กำหนดการ

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ

สถานที่ Montfort College Secondary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.30-15.30

การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ

 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)

6.1.1 วางแผนกำหนดวัตถุประสงค์ หลักการ และเครื่องมือการนิเทศแต่ละครั้ง 

6.1.2 แจ้งวัตถุประสงค์ หลักการ เครื่องมือและกำหนดการนิเทศให้กับหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย

6.1.3 ดำเนินการนิเทศ 

6.1.4 จัดทำสรุปผลการนิเทศ

6.1.5 รายงานผลการนิเทศให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณาตามผลการนิเทศของแต่ละฝ่าย

6.1.6 ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอจากการนิเทศครั้งก่อน

6.1.7  นำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผน กำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับฝ่าย/ระดับชั้น/กลุ่มสาระฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 31 ต.ค. 2562)
- การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ (วันที่ 31 ต.ค. 2562)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 1 พ.ย. 2562)

แผนงาน : จัดทำปฏิทินโรงเรียน และประสาน กับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep