กำหนดการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2564

สัมมนาก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สถานที่ อาคารอังเดร เกแก็ง(ห้องประชุม 6 เซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall)

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 48 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - 1. กำหนดการสัมมนาก่อนเปิด 2-2564 ณ 12 ต.ค. 64.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษา 2564 “90 ปี มงฟอร์ต สู่ MC SMART SCHOOL” (วันที่ 24 มี.ค. 2564)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษา 2564 “90 ปี มงฟอร์ต สู่ MC SMART SCHOOL” (วันที่ 25 มี.ค. 2564)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษา 2564 “90 ปี มงฟอร์ต สู่ MC SMART SCHOOL” (วันที่ 26 มี.ค. 2564)
- การใช้ห้องเรียน MC Smart Classroom อย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่ 7 มิ.ย. 2564)
- อบรมการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะทางจิตวิทยา (วันที่ 9 มิ.ย. 2564)
- อบรมการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะทางจิตวิทยา (วันที่ 10 มิ.ย. 2564)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบวัดและประเมินผล แบบออนไลน์ (วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
- “แนะนำวิธีการใช้ Web App จัดกิจกรรมการเรียนฯ Online ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม” (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- การอบรมการบันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- ผู้ให้การบริการปรึกษารายบุคคล รุ่นที่ 1 (วันที่ 31 ก.ค. 2564)
- สัมมนาก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 16 ต.ค. 2564)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : ดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep