กำหนดการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

สอบ YCT3 นักเรียนระดับชั้น ม.2

สถานที่ Montfort College Secondary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

สอบ YCT3 นักเรียนระดับชั้น ม.2

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


แผนงาน : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกลุ่มสาระฯ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep