กำหนดการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

กิจกรรม MC Online Homeroom ครั้งที่ 4

สถานที่ อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Studio))

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:00-09:15

กำหนดการกิจกรรม Homeroom เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

 เวลา 07.50 - 08.00 น.ครูประจำชั้นเชิญนักเรียนเข้าห้อง Classroom เพื่อ Homeroom ชี้แจงกับเรียน และเช็คชื่อนักเรียนผ่านระบบ SWIS   
เวลา 07.50 -08.40 ถ่ายทอดสด วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564       
เวลา 08.00 น. เริ่มวจนพิธีกรรม โดยงานอภิบาล
เวลา 08.21 น. ภราดาวิทยา เทพกอม ผู้จัดการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทนักเรียน ครู ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
เวลา 08.40 น. เมื่อหมดเวลาการถ่ายทอดสด ขอให้เรียนเข้าพบครูประจำชั้นอีกครั้งใน Classroom เพื่อให้ครูกล่าวทักทาย ให้ข้อคิด ก่อนเปิดภาคเรียน ฯลฯ 
เวลา 09.15 น. เริ่มเรียนคาบที่ 2

 อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Studio))
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3267 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 งานสื่อสารองค์กร

  1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เพื่อนำมาวางแผนการประชาสัมพันธ์ขององค์กร
  2. กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแต่ละประเภท
  3. รวบรวม ประสานงานข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียน นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง หน่วยงานทั้งภายใน และ ภายนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้เป็นสารสนเทศ และนำไปผลิตสื่อที่เหมาะสม
  4. ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง และเหมาะสมกับการไปเผยแพร่ ให้หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน 
  5. เผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ / Line / Facebook / และช่องทางอื่นๆ ของโรงเรียน 
  6. จัดทำรายละเอียดข้อมูลการศึกษาของโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 งานสื่อสารองค์กร
- 6.2 งานสื่อสารองค์กร (วันที่ 14 พ.ค. 2564)
- วิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เพื่อนำมาวางแผนการประชาสัมพันธ์ขององค์กร (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 (เรียน Online) (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- วิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เพื่อนำมาวางแผนการประชาสัมพันธ์ขององค์กร (วันที่ 18 พ.ค. 2564)
- การเรียน MC SMART Pre-School # Phase 2 (17-28 MAY,2021) (วันที่ 18 พ.ค. 2564)
- วิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เพื่อนำมาวางแผนการประชาสัมพันธ์ขององค์กร (วันที่ 19 พ.ค. 2564)
- การเรียน MC SMART Pre-School # Phase 2 (17-28 MAY,2021) (วันที่ 19 พ.ค. 2564)
- กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแต่ละประเภท (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- การเรียน MC SMART Pre-School # Phase 2 (17-28 MAY,2021) (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อแต่ละประเภท (วันที่ 21 พ.ค. 2564)
- การเรียน MC SMART Pre-School # Phase 2 (17-28 MAY,2021) (วันที่ 21 พ.ค. 2564)
- การเรียน MC SMART Pre-School # Phase 2 (17-28 MAY,2021) (วันที่ 24 พ.ค. 2564)
- รวบรวม ประสานงานข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียน นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ฯ (วันที่ 24 พ.ค. 2564)
- รวบรวม ประสานงานข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียน นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ฯ (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- การเรียน MC SMART Pre-School # Phase 2 (17-28 MAY,2021) (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- รวบรวม ประสานงานข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียน นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ฯ (วันที่ 26 พ.ค. 2564)
- การเรียน MC SMART Pre-School # Phase 2 (17-28 MAY,2021) (วันที่ 26 พ.ค. 2564)
- รวบรวม ประสานงานข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียน นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ฯ (วันที่ 27 พ.ค. 2564)
- การเรียน MC SMART Pre-School # Phase 2 (17-28 MAY,2021) (วันที่ 27 พ.ค. 2564)
- รวบรวม ประสานงานข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียน นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ฯ (วันที่ 28 พ.ค. 2564)
- การเรียน MC SMART Pre-School # Phase 2 (17-28 MAY,2021) (วันที่ 28 พ.ค. 2564)
- กิจกกรม MC Online Homeroom ครั้งที่ 3 (วันที่ 29 พ.ค. 2564)
- การเรียน MC SMART Pre-School # Phase 3 (31May - June 2021) (วันที่ 31 พ.ค. 2564)
- การเรียน MC SMART Pre-School # Phase 3 (31May - 11 June 2021) การจัดการเรียนแบบ Online (วันที่ 2 มิ.ย. 2564)
- การเรียน MC SMART Pre-School # Phase 3 (31May - 11 June 2021) การจัดการเรียนแบบ Online (วันที่ 4 มิ.ย. 2564)
- การเรียน MC SMART Pre-School # Phase 3 (31May - 11 June 2021) การจัดการเรียนแบบ Online (วันที่ 8 มิ.ย. 2564)
- การเรียน MC SMART Pre-School # Phase 3 (31May - 11 June 2021) การจัดการเรียนแบบ Online (วันที่ 10 มิ.ย. 2564)
- กิจกกรม MC OPEN HOUSE 2021 (วันที่ 18 ก.ค. 2564)
- กิจกรรม MC Online Homeroom ครั้งที่ 4 (วันที่ 18 ต.ค. 2564)
- 6.2 งานสื่อสารองค์กร (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สร้างและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep