กำหนดการ

วันที่ 5 มีนาคม 2564

พิธีมอบวุฒิบัตร ม.6

สถานที่ Montfort College

เวลา กิจกรรม สถานที่

พิธีมอบวุฒิบัตร ม.6

 อาคารเซนต์โยเซฟ St.joseph Hall(ห้องประชุม 6 อาคารเซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6

- วางแผนกำหนดหลักการและวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม            

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

- ติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

- ฝึกซ้อมนักเรียนทุกคนที่ได้รับมอบ วุฒิบัตร           

- พิธีรับมอบวุฒิบัตร                          

- ประเมินผล และสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6
- 6.4 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 (วันที่ 3 มี.ค. 2563)
- ซ้อมพิธีมอบวุฒิบัตร ม.6 (วันที่ 3 มี.ค. 2564)
- 6.4 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 (วันที่ 5 มี.ค. 2564)
- พิธีมอบวุฒิบัตร ม.6 (วันที่ 5 มี.ค. 2564)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริมปรับ เปลี่ยนและยกระดับพฤติกรรมผู้เรียน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติตามหลักสูตรสถานศึกษา นอกจาก นั้นยังให้บริการประสานงานกับ ผู้ปกครองหัวหน้าระดับ และ ครูบุคลากรทุกท่านตรวจสอบความ เรียบร้อยภายในโรงเรียนและภายนอก โรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep