กำหนดการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ดำเนินการติดตั้ง พ่นหมอกไอน้ำ ณ ลานกล้วยไม้

สถานที่ ()

เวลา กิจกรรม สถานที่
00.08-17.00 ดำเนินการติดตั้ง พ่นหมอกไอน้ำ ณ ลานกล้วยไม้  ลานกล้วยไม้
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

   6.2.1 ศึกษาข้อมูลการใช้วัสดุอุปกรณ์ ต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับ

   6.2.2 สำรวจพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์

              6.2.2.1 กิจกรรมทาสีอาคาร

              6.2.2.2 ปรับปรุงซุ้มจำหน่ายอาหาร 

              6.2.2.3 ปรับปรุงสวนเกษตร

6.2.3 วางแผนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์

6.2.4 ประสานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

6.2.5 ทำการสรรหาวัสดุอุปกรณ์ ต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับใช้ในการดำเนินงาน

6.2.6 ดำเนินการปรับปรุงตามแผนที่เรากำหนด

6.2.7 สรุปผล ติดตาม ประเมินผลและวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
- 6.2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2563)
- ดำเนินการติดตั้ง พ่นหมอกไอน้ำ ณ ลานกล้วยไม้ (วันที่ 24 ก.พ. 2564)
- ดำเนินการติดตั้ง พ่นหมอกไอน้ำ ณ ลานกล้วยไม้ (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- ดำเนินการติดตั้ง พ่นหมอกไอน้ำ ณ ลานกล้วยไม้ (วันที่ 26 ก.พ. 2564)
- 6.2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงอาคาร และสาธารณูปโภคปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ รวมถึงดูแล กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีคุณภาพ สามารถตรวจได้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep