กำหนดการ

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING 

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3511 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- Online Homeroom ครั้งที่ 4 เวลา 13.30 น. (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ตามมาตรการ MC) (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 15 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 16 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 17 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 28 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 5 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 7 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 8 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 9 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 13 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 14 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 16 ก.ค. 2564)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 28 ก.พ. 2565)

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep