Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา +

6.1.7.1 กิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
- 6.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 12 ก.พ. 2563)
- ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- สิ้นสุด 6.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกลุ่มสาระฯ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  อัจฉรีย์    บุญเรือง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : ภราดา       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มิส  อัจฉรีย์    บุญเรือง  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ