Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 (วันที่ 4 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 (วันที่ 5 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE Physics Biology Astronomy Chemistry Geology M.4- M.5 (วันที่ 5 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE Physics Biology Astronomy Chemistry Geology M.4- M.5 (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE English M.1- M.6 (วันที่ 7 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE English M.1- M.6 (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE English M.1- M.6 (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 (วันที่ 11 พ.ค. 2562)
- อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น (วันที่ 11 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 (วันที่ 12 พ.ค. 2562)
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- พิธีมิสซาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ค่ายนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 25 (วันที่ 18 พ.ค. 2562)
- ค่ายนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 25 (วันที่ 19 พ.ค. 2562)
- เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- อบครู IE ม.ต้นและม.ปลาย วิชา Geography, Economic, Science (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- อบครู IE ม.ต้นและม.ปลาย วิชา Geography, Economic, Science (วันที่ 25 พ.ค. 2562)
- สอบภาษาอังกฤษ CU TEP ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 25 พ.ค. 2562)
- อบครู IE ม.ต้นและม.ปลาย วิชา Geography, Economic, Science (วันที่ 26 พ.ค. 2562)
- พิธีไหว้ครู และแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน / ประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- รับมอบตัวนักเรียน Gifted ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธทามะกะ เพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชน (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฺฺฺ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
กำหนดการ
กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธทามะกะ เพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชน
วันที่ 25 ตุลาคม 2562

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิ๋นอ้อพญ๋า ปลูกปั๋นเยาวชน เพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชน   มิส  กนิษฐรินทร์    พลศักดิ์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(1)

  โพสต์ภาพ