Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 (วันที่ 4 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 (วันที่ 5 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE Physics Biology Astronomy Chemistry Geology M.4- M.5 (วันที่ 5 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE Physics Biology Astronomy Chemistry Geology M.4- M.5 (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE English M.1- M.6 (วันที่ 7 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE English M.1- M.6 (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE English M.1- M.6 (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 (วันที่ 11 พ.ค. 2562)
- อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น (วันที่ 11 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 (วันที่ 12 พ.ค. 2562)
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- พิธีมิสซาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ค่ายนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 25 (วันที่ 18 พ.ค. 2562)
- ค่ายนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 25 (วันที่ 19 พ.ค. 2562)
- เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- อบครู IE ม.ต้นและม.ปลาย วิชา Geography, Economic, Science (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- อบครู IE ม.ต้นและม.ปลาย วิชา Geography, Economic, Science (วันที่ 25 พ.ค. 2562)
- สอบภาษาอังกฤษ CU TEP ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 25 พ.ค. 2562)
- อบครู IE ม.ต้นและม.ปลาย วิชา Geography, Economic, Science (วันที่ 26 พ.ค. 2562)
- พิธีไหว้ครู และแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน / ประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- รับมอบตัวนักเรียน Gifted ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธทามะกะ เพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชน (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฺฺฺ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
กำหนดการ
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 21 ตุลาคม 2562

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ