กำหนดการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ค่ายลูกเสือ ม.2

สถานที่ ค่ายลุูกเสือแทนคุณ, สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 21 พ.ค. 2563)
- ปฐมนิเทศการสมัครเรียน นศท.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) เวลา 16.30-17.30 น. (วันที่ 2 ก.ค. 2563)
- ปฐมนิเทศ นศท.ชั้้นปีที่ 2 และ 3 การเขียนแบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2563 (แบบ รด.2) รอบที่ 1 เวลา 12.30-13.00 น. (วันที่ 2 ก.ค. 2563)
- ปฐมนิเทศการสมัครเรียน นศท.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) เวลา 16.30-17.30 น. (วันที่ 3 ก.ค. 2563)
- ปฐมนิเทศ นศท.ชั้้นปีที่ 2 และ 3 การเขียนแบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2563 (แบบ รด.2) รอบที่ 2 เวลา 12.30-13.00 น (วันที่ 3 ก.ค. 2563)
- การฝึกภาคสนาม นศท.(ชาย) ประจำปีการศึกษา 2562 (ตกค้าง) (วันที่ 4 ก.ค. 2563)
- การรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 รับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2-3 และรายงานตัว นศท.ซ้ำชั้น (วันที่ 10 ก.ค. 2563)
- รับสมัคร นศท. (เก็บตก) (วันที่ 27 ก.ค. 2563)
- การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 1 (วันหยุดราชการ) (วันที่ 12 ส.ค. 2563)
- การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 19 ส.ค. 2563)
- การฝึก นศท.จราจร ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 22 ส.ค. 2563)
- การฝึก นศท.จราจร ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 23 ส.ค. 2563)
- การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 26 ส.ค. 2563)
- การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 2 ก.ย. 2563)
- การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 5 (หยุดเรียน นศท.) (วันที่ 9 ก.ย. 2563)
- พิธีไหว้ครู และเปิดการฝึก นศท.ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 10 ก.ย. 2563)
- การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 16 ก.ย. 2563)
- การประชุมชี้แจงแผนการฝึก นศท. และฝึกทบทวน ผกท. (วันที่ 22 ก.ย. 2563)
- การฝึก นศท.บังคับบัญชา (วันที่ 22 ก.ย. 2563)
- การประชุมชี้แจงแผนการฝึก นศท. และฝึกทบทวน ผกท. (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 7 (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- การฝึก นศท.บังคับบัญชา (วันที่ 23 ก.ย. 2563)
- การฝึก นศท.บังคับบัญชา (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- การฝึก นศท.บังคับบัญชา (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 8 (วันที่ 30 ก.ย. 2563)
- การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 9 (วันที่ 7 ต.ค. 2563)
- กิจกรรมทดสอบกำลังใจลูกเสือ-เนตรนารี (ยิงปืน) ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 ต.ค. 2563)
- ค่ายนายหมู่ ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 12 ต.ค. 2563)
- การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 10 (วันที่ 14 ต.ค. 2563)
- อบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 17 ต.ค. 2563)
- อบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 18 ต.ค. 2563)
- การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 11 (วันที่ 21 ต.ค. 2563)
- การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 12 (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 13 (วันที่ 4 พ.ย. 2563)
- การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 14 (วันที่ 11 พ.ย. 2563)
- การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 15 (วันที่ 18 พ.ย. 2563)
- การฝึกภาคปกติ (แบบ 1) สัปดาห์ที่ 16 (วันที่ 26 พ.ย. 2563)
- ซ้อมย่อย (ครั้งที่ 1) พิธีสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 30 พ.ย. 2563)
- ซ้อมย่อย (ครั้งที่ 2) พิธีสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 2 ธ.ค. 2563)
- ซ้อมใหญ่ พิธีสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 4 ธ.ค. 2563)
- พิธีสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 8 ธ.ค. 2563)
- สอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3 (วันที่ 20 ธ.ค. 2563)
- เรียนออนไลน์และสอบภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 3 (ชาย) (วันที่ 17 ก.พ. 2564)
- ค่ายลูกเสือ ม.3 (วันที่ 18 ก.พ. 2564)
- ค่ายลูกเสือ ม.1 (วันที่ 22 ก.พ. 2564)
- ค่ายลูกเสือ ม.2 (วันที่ 23 ก.พ. 2564)
- เรียนออนไลน์และสอบภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 3 (หญิง) (วันที่ 24 ก.พ. 2564)
- เรียนออนไลน์และสอบภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 2 (หญิง) (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- เรียนออนไลน์และสอบภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 2 (ชาย) (วันที่ 2 มี.ค. 2564)
- สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ- เนตร นารีที่สอดคล้องกับหลักสูตร สถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือ แห่งชาติ และประสานงานกำกับติดตาม และดูแล นักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep