กำหนดการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)

สถานที่ Montfort College

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องฝ่ายวิชาการ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ

6.4.1 วางแผนการรวบรวมสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน

6.4.2 ประสานรวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน

6.4.3 เปรียบเทียบสารสนเทศกับเป้าหมาย

6.4.4 นำเสนอสารสนเทศหัวหน้าฝ่าย, ผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณา

6.5.5 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศฝ่ายตามช่องทางต่าง ๆ

6.4.6 ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลมาวางแผนการพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ
- 6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ (วันที่ 15 พ.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 27 ก.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 28 ก.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 29 ก.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 30 ก.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 31 ก.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 3 ส.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 4 ส.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 24 ส.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 25 ส.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 26 ส.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 27 ส.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 28 ส.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 31 ส.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 1 ก.ย. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 28 ก.ย. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 29 ก.ย. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 1 ต.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 2 ต.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 5 ต.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 6 ต.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 27 ต.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 29 ต.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 30 ต.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 2 พ.ย. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 3 พ.ย. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 23 พ.ย. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 24 พ.ย. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 25 พ.ย. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 26 พ.ย. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 27 พ.ย. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 30 พ.ย. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 1 ธ.ค. 2563)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 5 ม.ค. 2564)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 6 ม.ค. 2564)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 7 ม.ค. 2564)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 8 ม.ค. 2564)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 25 ม.ค. 2564)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 26 ม.ค. 2564)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 27 ม.ค. 2564)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 28 ม.ค. 2564)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 29 ม.ค. 2564)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 1 ก.พ. 2564)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 2 ก.พ. 2564)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 22 ก.พ. 2564)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 23 ก.พ. 2564)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 24 ก.พ. 2564)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 26 ก.พ. 2564)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 1 มี.ค. 2564)
- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน) (วันที่ 2 มี.ค. 2564)
- 6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : */*ประสานจดหมายออก บันทึกข้อความ จัดพิมพ์รายงานการประชุม จัดพิมพ์เอกสารฝ่ายและรวบรวมสารสนเทศฝ่าย งบประมาณ รูปเล่มแผนงาน โครงการ กิจกรรม คู่มือการปฏิบัติงานและประสานการขอเบิกงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ */*

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ)


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep