Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ +

6.1.5.1 การสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาตามมาตรฐานสากล

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- 6.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สอบ HSK 1, 3, 4 นร. ม.ปลาย (วันที่ 8 ก.ย. 2562)
- สอบ YCT2 นักเรียนระดับชั้น ม.1 (วันที่ 25 พ.ย. 2562)
- สอบ YCT3 นักเรียนระดับชั้น ม.2 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- สอบ HSK1 นักเรียนระดับชั้น ม.3 (วันที่ 28 พ.ย. 2562)
- สิ้นสุด 6.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วันที่ 27 มี.ค. 2563)
แผนงาน : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกลุ่มสาระฯ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กรรณิการ์    ใจแก้ว
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล
กำหนดการ
สอบ YCT2 นักเรียนระดับชั้น ม.1
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

สอบ YCT2 นักเรียนระดับชั้น ม.1

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มิส  กรรณิการ์    ใจแก้ว
มิส  พัชรี    กังวาลไกล
 

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ