Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 (วันที่ 7 ธ.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารงานในแผนการเรียน EP ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งาน EP ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  วรินทร    วสุวัต
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  จักรกริช    สาระขันธ์
กำหนดการ
รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3
วันที่ 3 ธันวาคม 2562

สถานที่ Montfort College
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3   มาสเตอร์  วรินทร    วสุวัต  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ