กำหนดการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

ซ้อมใหญ่ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.ประจำปีการศึกษา 2564

สถานที่ ศฝ.นศท.มทบ.33

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- ปฐมนิเทศ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รุ่นที่ 1) (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- ปฐมนิเทศ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (รุ่นที่ 1) (วันที่ 15 มิ.ย. 2564)
- ปฐมนิเทศการรับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 1) (วันที่ 17 มิ.ย. 2564)
- ปฐมนิเทศ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รุ่นที่ 1) (วันที่ 17 มิ.ย. 2564)
- ส่งหลักฐานการสมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1 (วันที่ 19 มิ.ย. 2564)
- ส่งหลักฐานการสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 วัดร่างกาย ตรวจโรค และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- รายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 1 - 3 (เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 1) (วันที่ 21 ก.ค. 2564)
- พิธีไหว้ครู และเปิดการฝึก นศท.ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 5 ส.ค. 2564)
- ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 29 พ.ย. 2564)
- ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1 ธ.ค. 2564)
- ซ้อมใหญ่ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท.ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 8 ธ.ค. 2564)
- การสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ 3 (วันที่ 12 ธ.ค. 2564)
- ประชุมการฝึกภาคสนาม นศท. ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 17 ธ.ค. 2564)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)

แผนงาน : วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมในฝ่ายกิจการนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนประสานงานในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep