กำหนดการ

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

จัดสอบ Cambridge Checkpoint ม.3 EP

สถานที่ Montfort College

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- กำหนดการ จัดสอบ Cambridge Checkpoint ม.3 EP  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2(7.2.3) ดำเนินการจัดสอบ Cambridge Checkpoint ม.3 EP


แผนงาน : บริหารงานในแผนการเรียน EP ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งาน EP


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep