กำหนดการ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100%

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100%

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3499 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- Online Homeroom ครั้งที่ 4 เวลา 13.30 น. (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ตามมาตรการ MC) (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 15 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 16 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 17 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 28 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 5 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 7 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 8 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 9 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 13 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 14 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 16 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 19 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 20 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 21 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 22 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 23 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 26 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 27 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 28 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 29 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 30 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 2 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 3 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 4 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 5 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 6 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 9 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 10 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 11 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 13 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 16 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 17 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 18 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 19 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 20 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 23 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 24 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 25 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 26 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 27 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 30 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 31 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 1 ก.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 2 ก.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 3 ก.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 6 ก.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 7 ก.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 8 ก.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 9 ก.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 10 ก.ย. 2564)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 18 ต.ค. 2564)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 19 ต.ค. 2564)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 20 ต.ค. 2564)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 21 ต.ค. 2564)
- หยุดเรียน ชดเชยวันปิยมหาราช (วันที่ 22 ต.ค. 2564)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 25 ต.ค. 2564)
- เริ่มเรียนส่งเสริมวิชาการและ TC คาบ 8 (วันที่ 25 ต.ค. 2564)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 26 ต.ค. 2564)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 27 ต.ค. 2564)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 28 ต.ค. 2564)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 29 ต.ค. 2564)
- เริ่มเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (เสริมเสาร์) (วันที่ 30 ต.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 1 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 5 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 8 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 9 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 10 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 11 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 12 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 16 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 17 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 18 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 19 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 23 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 24 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 25 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 26 พ.ย. 2564)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 28 ก.พ. 2565)

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep