กำหนดการ

วันที่ 25 มกราคม 2565

กิจกรรม CBL DAY-CAMP ม.4

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
ตลอดวัน

กิจกรรม CBL DAY-CAMP ม.4

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 582 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- Online Homeroom ครั้งที่ 4 เวลา 13.30 น. (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ตามมาตรการ MC) (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 15 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 16 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 17 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 23 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ BLENDED LEARNING (วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 28 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 5 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 7 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 8 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 9 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 12 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 13 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 14 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 16 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 19 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 20 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 21 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 22 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 23 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 26 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 27 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 28 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 29 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 30 ก.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 2 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 3 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 4 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 5 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 6 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 9 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 10 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 11 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 13 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 16 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 17 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 18 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 19 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 20 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 23 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 24 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 25 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 26 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 27 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 30 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 31 ส.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 1 ก.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 2 ก.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 3 ก.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 6 ก.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 7 ก.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 8 ก.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 9 ก.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ (วันที่ 10 ก.ย. 2564)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 18 ต.ค. 2564)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 19 ต.ค. 2564)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 20 ต.ค. 2564)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 21 ต.ค. 2564)
- หยุดเรียน ชดเชยวันปิยมหาราช (วันที่ 22 ต.ค. 2564)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 25 ต.ค. 2564)
- เริ่มเรียนส่งเสริมวิชาการและ TC คาบ 8 (วันที่ 25 ต.ค. 2564)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 26 ต.ค. 2564)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 27 ต.ค. 2564)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 28 ต.ค. 2564)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 29 ต.ค. 2564)
- เริ่มเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (เสริมเสาร์) (วันที่ 30 ต.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 1 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 5 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 8 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 9 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 10 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 11 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 12 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 16 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 17 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 18 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 19 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 23 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 24 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 25 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 26 พ.ย. 2564)
- จัดการเรียนรู้ FLEXIBLE BLENDED LEARNING (วันที่ 13 ธ.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ FLEXIBLE BLENDED LEARNING (วันที่ 14 ธ.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ FLEXIBLE BLENDED LEARNING (วันที่ 15 ธ.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ FLEXIBLE BLENDED LEARNING (วันที่ 16 ธ.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ FLEXIBLE BLENDED LEARNING (วันที่ 17 ธ.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ FLEXIBLE BLENDED LEARNING (วันที่ 20 ธ.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ FLEXIBLE BLENDED LEARNING (วันที่ 21 ธ.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้ FLEXIBLE BLENDED LEARNING (วันที่ 22 ธ.ค. 2564)
- จัดการเรียนรู้แบบ Online Classroom (วันที่ 4 ม.ค. 2565)
- จัดการเรียนรู้แบบ Online Classroom (วันที่ 5 ม.ค. 2565)
- จัดการเรียนรู้แบบ Online Classroom (วันที่ 6 ม.ค. 2565)
- จัดการเรียนรู้แบบ Online Classroom (วันที่ 7 ม.ค. 2565)
- จัดการเรียนรู้แบบ Online Classroom (วันที่ 10 ม.ค. 2565)
- จัดการเรียนรู้แบบ Online Classroom (วันที่ 11 ม.ค. 2565)
- จัดการเรียนรู้แบบ Online Classroom (วันที่ 12 ม.ค. 2565)
- จัดการเรียนรู้แบบ Online Classroom (วันที่ 13 ม.ค. 2565)
- จัดการเรียนรู้แบบ Online Classroom (วันที่ 14 ม.ค. 2565)
- การจัดการเรียนรู้ FLEXIBLE BLENDED LEARNING (วันที่ 17 ม.ค. 2565)
- การจัดการเรียนรู้ FLEXIBLE BLENDED LEARNING (วันที่ 18 ม.ค. 2565)
- การจัดการเรียนรู้ FLEXIBLE BLENDED LEARNING (วันที่ 19 ม.ค. 2565)
- การจัดการเรียนรู้ FLEXIBLE BLENDED LEARNING (วันที่ 20 ม.ค. 2565)
- กิจกรรม CBL DAY-CAMP ม.6 (วันที่ 21 ม.ค. 2565)
- การจัดการเรียนรู้ FLEXIBLE BLENDED LEARNING (วันที่ 21 ม.ค. 2565)
- กิจกรรม CBL DAY-CAMP ม.5 (วันที่ 24 ม.ค. 2565)
- การจัดการเรียนรู้ FLEXIBLE BLENDED LEARNING (วันที่ 24 ม.ค. 2565)
- กิจกรรม CBL DAY-CAMP ม.4 (วันที่ 25 ม.ค. 2565)
- การจัดการเรียนรู้ FLEXIBLE BLENDED LEARNING (วันที่ 25 ม.ค. 2565)
- กิจกรรม CBL DAY-CAMP ม.3 (วันที่ 26 ม.ค. 2565)
- การจัดการเรียนรู้ FLEXIBLE BLENDED LEARNING (วันที่ 26 ม.ค. 2565)
- กิจกรรม CBL DAY-CAMP ม.2 (วันที่ 27 ม.ค. 2565)
- การจัดการเรียนรู้ FLEXIBLE BLENDED LEARNING (วันที่ 27 ม.ค. 2565)
- กิจกรรม CBL DAY-CAMP ม.1 (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- การจัดการเรียนรู้ FLEXIBLE BLENDED LEARNING (วันที่ 28 ม.ค. 2565)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ม.3 (สอบ On-line ตามตาราง) (วันที่ 17 ก.พ. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 17 ก.พ. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE 100% (วันที่ 18 ก.พ. 2565)
- สอบซ่อมปลายภาค ม.3 (ทาง Google Classroom) (วันที่ 21 ก.พ. 2565)
- สอบ Final (สอบนอกตาราง) ม.1, 2, 4, 5 (วันที่ 21 ก.พ. 2565)
- สอบซ่อมปลายภาค ม.3 (ทาง Google Classroom) (วันที่ 22 ก.พ. 2565)
- สอบ Final (สอบนอกตาราง) ม.1, 2, 4, 5 (วันที่ 22 ก.พ. 2565)
- สอบ Final (สอบนอกตาราง) ม.1, 2, 4, 5 (วันที่ 23 ก.พ. 2565)
- ประกาศนักเรียนติด 0 ม.3 ทางระบบวัดผลออนไลน์ (17.00 น.) (วันที่ 23 ก.พ. 2565)
- สอบ Final (สอบนอกตาราง) ม.1, 2, 4, 5 (วันที่ 24 ก.พ. 2565)
- ซ่อม 0 ม.3 (ทาง Google Classroom) (วันที่ 24 ก.พ. 2565)
- สอบ Final (สอบนอกตาราง) ม.1, 2, 4, 5 (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- ซ่อม 0 ม.3 (ทาง Google Classroom) (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- สอบ Final (4 วิชา) ม.2, สอบ Final (6 วิชา) ม.5 (สอบแบบ On-line) (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- สอบซ่อมปลายภาค ม.1, 4 (ทาง Google Classroom) (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- สอบซ่อมปลายภาค ม.1,2, 4 (ทาง Google Classroom) (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- สอบซ่อมปลายภาค ม.1, 2, 4 (ทาง Google Classroom) (วันที่ 2 มี.ค. 2565)
- สอบ Final (3 วิชา) ม.5 (สอบแบบ On-line) (วันที่ 2 มี.ค. 2565)
- สอบซ่อมปลายภาค ม.1, 2, 4, 5 (ทาง Google Classroom) (วันที่ 3 มี.ค. 2565)
- สอบซ่อมปลายภาค ม.1, 2, 4, 5 (ทาง Google Classroom) (วันที่ 4 มี.ค. 2565)
- ประกาศนักเรียนติด 0 ม.1, 2, 4, 5 ทางระบบวัดผลออนไลน์ (17.00 น.) (วันที่ 11 มี.ค. 2565)
- สอบ TCAS65 – 9 วิชาสามัญ ม.6 (วันที่ 12 มี.ค. 2565)
- สอบ TCAS65 – 9 วิชาสามัญ ม.6 (วันที่ 13 มี.ค. 2565)
- สอบ TCAS65 – 9 วิชาสามัญ ม.6 (วันที่ 14 มี.ค. 2565)
- สอบ TCAS65 – 9 วิชาสามัญ ม.6 (วันที่ 15 มี.ค. 2565)
- สอบ TCAS65 – GAT/PAT ม.6 (วันที่ 19 มี.ค. 2565)
- สอบ TCAS65 – GAT/PAT ม.6 (วันที่ 20 มี.ค. 2565)
- เปิดเรียนภาคฤดูร้อน Summer Pre-School 2022 (วันที่ 21 มี.ค. 2565)
- ซ่อม 0 ม.1, 2, 4, 5 (ทาง Google Classroom) (วันที่ 21 มี.ค. 2565)
- ซ่อม 0 ม.1, 2, 4, 5 (ทาง Google Classroom) (วันที่ 22 มี.ค. 2565)
- ซ่อม 0 ม.1, 2, 4, 5 (ทาง Google Classroom) (วันที่ 23 มี.ค. 2565)
- ซ่อม 0 ม.1, 2, 4, 5 (ทาง Google Classroom) (วันที่ 24 มี.ค. 2565)
- ซ่อม 0 ม.1, 2, 4, 5 (ทาง Google Classroom) (วันที่ 25 มี.ค. 2565)
- เรียนภาคฤดูร้อน Summer Pre-School 2022 (วันที่ 28 มี.ค. 2565)
- เรียนภาคฤดูร้อน Summer Pre-School 2022 (วันที่ 29 มี.ค. 2565)
- เรียนภาคฤดูร้อน Summer Pre-School 2022 (วันที่ 30 มี.ค. 2565)
- เรียนภาคฤดูร้อน Summer Pre-School 2022 (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- เรียนภาคฤดูร้อน Summer Pre-School 2022 (วันที่ 1 เม.ย. 2565)
- เรียนภาคฤดูร้อน Summer Pre-School 2022 (วันที่ 4 เม.ย. 2565)
- เรียนภาคฤดูร้อน Summer Pre-School 2022 (วันที่ 5 เม.ย. 2565)
- เรียนภาคฤดูร้อน Summer Pre-School 2022 (วันที่ 7 เม.ย. 2565)
- เรียนภาคฤดูร้อน Summer Pre-School 2022 (วันที่ 8 เม.ย. 2565)
- หยุดเรียน วันสงกรานต์ (วันที่ 11 เม.ย. 2565)
- หยุดเรียน วันสงกรานต์ (วันที่ 12 เม.ย. 2565)
- หยุดเรียน วันสงกรานต์ (วันที่ 13 เม.ย. 2565)
- หยุดเรียน วันสงกรานต์ (วันที่ 14 เม.ย. 2565)
- หยุดเรียน วันสงกรานต์ (วันที่ 15 เม.ย. 2565)
- เรียนภาคฤดูร้อน Summer Pre-School 2022 (วันที่ 18 เม.ย. 2565)
- เรียนภาคฤดูร้อน Summer Pre-School 2022 (วันที่ 19 เม.ย. 2565)
- เรียนภาคฤดูร้อน Summer Pre-School 2022 (วันที่ 20 เม.ย. 2565)
- เรียนภาคฤดูร้อน Summer Pre-School 2022 (วันที่ 21 เม.ย. 2565)
- เรียนภาคฤดูร้อน Summer Pre-School 2022 (วันที่ 22 เม.ย. 2565)
- เรียนภาคฤดูร้อน Summer Pre-School 2022 (วันที่ 23 เม.ย. 2565)
- ประกาศคะแนน ภาคฤดูร้อน Summer Pre-School 2022 หน้า Website (วันที่ 25 เม.ย. 2565)

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep