กำหนดการ

วันที่ 25 มกราคม 2564

บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 17/63

สถานที่ Montfort College

เวลา รายการ
14.00 - 16.00 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย

สถานที่:อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)

ผู้รับผิดชอบ: มิสจิตทิวา หมื่นแสน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย

6.3.1 วางแผนกำหนดแนวทางในการประชุมฝ่าย

6.3.2 แจ้งและนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ประชุมแก่บุคลากรในฝ่ายพร้อมทั้งจัดทำใบลงทะเบียนและวาระการประชุม

6.3.3 เข้าร่วมประชุมและบันทึกการประชุมฝ่าย

6.3.4 จัดทำสรุปรายงานการประชุมและนำเสนอหัวหน้าฝ่ายเพื่อลงลายมือชื่อเพื่อสำเนาแจกในการประชุมครั้งต่อไป

6.3.5 ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลมาวางแผนการพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย
- 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2563)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 1/63 (วันที่ 13 ก.ค. 2563)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 2/63 (วันที่ 20 ก.ค. 2563)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 3/63 (วันที่ 10 ส.ค. 2563)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 4/63 (วันที่ 17 ส.ค. 2563)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 5/63 (วันที่ 24 ส.ค. 2563)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 6/63 (วันที่ 31 ส.ค. 2563)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 7/63 (วันที่ 14 ก.ย. 2563)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 8/63 (วันที่ 21 ก.ย. 2563)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 9/63 (วันที่ 28 ก.ย. 2563)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 10/63 (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 11/63 (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 12/63 (วันที่ 16 พ.ย. 2563)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 13/63 (วันที่ 23 พ.ย. 2563)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 14/63 (วันที่ 30 พ.ย. 2563)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 15/63 (วันที่ 14 ธ.ค. 2563)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 16/63 (วันที่ 11 ม.ค. 2564)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 17/63 (วันที่ 25 ม.ค. 2564)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 18/63 (วันที่ 1 ก.พ. 2564)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 19/63 (วันที่ 8 ก.พ. 2564)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 22 ก.พ. 2564)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 1 มี.ค. 2564)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 15 มี.ค. 2564)
- บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 22 มี.ค. 2564)
- สิ้นสุด 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : */*ประสานจดหมายออก บันทึกข้อความ จัดพิมพ์รายงานการประชุม จัดพิมพ์เอกสารฝ่ายและรวบรวมสารสนเทศฝ่าย งบประมาณ รูปเล่มแผนงาน โครงการ กิจกรรม คู่มือการปฏิบัติงานและประสานการขอเบิกงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ */*

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ)


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep