Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ +

6.1.8.1 ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้          

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- 6.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สำรวจและดำเนินการเสนอซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- สำรวจและดำเนินการเสนอซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- สำรวจและดำเนินการเสนอซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ ครั้งที่ 2 (วันที่ 20 ก.พ. 2563)
- สำรวจและดำเนินการเสนอซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 ก.พ. 2563)
- สรุปผลการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ (วันที่ 4 มี.ค. 2563)
- สรุปผลการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ (วันที่ 5 มี.ค. 2563)
- สรุปผลการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ (วันที่ 6 มี.ค. 2563)
- 6.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
แผนงาน : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกลุ่มสาระฯ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิไลวรรณ    ศรีอุตทา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธีรภัทร์    วิโรจน์สกุล
กำหนดการ
สำรวจและดำเนินการเสนอซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ ครั้งที่ 1
วันที่ 24 ตุลาคม 2562

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

สำรวจและดำเนินการเสนอซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ 

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มิส  วิไลวรรณ    ศรีอุตทา  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ