันที่ 22 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 22 พ.ย. 2560)
- 6.4.2.1) เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 23 พ.ย. 2560)
- 6.4.2.1 เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 23 พ.ย. 2560)
- 6.18 เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 23 พ.ย. 2560)
- เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิก (วันที่ 23 พ.ย. 2560)
- สรุปรายงานการประชุม (วันที่ 23 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 23 พ.ย. 2560)
- (วันที่ 23 พ.ย. 2560)
- 6.5.3 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 24 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 24 พ.ย. 2560)
- สิ้นสุด (วันที่ 24 พ.ย. 2560)
- 6.5.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง (วันที่ 27 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 27 พ.ย. 2560)
- ประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 7 (วันที่ 27 พ.ย. 2560)
- รวบรวมสารสนเทศประจำเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 27 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 28 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 29 พ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3.1 ติดตามประเมินโดยใช้เครื่องมือประเมินในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.23 วัสดุสิ้นเปลืองและหมึกพิมพ์ (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- ค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 19 (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- ส่งสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- นิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/60 (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- 3.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- 6.2.3 ค่ายเพื่อนนักบุญ ครั้งที่ 19 (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- ประชุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคม (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 19 (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 19 (วันที่ 2 ธ.ค. 2560)
- งาน MC NIGHT ครั้งที่ 8 (วันที่ 2 ธ.ค. 2560)
- กิจกรรม MC Night ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2 ธ.ค. 2560)
- MC NIGHTครั้งที่8 (วันที่ 2 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 19 (วันที่ 3 ธ.ค. 2560)
- 6.4 ส่งผลงานวิจัยครูและบุคลากรทางการศึกษาของมูลนิธิฯ (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- ค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 19 (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.2.3 ค่ายเพื่อนนักบุญ ครั้งที่ 19 (วันที่ 5 ธ.ค. 2560)
- วิเคราะห์หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี 60 ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา (วันที่ 5 ธ.ค. 2560)
- 6.3.5 พิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 6 ธ.ค. 2560)
- 6.14 พิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 6 ธ.ค. 2560)
- พิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 6 ธ.ค. 2560)
- ฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ (วันที่ 7 ธ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 8 ธ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ธ.ค. 2560)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 12 ธ.ค. 2560)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 12 ธ.ค. 2560)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 13 ธ.ค. 2560)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 13 ธ.ค. 2560)
- สรุปรายงานการประชุม (วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.2 แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (วันที่ 15 ธ.ค. 2560)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 15 ธ.ค. 2560)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 15 ธ.ค. 2560)
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจำปี ครั้งที่ 3 (18 ธ.ค. 2560 - 5 ม.ค. 2561) (วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
- ส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล (วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
- career shopping day (วันที่ 19 ธ.ค. 2560)
- career shopping day M 5 (วันที่ 19 ธ.ค. 2560)
- สอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาคเรีนที่ 2/2560 (วันที่ 19 ธ.ค. 2560)
- สอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาคเรีนที่ 2/2560 (วันที่ 19 ธ.ค. 2560)
- ส่งเครื่องมือวิจัย (วันที่ 19 ธ.ค. 2560)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก บรรเลงบทเพลงในงาน Montfort Variety Education 2017 "MCP Go Cloud" (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- สอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาคเรีนที่ 2/2560 (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- สอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาคเรีนที่ 2/2560 (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- ส่งเครื่องมือวิจัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- ติดตั้งเครื่องเสียงกิจกรรมวันคริสตมาส (วันที่ 21 ธ.ค. 2560)
- สอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาคเรีนที่ 2/2560 (วันที่ 21 ธ.ค. 2560)
- สอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาคเรีนที่ 2/2560 (วันที่ 21 ธ.ค. 2560)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก บรรเลงบทเพลงในงาน Montfort Variety Education 2017 "MCP Go Cloud" (วันที่ 21 ธ.ค. 2560)
- ส่งเครื่องมือวิจัย (วันที่ 21 ธ.ค. 2560)
- 6.1 ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- 6.1 ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- 6.1 ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- 6.1.1 งานวันครอบครัวครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- 6.3.6 พิธีกรรมโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- 6.15 พิธีกรรมโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- พิธีกรรมโอกาสวันคริสต์มาส (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- ควบคุมเครื่องเสียงกิจกรรมวันคริสตมาส (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- วันครอบครัวมงฟอร์ต (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- สอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาคเรีนที่ 2/2560 (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- สอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาคเรีนที่ 2/2560 (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- งานคริสต์มาส (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- งานคริสต์มาส (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก บรรเลงบทเพลงในงาน Montfort Variety Education 2017 "MCP Go Cloud" (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- ส่งเครื่องมือวิจัย (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.6 จิตอาสาพัฒนาสังคมนักเรียน ม.5 (วันที่ 23 ธ.ค. 2560)
- วันครอบครัวพนักงาน (วันที่ 23 ธ.ค. 2560)
- ส่งสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 25 ธ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 3.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา (วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.5 การทดสอบระดับชาติ (วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
- 6.8 ค่ายเพื่อนนักบุญ ครั้งที่ 19 (วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
- 6.5.4 จัดทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- 3.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- 2.1 นโยบาย และการบริหารงานฝ่าย ยุติธรรมและสันติ ในเครือมูลนิธิเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 - 2565 (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- 2.3 แผนปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- 2.4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานอภิบาล และศาสนกิจ ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้อง ตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 2 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 2 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 2 ม.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 2 ม.ค. 2561)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 2 ม.ค. 2561)
- 4.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 2 ม.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 4 ม.ค. 2561)
- พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนมกราคม (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- ประกาศคะแนน F1 และ Midterm ทางเว็บไซต์งานวัดผล (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- ประกาศคะแนน F1 และ Midterm ทางเว็บไซต์งานวัดผล (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4 (วันที่ 7 ม.ค. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- 6.6 สำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- 6.3 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 10 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.2.5 จัดเตรียมข้อสอบแต่ละระดับชั้น (วันที่ 12 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.6 สำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 12 ม.ค. 2561)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- 6.6 สำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- 1.ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ 2 จัดทำและขอเสนออนุมัติโครงการ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน 4. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน 5.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 ครั้งที่ื 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.1.3 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.3 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.3 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.3 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.3 รับการนิเทศการดเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.1.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- การนิเทศติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3 (วันที่ 18 ม.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 ครั้งที่ื 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.11 งานวันคริสต์มาส (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- 7.1.3 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.3 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.3 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.3 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.3 รับการนิเทศการดเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.5.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.1.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน (วันที่ 20 ม.ค. 2561)
- 4. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ส่งรายงานวิจัย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22/01/2561 - 26/01/2561 (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- -งานธุรการฝ่ายแต่ละฝ่าย รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ของทุกหน่วยงานในฝ่าย (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (P) (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (P) (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (P) (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (P) (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 23 ม.ค. 2561)
- ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย (วันที่ 23 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วันที่ 23 ม.ค. 2561)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน (วันที่ 25 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย (วันที่ 25 ม.ค. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (P) (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (P) (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของ หน่วยงาน (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และ เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (P) (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (P) (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- งานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่27 (วันที่ 27 ม.ค. 2561)
- 6.9 กิจกรรมวันพ่อ (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- ทุกฝ่ายส่งไฟล์แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ตรวจสอบความถูกต้องจากหัวหน้าฝ่ายแล้วให้กับงานนโยบายและแผน (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- งานนโยบายและแผน รวบรวมแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 และงบประมาณของแต่ละฝ่าย พร้อมกับตรวจเช็คความถูกต้อง เพื่อเตรียมนำเสนอในที่ประชุมพิจารณา (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- 4.3 ศึกษาวิเคราะห์แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนา คุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนา คุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- 6.5.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน และงบประมาณของ แผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนา (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- 3.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- 4.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 2.1 นโยบาย และการบริหารงานฝ่าย ยุติธรรมและสันติ ในเครือมูลนิธิเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 - 2565 (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 2.3 แผนปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 2.4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานอภิบาล และศาสนกิจ ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของ หน่วยงาน (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และ เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้อง ตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 30 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.5.4 จัดทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.6 สำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- ส่งสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.2.7 รายงานผลนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาคเรียน (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- 2.4 สำรวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการ (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 6.6 สำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 6.1.9 รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการวิจัย (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- ส่งสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 6.3 ประสานงานรับครูผู้สอนจากต่างประเทศ (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 6.3 ประสานงานรับครูผู้สอนจากต่างประเทศ (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่ หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.5.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน และงบประมาณของ แผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนา (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.3 กิจกรรมศาสนกิจ(พิธีกรรมทางศาสนา) (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.3.2 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- 6.3.7 พิธีกรรมโอกาสระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดน.มงฟอร์ตและปิดปีการศึกษา (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.11 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- 6.16 พิธีกรรมโอกาสระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดน.มงฟอร์ตและปิดปีการศึกษา (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- พิธีกรรมโอกาสสดุดีนักบุญหลุยส์วันคล้ายวันเกิดนักบุญมงฟอร์ต และปิดปีการศึกษา (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- ส่งสารสนเทศฝ่าย (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 4.3 ศึกษาวิเคราะห์แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนา คุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนา คุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- วัดชุดนักเรียน ม.4รอบ1 (วันที่ 3 ก.พ. 2561)
- 6.3.2 กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 5 ก.พ. 2561)
- 6.5.6 จัดส่งผู้ดำเนินการพิสูจน์อักษร ความถูกต้อง (วันที่ 5 ก.พ. 2561)
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจำปี ครั้งที่ 4 (5-16 ก.พ. 2561) (วันที่ 5 ก.พ. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 ก.พ. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 ก.พ. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 ก.พ. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 ก.พ. 2561)
- ทุกฝ่ายนำเสนองบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2561 แก่ท่านผู้อำนวยการ พิจารณา (วันที่ 7 ก.พ. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงานงานรับผิดชอบแต่ละด้าน (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.3 ค่ายบ้านพระเมตตา อ.จอมทอง (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.6 สำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.4 ค่าอาหารครูนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.5.6 จัดส่งผู้ดำเนินการพิสูจน์อักษร ความถูกต้อง (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- คอนเสิร์ตประจำปี 2560 ของวงเครื่องสายตะวันตก (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- ร่วมบรรเลงเปิดงาน วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกาา 2560 (วันที่ 11 ก.พ. 2561)
- 8.1.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตาม แบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.พ. 2561)
- 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา (วันที่ 12 ก.พ. 2561)
- 6.2.1 วางแผนจัดทำรูปแบบรายงานสรุปแผนงาน โครงการ เชื่อมโยงรายงานสรุปของมูลนิธิฯ (วันที่ 12 ก.พ. 2561)
- 6.5.7 แก้ไขและนำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 12 ก.พ. 2561)
- ตรวจสอบ/แก้ไข งบประมาณประจำปีการศึกษา 2561 ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุมปรับแก้ (วันที่ 12 ก.พ. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปี (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปี (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8.1.2 ภาคเรียนที่ 2 /2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8.1.2 ภาคเรียนที่ 2 /2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- นำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 14 ก.พ. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 15 ก.พ. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 15 ก.พ. 2561)
- 6.4 กิจกรรมค่ายพัธสัญญา ชั้น ม.4 (วันที่ 15 ก.พ. 2561)
- 6.5 กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.1 (วันที่ 15 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 8.1.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตาม แบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 15 ก.พ. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปี (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- 6.2.2 ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานสรุปแผนงาน โครงการแก่ฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปี (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- 8.1.2 ภาคเรียนที่ 2 /2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- 8.1.2 ภาคเรียนที่ 2 /2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- วัดชุดนักเรียน ม.4รอบ2 (วันที่ 17 ก.พ. 2561)
- วัดชุดนักเรียน แทรกชั้น ม.4-5 (วันที่ 17 ก.พ. 2561)
- งานมอบวุมิบัตรแด่นักเรียนประถมศึกษา (วันที่ 17 ก.พ. 2561)
- 2.6 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (วันที่ 18 ก.พ. 2561)
- 2.6 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- จัดทำเครื่องมือ/แบบสำรวจความพึงพอใจ (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- 6.2.3 แต่ละฝ่ายจัดทำรายงานสรุปให้หัวหน้าฝ่ายเซ็นรับทราบผลการสรุป (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- ส่งรายงานวิจัย ระหว่างวันที่ 19-23 ก.พ.2560 (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- 6.3 สรรหา คัดเลือก หรือเลือกตั้งคนที่ เหมาะสมเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้าระดับชั้น สรรหา คัดเลือก หรือเลือกตั้งคนที่เหมาะสม เข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้าระดับชั้นโดยรับ คำสั่งจากหัวหน้าฝ่าย และผู้อำนวยการ (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- จัดทำเครื่องมือ/แบบสำรวจความพึงพอใจ (วันที่ 20 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 20 ก.พ. 2561)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 20 ก.พ. 2561)
- จัดทำเครื่องมือ/แบบสำรวจความพึงพอใจ (วันที่ 21 ก.พ. 2561)
- จัดทำเครื่องมือ/แบบสำรวจความพึงพอใจ (วันที่ 22 ก.พ. 2561)
- ประมวลผลและสรุปคะแนนจากผลการประเมิน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 (วันที่ 22 ก.พ. 2561)
- จัดทำเครื่องมือ/แบบสำรวจความพึงพอใจ (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- 6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.12 กิจกรรม MC Night ครั้งที่ 8 (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6. (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 4.1 ค่าซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 4.จัดทำแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.5.7 แก้ไขและนำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.6. กิจกรรมชมรม (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.7 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- วัดชุดนักเรียน ม.1มาจากประถม (วันที่ 24 ก.พ. 2561)
- วัดชุดนักเรียน รอบแทรกชั้น ม.1-3 (วันที่ 24 ก.พ. 2561)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 26 ก.พ. 2561)
- 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 26 ก.พ. 2561)
- 6.3.1 วางแผนจัดทำรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย (วันที่ 26 ก.พ. 2561)
- 6.5.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 26 ก.พ. 2561)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 26 ก.พ. 2561)
- นำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 26 ก.พ. 2561)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 26 ก.พ. 2561)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่ หลัก ดังนี้ (วันที่ 26 ก.พ. 2561)
- นำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วันที่ 27 ก.พ. 2561)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 27 ก.พ. 2561)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 27 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมเวที่สุขสันต์ (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.10 งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- 4. จัดทำแผนงานกำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสารจดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- 6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.1.9 รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการวิจัย (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- นำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงาน ต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนหรือเตรียม เครื่องมือการประเมินผลที่ตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 4..3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงานคุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัด การศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ ทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.5.4 จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนนิวซีแลนด์ (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.3 สรรหา คัดเลือก หรือเลือกตั้งคนที่ เหมาะสมเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้าระดับชั้น สรรหา คัดเลือก หรือเลือกตั้งคนที่เหมาะสม เข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้าระดับชั้นโดยรับ คำสั่งจากหัวหน้าฝ่าย และผู้อำนวยการ (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่ หลัก ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- 4. ขั้นตอน/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 3.2 ติดตามและรวบรวมการประเมินการปฏิบัติงาน/โครงการของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- เก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปรจำปี 2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปรจำปี 2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 6.4 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 6.7.9 รายงานผลการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 6.7.7 ตรวจสอบ ติดตาม ข้อมูลเพื่อให้ครบถ้วนและถูกต้อง (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 6.7.8 ประเมินผลสรุปเป็นสถิติข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 6.1.10 นำผลการวิจัยไป ประกอบการทำวิจัยในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 6.1.วิเคราะห์งาน กำหนดอัตรากำลัง และ ควบคุมอัตรากำลังคนตามแผนอัตรากำลัง ประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 6.4 จัดทำร่างแต่งตั้งบุคลากรประจำปีให้ ผู้อำนวยการอนุมัติ เมื่อได้บุคลากรครบ ตามอัตรากำลังที่ต้องการ จัดทำร่างแต่งตั้ง บุคลากรประจำปีให้ผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 6.9 จัดทำระบบ แผนงานเชิงรุก กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องกับงานหลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 6.3.4 กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล คุณภาพข้อสอบกลางภาคเรียนและ ปลายภาคเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 2.1 วิเคราะห์สรุปผลการปฏิบัติงานยานพาหนะความปลอดภัยและจราจรของปีที่ผ่านมา (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 2.2 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานยานพาหนะ ความปลอดภัยและจราจรของปีที่ผ่านมา (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 2.3 ศึกษาประวัติยานพาหนะ และสำรวจความต้องการของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ในการกำหนดจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน และบุคลากร (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 2.4 ศึกษาคู่มือยานพาหนะและรวบรวมข้อมูลในการกำหนดจุดเสี่ยง และปรึกษาหัวหน้าฝ่ายเพื่อทำการวางแผน 2.5 วิเคราะห์ประวัติการซ่อมบำรุงยานพาหนะ และ ศึกษา (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 2.5 วิเคราะห์ประวัติการซ่อมบำรุงยานพาหนะ และ ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนและชุมชน2.6 ศึกษาสถิติการให้บริการงาน ยานพาหนะและนโยบายเรื่องการบริการด้านความปลอดภัยของโรงเรียน ปีที่ผ่านมา (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก หน่วยงานยานพาหนะ ความปลอดภัยและจราจร ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการ ต่าง (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 6.8 การจัดทำเอกสารหลักฐานจบหลักสูตร (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- เก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- 6.3.3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- 6.3.2 นำเสนอและชี้แจงรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่ายเพื่อนำสู่การวิเคราะห์สรุปเปรียบเทียบในระดับโรงเรียน (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.5.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 2 มี.ค. 2561)
- เก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.7.6 กำหนดการถ่ายรูปหน้าตรง ม.3 และ ม.6 (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- พิธีมอบวุฒิบัตรจบ ม.3 และ ม.6 (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- เก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 4 มี.ค. 2561)
- เก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- 6.2.6 จัดสอบวัดความรู้ภาคทฤษฏี (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.2.7 รายงานผลนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาคเรียน (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- 6.3.4 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.2.8 จัดตารางสอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาคเรียน (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.2.9 ประเมินและสรุปผลการจัดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.2.10 รายงานผลการจัดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- 7.กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- 6.3.3 แต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- เก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 ครั้งที่ื 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.1.4 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.4 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.4 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ(ครั้งที่ 4) (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.4 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.4 รับการนิเทศการดเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 6.5 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 6.5.9 นำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิฯ (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.1.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- การนิเทศติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 6.5 รวบรวมจัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่าย (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- เก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- 6.3.5 ดำเนินกิจกรรมตามแผนการที่วางไว้ (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- เก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- 6.4.2 กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- 6.5.2 กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 2.1 งานรับ-ส่งหนังสือระหว่างฝ่าย (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 2.1.1. หนังสือเข้า (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 2.1.2 บันทึกข้อความ (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 2.2 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 2.7 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 2.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- เก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปรจำปี 2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 ครั้งที่ื 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (C) (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 7.1.4 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 6.3.4 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (C) (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรม IE (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.4 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ(ครั้งที่ 4) (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศกึษา 2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.4 กำกับติตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.2.3 แต่ละฝ่ายจัดทำรายงานสรุปให้หัวหน้าฝ่ายเซ็นรับทราบผลการสรุป (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.4 รับการนิเทศการดเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของแผนการเรียน EP (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.1.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบาย แผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.1.วิเคราะห์งาน กำหนดอัตรากำลัง และ ควบคุมอัตรากำลังคนตามแผนอัตรากำลัง ประจำปี (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- เก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 10 มี.ค. 2561)
- 6.3.5 ดำเนินกิจกรรมตามแผนการที่วางไว้ (วันที่ 10 มี.ค. 2561)
- เก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 11 มี.ค. 2561)
- เก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- 6.3.6 ประเมินผล และสรุปผล การดำเนินกิจกรรม (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- 6.2.4 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของแผนงาน โครงการเพื่อวางแผนในการดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- 6.5.10 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- 5. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 13/03/2561 - 16/03/2561 (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- สอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 2/256 (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- สอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- 6.7 กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน เรียนอ่อน (ตชว.1.5.1.4) (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการ ของหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 12 มี.ค. 2561)
- เก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 13 มี.ค. 2561)
- สอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 2/256 (วันที่ 13 มี.ค. 2561)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 13 มี.ค. 2561)
- เก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 14 มี.ค. 2561)
- 6.4.3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 14 มี.ค. 2561)
- 6.5.3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 14 มี.ค. 2561)
- สอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 2/256 (วันที่ 14 มี.ค. 2561)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 14 มี.ค. 2561)
- เก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไป พัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด แผนงานของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด แผนงานของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.5 นิเทศการใช้หลักสูตร (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- อนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน 2.1สรุปผลการประเมินหลักสูตร 2.2สรุปผลการนิเทศ 2.3รายงานการประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายในและภายนอก 2.4 สรุปผลการวัดและประเมินผล (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- 1 (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่ หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- 6.1 บริหารจัดการงาน English Programme ให้ครบวงจร PDCA (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- 6.1.1 วางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนางาน EP และนำไปสู่การปฏิบัติ (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- 6.1.1.2 ประสานงานบุคลากร หน่วยงาน และ ประชาสัมพันธ์ EP ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- 6.7.1 วางแผน วิเคราะห์ รูปแบบ การจัดทำเอกสารตามแนวปฏิบัติของหลักสูตร (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- เก็บข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.3 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดทำสัญญาจ้าง ผลการประเมินครูและบุคลากร (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.1.3 ตรวจสอบการสร้างเครื่องมือวัดผลของครูผู้สอนตามแผนการสอน (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.1.4 ให้คำแนะนำการปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือวัดผลของครูตามมาตรฐานตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.2 วางแผนและดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใต้มาตรฐานมูลนิธิฯ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.3.3 จัดการประมวลผลคะแนน (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.2 พัฒนาศักยภาพภายนอกโรงเรียน (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.3.4 ตรวจสอบความถูกต้องของการประมวลคะแนนของนักเรียนแต่ละคน (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.2 พัฒนาศักยภาพภายนอกโรงเรียน (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.3.5 รายงานผลการเรียนนักเรียน (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.1 พัฒนาศักยภาพภายในโรงเรียน (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณประจำปี (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.3 ประชุมอบรมสัมมนาตามนโยบายมูลนิธิฯ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.3 ประมวลผลคะแนน ตรวจสอบคะนนและการรายงานผลการเรียน (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.3 งานกิจกรรมวิชาการ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.2 ส่งเสริมผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.6 ดำเนินงานตามแผนงานของคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพของมูลนิธิฯ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.3 งานกิจกรรมวิชาการ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.1 กิจกรรมชมรม (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.2 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.3 งานกิจกรรมวิชาการ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.3 งานกิจกรรมวิชาการ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.4 การสอบ PREP FOR QUOTA สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.2.4 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของแผนงาน โครงการเพื่อวางแผนในการดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.6 การจัดส่งนักเรียนและครูผู้ควบคุมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการภายนอกโรงเรียน ( RP+EP) (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.7 การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายแก่นักเรียน (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.8 โรเนียว (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.9 จัดซื้อปากกาไวท์บอร์ด และหมึกเติม เพื่อการเรียนการสอน (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.10 นิเทศการเรียน การสอน (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.10 นิเทศการเรียน การสอน (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.1 จัดทำคู่มือครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.5.10 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- นำผลการประเมินที่ได้รับอนุมัติแจ้งให้ผู้ถูกประเมินรับทราบ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- ทัศนศึกษาเมือง Ringwood ประเทศออสเตรเลีย (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- อนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- อนุมัติผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 6.2 (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- 1.ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ 2 จัดทำและขอเสนออนุมัติโครงการ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน 4. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน 5.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.4 จัดทำร่างแต่งตั้งบุคลากรประจำปีให้ ผู้อำนวยการอนุมัติ เมื่อได้บุคลากรครบ ตามอัตรากำลังที่ต้องการ จัดทำร่างแต่งตั้ง บุคลากรประจำปีให้ผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- (วันที่ 16 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 18 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 18 มี.ค. 2561)
- สร้างแบบกรอกข้อมูลในโปรแกรม SPSS และ ลงรหัสในแบบสอบถาม (วันที่ 19 มี.ค. 2561)
- วางแผน แจ้งวัตถุประสงค์ หลักการและเป้าหมาย (วันที่ 19 มี.ค. 2561)
- 6.1.8.1 ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย (วันที่ 19 มี.ค. 2561)
- กรอกข้อมูลลงในโปรแกรม SPSS (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- 6.7.3 จัดข้อมูลส่ง GPA 5 และ 6 ภาคเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ให้กับ สช. (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- ทัศนศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาชาวไทย (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- 4.1 (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- วางแผน แจ้งวัตถุประสงค์ หลักการและเป้าหมาย (วันที่ 20 มี.ค. 2561)
- กรอกข้อมูลลงในโปรแกรม SPSS (วันที่ 21 มี.ค. 2561)
- วางแผน แจ้งวัตถุประสงค์ หลักการและเป้าหมาย (วันที่ 21 มี.ค. 2561)
- การประสานงานรับครูผู้สอนจากต่างประเทศ (วันที่ 21 มี.ค. 2561)
- กรอกข้อมูลลงในโปรแกรม SPSS (วันที่ 22 มี.ค. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 22 มี.ค. 2561)
- กรอกข้อมูลลงในโปรแกรม SPSS (วันที่ 23 มี.ค. 2561)
- 6.3 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 (วันที่ 23 มี.ค. 2561)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 23 มี.ค. 2561)
- วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- 6.1.5 ประเมินและสรุปผลการสร้างเครื่องมือวัดผลของครูผู้สอน (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- 6.1.6 รายงานผลการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผล เพื่อวางแผนปรับปรุงพัฒนาครั้งต่อไป (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- 6.13 พิธีรดน้ำดำหัว (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- 6.6 การจัดทำทะเบียนนักเรียนใหม่ (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- 6.6.1 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการวางระบบโปรแกรม (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- 6.6.2 รับมอบตัวออกเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- 6.6.3จัดทำข้อมูลนักเรียนใหม่ / จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียน (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- 6.3.6 ประเมินผล และสรุปผล การดำเนินกิจกรรม (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.6.4 ตรวจสอบ ติดตาม ข้อมูล /เอกสาร (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.6.5 ประเมินผลสรุปเป็นสถิตินักเรียน รายห้อง รายระดับชั้น (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- โครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- 6.6 นิเทศการเรียน การสอน (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- 2.1 แบบสรุปรายงานการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- 2.2 ประมวลผลความพึงพอใจงานแนะแนว (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- 6.2รับสมัครครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานทดแทนอัตรากำลังที่ขาด โดย แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรและ ดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาบุคลากร ของโรงเรียน (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- 6.1.6 รายงานผลการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผล เพื่อวางแผนปรับปรุงพัฒนาครั้งต่อไป (วันที่ 26 มี.ค. 2561)
- วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (วันที่ 27 มี.ค. 2561)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มี.ค. 2561)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มี.ค. 2561)
- 6.6 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 มี.ค. 2561)
- 6.6 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 27 มี.ค. 2561)
- วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (วันที่ 28 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 มี.ค. 2561)
- สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 มี.ค. 2561)
- สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 มี.ค. 2561)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 28 มี.ค. 2561)
- วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (วันที่ 29 มี.ค. 2561)
- 6.4.4 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 29 มี.ค. 2561)
- 6.5.4 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 29 มี.ค. 2561)
- สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 มี.ค. 2561)
- สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 4. ขั้นตอน/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 4.1 รายงานการดำเนินงานประจำสัปดาห์ 4.2 รายงานการดำเนินงานประจำเดือน 4.3 สรุปการดำเนินงานประจำภาคเรียนและปีการศึกษา 4.4 สรุปเป็นรายงานแผนพัฒนาและปรับปรุง ประจำปี (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 2.6 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 2.6 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- นำสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายต้นสังกัด (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปรจำปี 2560 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปรจำปี 2560 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.5บันทึกน้ำหนักส่วนสูงนักเรียนม.1-ม.6 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6.8จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆและสาระความรู้ด้านสุขภาพดังต่อไปนี้ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.9 การจัดตารางการอยู่เวรของครู (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6.10ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายในและภายนอก (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือต่อไปนี้ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6.2 การจัดสอบวัดความรู้ภาคทฤฏี (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6.11การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพมาหน้าที่ที่ปฏิบัติ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.1 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6.1 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6.1 จัดทำแผนการดำเนินงานประเมินบุคลากรประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6.3 การจัดซื้อและเบิกวัสดุสิ้นเปลือง (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6.2 เตรียมเครื่องมือและประเมินการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (D) (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (C) (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 (C) (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไป พัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.1 งานโฆษณา สนับสนุนสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์โรงเรียน (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.2 งานร่วมกิจกรรมกับบุคคล / หน่วยงานภายนอกในโอกาสต่าง ๆ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.3 ค่าของขวัญ/ของที่ระลึก และ ส.ค.ส. เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.2 จัดทำสถิติจำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.3 จัดทำสถิติการมาปฏิบัติหน้าที่ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานรายวัน (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6.4 จัดทำสารสนเทศครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานรายเดือน ภาคเรียน และปี (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.5 ทำหนังสือรับรองการทำงานของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6.4.4 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6.5.4 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.2 หนังสือเข้า (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.3 บันทึกข้อความ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.4 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.5 รวบรวมสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.6 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่าย (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.7 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณประจำปี (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.8 จัดพิมพ์เอกสารของฝ่ายบุคลากร (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.9 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.10 เบิกพัสดุครุภัณฑ์ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.11 งานนิเทศติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.12 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายบุคลากร (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.13 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.14 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.15 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไป พัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.1 จัดเก็บหลักฐานข้อมูลประวัติ และสารสนเทศครูบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเป็นรายบุคล ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.8 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.2 เตรียมเครื่องมือและประเมินการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.1.10 นำผลการวิจัยไป ประกอบการทำวิจัยในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.3.3 แต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงาน (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6.1 เช็คหนังสือ และเปิดหนังสือ ประทับตราห้องสมุด (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สอบแก้ตัวสำหรับนักเรียนติด "0" ภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบเป้าหมายฝ่าย (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 6.2รับสมัครครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานทดแทนอัตรากำลังที่ขาด โดย แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรและ ดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาบุคลากร ของโรงเรียน (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.9 จัดทำระบบ แผนงานเชิงรุก กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องกับงานหลัก (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 30 มี.ค. 2561)
- 2.1 สำรวจความต้องการและการตั้งเบิกวัสดุ สิ้นเปลื้องฝ่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2561)
- 2.2 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร (วันที่ 31 มี.ค. 2561)
- 2.3 จัดทำข้อมูลสารสนเทศฝ่าย เป็นรายเดือน ภาคเรียนและปีการศึกษา (วันที่ 31 มี.ค. 2561)
- 2.4 สำรวจควา