กำหนดการ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 198 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3.1.5.1 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ครูชาวไทย


แผนงาน : ดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของโรงเรียน บุคลากรได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep