กำหนดการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

ซ้อมใหญ่ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปี 2564

สถานที่ ศฝ.นศท.มทบ.33

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- ปฐมนิเทศ รายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 1) (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- ปฐมนิเทศการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 1) (วันที่ 17 มิ.ย. 2564)
- ส่งหลักฐานการสมัคร นศท. วัดร่างกาย ตรวจโรค และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- รายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 1-3 (เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 1) (วันที่ 21 ก.ค. 2564)
- ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปี 2564 (วันที่ 29 พ.ย. 2564)
- ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปี 2564 (วันที่ 1 ธ.ค. 2564)
- ซ้อมใหญ่ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปี 2564 (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปี 2564 (วันที่ 8 ธ.ค. 2564)
- การสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3 (วันที่ 12 ธ.ค. 2564)
- ประชุมการฝึกภาคสนาม นศท. ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 17 ธ.ค. 2564)

แผนงาน : วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมในฝ่ายกิจการนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนประสานงานในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep