กำหนดการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565

6.6 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.6

สถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์การเรียนรู้นวเกษตรเพื่อการเรียนรู้และการแปรรูป อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.6

6.6.1 ศึกษาปฏิทินโรงเรียน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.6

6.6.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.5.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก พร้อมทั้งจัดทำเอกสาร

6.6.4 สำรวจสถานที่ทำกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้อง

6.6.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มุ่งเน้นให้นักเรียน มีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริงและการช่วยเหลือสังคม และมีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ โดย

1)  แบ่งงานให้นักเรียนแต่ละห้องปฏิบัติภายใต้การกำกับดูแลของครูประจำชั้น โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนแต่ละห้องออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อเลือกฐานตามที่ตนถนัด

2)  ดำเนินการตามกิจกรรม “ร้อยดวงใจพี่สู่น้อง วิถีเกษร วิถีชุมชน”ในแต่ละฐานที่เตรียมไว้ดังนี้

-   ฐานภาคเช้าการเรียนรู้  "มัศจรรย์กัญชา"

-   ฐานภาคบ่าย 1. ทอดใบกัญชา  2. ทองม้วนกัญชา 3. ดวงตาแห่งรัก แพทย์แผนไทย และ 4. สะพานแห่งรัก (สร้างสะพานไม้ไผ่)

-  นักเรียนทำแบบประเมินกิจกรรม

6.6.6 ประเมินผลกิจกรรม สรุปรูปเล่ม

6.6.7 ทำหนังสือขอบคุณไปยังแหล่งเรียนรู้ที่นำนักเรียนออกไปทำกิจกรรม

6.6.8 นำผลการประเมินไปพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.6
- กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.6 ห้อง 6/1 และ 6/2 (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- 6.6 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.6 (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.6 ห้อง 6/3 และ 6/4 (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.6 ห้อง 6/5 และ 6/6 (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.6 ห้อง 6/9 และ 6/10 (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.6 ห้อง 6/EP (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.6 ห้อง 6/7 และ 6/8 (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- 6.6 กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.6 (วันที่ 21 มิ.ย. 2566)

แผนงาน : ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนและบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคมตาม\r\nแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต\r\n

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep