กำหนดการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2562

กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธทามะกะ เพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชน

สถานที่ Montfort College Secondary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิ๋นอ้อพญ๋า ปลูกปั๋นเยาวชน เพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชน  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 (วันที่ 4 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 (วันที่ 5 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE Physics Biology Astronomy Chemistry Geology M.4- M.5 (วันที่ 5 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE Physics Biology Astronomy Chemistry Geology M.4- M.5 (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE English M.1- M.6 (วันที่ 7 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE English M.1- M.6 (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- อบรมครู IE English M.1- M.6 (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 (วันที่ 11 พ.ค. 2562)
- อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น (วันที่ 11 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 (วันที่ 12 พ.ค. 2562)
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- พิธีมิสซาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ค่ายนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 25 (วันที่ 18 พ.ค. 2562)
- ค่ายนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 25 (วันที่ 19 พ.ค. 2562)
- เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- อบครู IE ม.ต้นและม.ปลาย วิชา Geography, Economic, Science (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- อบครู IE ม.ต้นและม.ปลาย วิชา Geography, Economic, Science (วันที่ 25 พ.ค. 2562)
- สอบภาษาอังกฤษ CU TEP ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 25 พ.ค. 2562)
- อบครู IE ม.ต้นและม.ปลาย วิชา Geography, Economic, Science (วันที่ 26 พ.ค. 2562)
- พิธีไหว้ครู และแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน / ประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- รับมอบตัวนักเรียน Gifted ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธทามะกะ เพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชน (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ (วันที่ 23 ธ.ค. 2562)
- หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ (วันที่ 24 ธ.ค. 2562)
- หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ (วันที่ 25 ธ.ค. 2562)
- หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ (วันที่ 26 ธ.ค. 2562)
- หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ (วันที่ 27 ธ.ค. 2562)
- หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ (วันที่ 28 ธ.ค. 2562)
- หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ (วันที่ 29 ธ.ค. 2562)
- หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ (วันที่ 30 ธ.ค. 2562)
- หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ (วันที่ 31 ธ.ค. 2562)
- หยุดวันคริตส์มาสและปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2563)
- วันเปิดเรียนหลังหยุดคริตส์มาสและปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2563)
- กิจกรรม career shopping Day และโครงงานอาชีพม.4 (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- วจนพิธีกรรมระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- กิจกรรม MC Red Carpet 2019 และ มอบรางวัล Elite Award 2019 (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโทและเอก สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 8 ก.พ. 2563)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฺฺฺ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep