Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.10กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ +
6.10.1 วางแผนและประชุม  คณะกรรมการดำเนินงาน  
6.10.2 มอบหมายงาน  
6.10.3 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม  
6.10.4 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม  
6.10.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม  
6.10.6 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรม  
6.10.7 ประเมินการจัดกิจกรรม  
6.10.8 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม  
6.10.9 นำผลการประเมินไปปรับปรุงใช้ในการอบรมปีต่อไป
 
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.10กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้
- 6.10กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ (วันที่ 29 ต.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.10กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : ควบคุมดูแลบำรุงรักษาและให้บริการยานพาหนะของโรงเรียนตลอดจนกำกับดูแลการจราจรและความปลอดภัยของทางโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานยานพาหนะ ความปลอดภัยและจราจร ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ลิขิต    ชูวงศ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ลิขิต    ชูวงศ์
กำหนดการ
กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้
วันที่ 29 ตุลาคม 2562

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.50-11.00 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้  บริเวณภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มาสเตอร์  ลิขิต    ชูวงศ์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ