กำหนดการ

วันที่ 29 ตุลาคม 2562

กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้

สถานที่ Montfort College Secondary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.50-11.00 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้  บริเวณภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้

6.10.1 วางแผนและประชุม  คณะกรรมการดำเนินงาน  
6.10.2 มอบหมายงาน  
6.10.3 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม  
6.10.4 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม  
6.10.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม  
6.10.6 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรม  
6.10.7 ประเมินการจัดกิจกรรม  
6.10.8 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม  
6.10.9 นำผลการประเมินไปปรับปรุงใช้ในการอบรมปีต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้
- 6.10กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ (วันที่ 29 ต.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.10กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : ควบคุมดูแลบำรุงรักษาและให้บริการยานพาหนะของโรงเรียนตลอดจนกำกับดูแลการจราจรและความปลอดภัยของทางโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานยานพาหนะ ความปลอดภัยและจราจร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep