กำหนดการ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

กำหนดการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน

สถานที่ Montfort College Secondary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน กรีฑาสีครั้งที่ 54  สนามกรีฑาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

6.1  ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา

6.1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินการ

6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจอุปกรณ์กีฬา

6.1.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามในการ

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

6.1.4 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

6.1.5 สำรวจคุณภาพอุปกรณ์ / อุปกรณ์

คงเหลือเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดซื้อในปีต่อไป

6.2  จัดซื้อชุดนักกีฬา

6.2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินการ

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่

ละชนิดกีฬา

6.2.3 ออกแบบ สำรวจขนาดชุดกีฬาในแต่

ละประเภท

6.2.4 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามในการ

จัดซื้อชุดกีฬา

6.2.5 ดำเนินการจัดซื้อชุดกีฬา

6.2.6 ดำเนินการแจกจ่ายชุดกีฬาให้กับนักกีฬา

6.3  กรีฑาสี

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ

แข่งขันกรีฑาสี

6.3.2 ประชุมวางแผนการดำเนินการ

6.3.3 จัดทำแนวปฏิบัติการจัดกรีฑาสี

6.3.4 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการ

แข่งขัน

6.3.5 ประชุมคณะกรรมการกรีฑาสีเพื่อ

มอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน

6.3.6 ประชุมคณะกรรมการเรื่องแบบเสื้อ

กรีฑาสี ร้าน และการวัดขนาดของเสื้อ

6.3.7 ประชุมประธานสีเพื่อชี้แจงระเบียบ

การแข่งขัน

6.3.6 จัดเตรียมการแข่งขัน และติดตามการ

ปฏิบัติงานเป็นระยะๆ

6.3.7 จัดการแข่งขันกรีฑาสี

6.3.8 สรุปผลการแข่งขัน

6.4 กิจกรรมแข่งขันกีฬา

6.4.1 รับจดหมายจากองค์กรภายนอก

6.4.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.4.4 ประกาศคัดเลือกนักเรียนที่มีความ

สามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วม

การแข่งขัน

6.4.1 รับจดหมายจากองค์กรภายนอก

6.4.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.4.4 ประกาศคัดเลือกนักเรียนที่มีความ

สามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วม

การแข่งขัน

6.4.5 ฝึกซ้อมนักกีฬา

6.4.6 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

6.4.7 สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขัน

6.5 กีฬาสัมพันธ์ MC – ACL

6.5.1 ประชุมวางแผนการดำเนินการ

6.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.5.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามในคำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการ

6.5.4 ประชุมคณะกรรมการกรีฑาสีเพื่อ

มอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน

6.5.5 ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในการ

แข่งขัน

6.5.6 จัดเตรียมการแข่งขัน และติดตามการ

ปฏิบัติงานเป็นระยะๆ

6.5.7 จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ MC-ACL

6.5.8 สรุปผลการแข่งขัน

6.6 กีฬาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 

ของครู 

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.6.2 ประชุมวางแผนการดำเนินการ

6.6.3 ทำหนังสือเชิญหน่วยงานภายนอก

เพื่อทำการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์

6.6.4 ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมในการ

แข่งขัน

6.7  การแข่งขันกีฬาครู (กีฬาเครือฯ

ครั้งที่       )

6.7.1 รับจดหมายจากมูลนิธิฯ

6.7.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.7.4 ประกาศคัดเลือกนักเรียนที่มีความ

6.7.5 ฝึกซ้อมนักกีฬา

6.7.6 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

6.8 บาสเกตบอล Sponsor ชิงแชมป์

ภาคเหนือ/ประเทศไทย

6.8.1 รับหนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน

6.8.2 ประชุมวางแผนการร่วมกับผู้ฝึกสอน

6.8.3 ฝึกซ้อมนักกีฬา

6.8.4 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

6.8.5 สรุปผลการแข่งขัน

6.9 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาชนิดต่าง ๆ

6.9.1 รับหนังสือการเข้ารับการอบรม

6.9.2 ประสานกับงานบุคลากรเพื่อสมัคร

เข้ารับการอบรม

6.9.3 เข้ารับการอบรม

6.9.4 สรุปการอบรมและนำมาเผยแพร่

ให้กับครู บุคลากรในโรงเรียน

 

 

 

 

6.11 การศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาเพื่อ

พัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

6.11.1 รับนโยบายของโรงเรียนและฝ่าย   

เพื่อ วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพตามหน้าปฏิบัติ

6.11.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอก

เรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

6.11.3 รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้

ผู้บริหารในการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา

ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติ

6.11.4 วางแผนการดำเนินงาน

6.11.5 ประสานหน่วยงานภายนอกในการ

เข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา

6.11.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดู

งานอบรม สัมมนาในแผนงาน

6.11.7 ประสานงานงบประมาณการเงิน

การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด

6.11.8 ประสานงานธุรการและข้อมูลสาร

สนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษา ดู

งานอบรมสัมมนา แก่คณะกรรมการที่

ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.11.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

6.11.10 สรุปงบประมาณส่งให้งาน

งบประมาณการเงิน การบัญชี

6.11.11 รวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผล

การเข้าร่วมการศึกษาดุงาน อบรม ส่งให้

งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ

6.11.12 รายงานผลการศึกษาดูงาน อบรม

แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามผล

6.11.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.11.14 นำผลการประเมินมาพัฒนาใน

ปีการศึกษาต่อไป

6.11.5 ประสานหน่วยงานภายนอกในการ

เข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา

6.11.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดู

งานอบรม สัมมนาในแผนงาน

6.11.7 ประสานงานงบประมาณการเงิน

การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด

6.11.8 ประสานงานธุรการและข้อมูลสาร

สนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษา ดูงาน

อบรมสัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.11.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

6.11.10 สรุปงบประมาณส่งให้งาน

งบประมาณการเงิน การบัญชี

6.11.11 รวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผล

การเข้าร่วมการศึกษาดุงาน อบรม ส่งให้

งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ

6.11.12 รายงานผลการศึกษาดูงาน อบรม

แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามผล

6.11.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.11.14 นำผลการประเมินมาพัฒนาใน

ปีการศึกษาต่อไป

6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน

แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ

ให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ

กระบวนการต่างๆ  เช่นการประชุม กิจกรรม

แผนงาน โครงการ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                         

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- กำหนดการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกีใาประเภทลู่ รอบคัดเลือก (วันที่ 12 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกรีฑา (วันที่ 14 พ.ย. 2562)
- พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกรีฑาสีครั้งที่54 (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 6 มี.ค. 2563)

แผนงาน : วางแผนการดำเนินงานจัดประเมินผล รวมผลทั้งพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมด้าน การกีฬาให้กับนักเรียนและบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep