กำหนดการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

เวทีสุขสันต์ ประกวดดนตรี

สถานที่ Montfort College Secondary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
11.00-13.00 เวทีสุขสันต์ ประกวดดนตรี  เวทีลานจามจุรี
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 คณะกรรมการนักเรียน

6.1.1 วัสดุสิ้นเปลือง

         - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน

         - กำหนดการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน

        - ดำเนินงานตามแผนงาน

        - สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอหัวหน้าฝ่าย

6.1.2 ส่งเสริมคณะกรรมการนักเรียน

          - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน

         - กำหนดการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน

        - ดำเนินงานตามแผนงาน

        - สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอหัวหน้าฝ่าย

6.1.3 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

          - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน

         - กำหนดการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน

        -  ทำแผนงาน และแนวปฏิบัติงานลงในระบบ SWIS

       -   ดำเนินงานตามแผนงาน

        - สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอหัวหน้าฝ่าย

6.1.4 ค่ายผู้นำกรรมการนักเรียนมงฟอร์ต

         - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน

         - กำหนดการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน

        -  ทำแผนงาน 

       -   ดำเนินงานตามแผนงาน

        - สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอหัวหน้าฝ่าย

6.1.5 ค่ายผู้นำ Overser Leadership

         - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน

         - นำนักเรียนเข้าค่ายเตรียมความพร้อม ณ บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา

        - สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอหัวหน้าฝ่าย

6.1.6 คณะกรรมการเวทีสุขสันต์

          - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน

         - กำหนดการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน

         - ดำเนินงานตามแผน

         - สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอหัวหน้าฝ่าย

6.1.7 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม

       6.1.7.1   วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

        6.1.7.2   กิจกรรม Big Cleaning Day ม.1

                      - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับครูระดับชั้น ม.1 เพื่อวางแผน

                      - กิจกรรม Big Cleaning Day ม.1

                      - สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอหัวหน้าฝ่าย

      6.1.7.3   กิจกรรม Big Cleaning Day ม.2

                      - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับครูระดับชั้น ม.2 เพื่อวางแผน

                      - กิจกรรม Big Cleaning Day ม.2

                      - สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอหัวหน้าฝ่าย

     6.1.7.4   กิจกรรม Big Cleaning Day ม.3

                      - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับครูระดับชั้น ม.3 เพื่อวางแผน

                      - กิจกรรม Big Cleaning Day ม.3

                      - สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอหัวหน้าฝ่าย

      6.1.7.5   กิจกรรม Big Cleaning Day ม.5

                      - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับครูระดับชั้น ม.5 เพื่อวางแผน

                      - พานักเรียนสำรวจค่ายเพื่อกำหนดจุดทำฝาย

                      - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมนักเรียน

                      - สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอหัวหน้าฝ่าย

      6.1.7.6   กิจกรรม Big Cleaning Day ม.6

                      - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับครูระดับชั้น ม.6 เพื่อวางแผน

                      - กิจกรรม Big Cleaning Day ม.6

                      - สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอหัวหน้าฝ่าย

     6.1.7.7   คณะกรรมการ ค่ายผู้นำกรรมการนักเรียนมงฟอร์ต

                       - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน

                       - กำหนดการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน

                     -   ดำเนินงานตามแผนงาน

                    - สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอหัวหน้าฝ่าย

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 คณะกรรมการนักเรียน
- 6.1 คณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- กิจกรรม Big Cieang Day นักเรียน ม.2และ ม.6 (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- ค่ายผู้นำนักเรียนมงฟอร์ต (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- ค่ายผู้นำนักเรียนมงฟอร์ต (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- ค่ายผู้นำนักเรียนมงฟอร์ต (วันที่ 9 มิ.ย. 2562)
- การประกวดสุภาพบุรุษMC และสุภาพสตรีมงฟอร์ต (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- การประกวดสุภาพบุรุษMC และสุภาพสตรีมงฟอร์ต (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- การประกวดสุภาพบุรุษMC และสุภาพสตรีมงฟอร์ต (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- วันต่อต้านยาเสพติดโลก/กิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่ สิ่งเสพติด (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- วันต่อต้านยาเสพติดโลก/กิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่ สิ่งเสพติด (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- การประกวดสุภาพบุรุษMC และสุภาพสตรีมงฟอร์ต (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- การประกวดสุภาพบุรุษMC และสุภาพสตรีมงฟอร์ต (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- กิจกรรม Big Cieang Day นักเรียน ม.1และ ม.4 (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- ค่ายผู้นำ Students Oversea Leadership (วันที่ 30 ก.ย. 2562)
- ค่ายผู้นำ Students Oversea Leadership (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- เวทีสุขสันต์ E-sport (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- เวทีสุขสันต์ E-sport (วันที่ 22 ต.ค. 2562)
- เวทีสุขสันต์ E-sport (วันที่ 23 ต.ค. 2562)
- เวทีสุขสันต์ E-sport (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- เวทีสุขสันต์ ประกวดดนตรี (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- เวทีสุขสันต์ ประกวดดนตรี (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- กิจกรรม Big Cieang Day /วันสิ่งแวดล้อมไทยนักเรียน ม.3และ ม.5 (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- เวทีสุขสันต์ ประกวดดนตรี (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- เวทีสุขสันต์ ประกวดดนตรี (วันที่ 5 ธ.ค. 2562)
- เวทีสุขสันต์ ประกวดดนตรี (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- เวทีสุขสันต์ E-sport (วันที่ 21 ธ.ค. 2562)
- 6.1 คณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 27 ธ.ค. 2562)

แผนงาน : หน้าที่หลัก ผู้บันทึก แก้ไข ลบ วางแผนดำเนินงานกิจกรรม ดำเนินงานกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมในฝ่ายกิจการนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนประสานงานในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep