กำหนดการ

วันที่ 23 กันยายน 2564

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
ตลอดวัน สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 การจัดสอบวัดความรู้ภาคทฤษฎี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 การจัดสอบวัดความรู้ภาคทฤษฎี
- 6.5 การจัดสอบวัดความรู้ภาคทฤษฎี (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 29 ก.ค. 2564)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 30 ก.ค. 2564)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 2 ส.ค. 2564)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 3 ส.ค. 2564)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 4 ส.ค. 2564)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 20 ก.ย. 2564)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 21 ก.ย. 2564)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 22 ก.ย. 2564)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 23 ก.ย. 2564)
- สอบซ่อมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 29 ก.ย. 2564)
- สอบซ่อมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 30 ก.ย. 2564)
- สอบซ่อมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- สิ้นสุด 6.5 การจัดสอบวัดความรู้ภาคทฤษฎี (วันที่ 31 มี.ค. 2565)

แผนงาน : - รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน \r\n- รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551\r\n

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep