กำหนดการ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

สอบธรรมสนามหลวง

สถานที่ Montfort College Secondary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน สอบธรรมสนามหลวง  อาคารเซนต์โยเซฟ St.joseph Hall(ห้องประชุม 6 อาคารเซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


แผนงาน : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกลุ่มสาระฯ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep