กำหนดการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2564

Virtual Interactive Activity: Design Thinking #5 ร่วมกับ Hougang Secondary School, Singapore

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
13:00 - 14:00

 

Virtual Interactive Activity: Design Thinking #5 ร่วมกับ Hougang Secondary School, Singapore

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสจิดาภา ชัยสงคราม
ม.สมชาย นิพาพันธ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

                                                                                                                                                                                                                                               

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- Design Thinking : Environmental Problem (วันที่ 21 พ.ค. 2564)
- Design Thinking : Environmental Problem รอบ 2 (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- Pen-pal writing and communication (วันที่ 28 พ.ค. 2564)
- Cultural Exchange Programme (Meridian School, Singapore) (วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
- Design Thinking : Environmental Problem (Final) (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- Virtual Interactive Activity: Design Thinking #1 ร่วมกับ Hougang Secondary School, Singapore (วันที่ 16 ก.ค. 2564)
- จิตอาสามงฟอร์ต (MC Volunteer) ครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์) (วันที่ 16 ก.ค. 2564)
- Pen-pal writing and communication with Montfort Chennai, India (วันที่ 20 ก.ค. 2564)
- Virtual Interactive Activity: Design Thinking #2 ร่วมกับ Hougang Secondary School, Singapore (วันที่ 23 ก.ค. 2564)
- Virtual Interactive Activity: Design Thinking #3 ร่วมกับ Hougang Secondary School, Singapore (วันที่ 30 ก.ค. 2564)
- Virtual Interactive Activity: Design Thinking #4 ร่วมกับ Hougang Secondary School, Singapore (วันที่ 6 ส.ค. 2564)
- Virtual Interactive Activity: Design Thinking #5 ร่วมกับ Hougang Secondary School, Singapore (วันที่ 20 ส.ค. 2564)
- Pen-pal writing and communication with Montfort Chennai, India for M2 (วันที่ 31 ส.ค. 2564)
- Culture Exchange and communication with Montfort CBSE Tamil Nadu, India (วันที่ 20 ต.ค. 2564)
- Cultural Exchange Programme (Hougang Secondary School, Singapore) (วันที่ 26 ต.ค. 2564)
- Cultural Exchange Programme (Hougang Secondary School, Singapore) (วันที่ 28 ต.ค. 2564)
- Cultural Exchange Programme (Queenstown Primary School, Singapore) (วันที่ 29 ต.ค. 2564)
- Green Technology "Waste Management" ร่วมกับ Zhangde Primary School, Singapore (วันที่ 10 พ.ย. 2564)
- Cultural Exchange Programme ร่วมกับ Jurong Secondary School, Singapore (วันที่ 10 พ.ย. 2564)
- Cultural Exchange Programme ร่วมกับ Qihua Primary School, Singapore (วันที่ 17 พ.ย. 2564)
- Design Thinking Programme ร่วมกับ Jurong Secondary School, Singapore (วันที่ 18 พ.ย. 2564)
- Culture Exchange and communication with Montfort CBSE Tamil Nadu, India (for M3) (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 31 มี.ค. 2565)

แผนงาน : มีหน้าที่ในการจัดกระบวนการที่เสริมศักยภาพนักเรียนในเรื่องของทักษะด้านอารมณ์และการบริหารจัดการความคิด (Soft Skills) โดยทำหน้าที่ 1. เสริมสร้างและต่อยอดนักเรียนที่นอกเหนือจากหลักสูตรแกนกลาง 2. เก็บข้อมูล ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมที่การเข้าร่วมอบรม การเก็บชั่วโมงอบรมที่ผู้เรียนเข้าร่วม 3. นำกระบวนการที่นำเอาประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการ เพื่อสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ขึ้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep