Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 การจัดสอบวัดความรู้ภาคทฤษฎี +

6.5.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการจัดสอบวัดผล ให้มีประสิทธิภาพ

6.5.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน

6.5.3 จัดเตรียมฐานข้อมูล/ปรับปรุงฐานข้อมูลลงระบบวัดผล

6.5.4 จัดเตรียมกระดาษคำตอบแบบตรวจด้วยคอมพิวเตอร์

6.5.5 จัดเตรียมข้อสอบแต่ละระดับชั้น

6.5.6 จัดสอบวัดความรู้ภาคทฤษฏี

6.5.7 รายงานผลนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาคเรียน

6.5.8 จัดตารางสอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาคเรียน

6.5.9 ประเมินและสรุปผลการจัดสอบไม่ผ่านเกณฑ์

6.5.10 รายงานผลการจัดสอบไม่ผ่านเกณฑ์

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5 การจัดสอบวัดความรู้ภาคทฤษฎี
- 6.5 การจัดสอบวัดความรู้ภาคทฤษฎี (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 1/2562 (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 1/2562 (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 1/2562 (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 1/2562 (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 1/2562 (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (วันที่ 17 ก.ย. 2562)
- สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (วันที่ 18 ก.ย. 2562)
- สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (วันที่ 19 ก.ย. 2562)
- สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 16 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 17 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 18 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 19 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 20 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 18 ก.พ. 2563)
- สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 20 ก.พ. 2563)
- สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 21 ก.พ. 2563)
- สิ้นสุด 6.5 การจัดสอบวัดความรู้ภาคทฤษฎี (วันที่ 5 มี.ค. 3063)
แผนงาน : - รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนพัฒนาโรงเรียน - รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : ภราดา       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 18 กันยายน 2562

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1/2562  montfort มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ