กำหนดการ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562

สำรวจและดำเนินการเสนอซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ ครั้งที่ 1

สถานที่ Montfort College Secondary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

สำรวจและดำเนินการเสนอซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ 

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

6.1.8.1 ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้          

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- 6.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สำรวจและดำเนินการเสนอซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- สำรวจและดำเนินการเสนอซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- สำรวจและดำเนินการเสนอซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ ครั้งที่ 2 (วันที่ 20 ก.พ. 2563)
- สำรวจและดำเนินการเสนอซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 ก.พ. 2563)
- สรุปผลการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ (วันที่ 4 มี.ค. 2563)
- สรุปผลการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ (วันที่ 5 มี.ค. 2563)
- สรุปผลการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ (วันที่ 6 มี.ค. 2563)
- 6.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วันที่ 31 มี.ค. 2563)

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกลุ่มสาระฯ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep