Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม +

6.1.2.1 การสอบธรรมสนามหลวง

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกลุ่มสาระฯ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ประยูร    ทาปัน
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน
กำหนดการ
สอบธรรมสนามหลวง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน สอบธรรมสนามหลวง  อาคารเซนต์โยเซฟ St.joseph Hall(ห้องประชุม 6 อาคารเซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall) มาสเตอร์  ประยูร    ทาปัน
มาสเตอร์  อำนวย    นนท์ศรี
 

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ