กำหนดการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้น ม. 6/1 และม.6/2

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:00-15:00

กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นม.6/1และ ม.6/2

 อ.เมืองเชียงใหม่และรอบนอก
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.5

6.5.1 ศึกษาปฏิทินโรงเรียน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.5

6.5.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.5.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก พร้อมทั้งจัดทำเอกสาร

6.5.4 สำรวจสถานที่ทำกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้อง

6.5.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มุ่งเน้นให้นักเรียน มีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริงและการช่วยเหลือสังคม และมีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ โดย

1)  แบ่งงานให้นักเรียนแต่ละห้องปฏิบัติภายใต้การกำกับดูแลของครูประจำชั้น โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนแต่ละห้องออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อเลือกฐานตามที่ตนถนัด

2)  ดำเนินการตามกิจกรรม “ด้วยรักและกำลังใจ”  ในแต่ละฐานที่เตรียมไว้ดังนี้

-   ฐานการเรียนสอนเรียน

-   ฐานบูรณะแซม

-   ฐานกิจกรรมกลางแจ้ง

3)  นักเรียนร่วมสมทบเงินช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน/หน่วยงานสงเคราะห์ที่ไปปฏิบัติ

กิจกรรม

6.5.6 ประเมินผลกิจกรรม สรุปรูปเล่ม

6.5.7 ทำหนังสือขอบคุณไปยังแหล่งเรียนรู้ที่นำนักเรียนออกไปทำกิจกรรม

6.5.8 นำผลการประเมินไปพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.5
- กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้น ม. 6/1 และม.6/2 (วันที่ 19 ต.ค. 2564)
- กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้น ม. 6/3 และ ม.6/4 (วันที่ 21 ต.ค. 2564)
- กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้น ม. 6/5 และ ม.6/6 (วันที่ 25 ต.ค. 2564)
- กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้น ม. 6/7 และม.6/8 (วันที่ 26 ต.ค. 2564)
- กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้น ม. 6/9 และ ม.6/10 (วันที่ 28 ต.ค. 2564)
- กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้น ม.6/A และ ม.6/B (วันที่ 29 ต.ค. 2564)
- สิ้นสุด 6.5 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.5 (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- 6.5 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.5 (วันที่ 20 ม.ค. 2565)

แผนงาน : ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนและบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคมตาม\r\nแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep