กำหนดการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

การขอเปิดเรียนและการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอน เวลา 10.30 น.

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : ประสานงานและดำเนินการด้าน เอกสาร และข้อมูลสารสนเทศของงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่าย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep