กำหนดการ

วันที่ 14 มิถุนายน 2565

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
ตลอดวัน

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3505 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 2 พ.ค. 2565)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning (วันที่ 18 พ.ค. 2565)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning #PHASE 1 (วันที่ 19 พ.ค. 2565)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning #PHASE 1 (วันที่ 20 พ.ค. 2565)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning #PHASE 1 (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning #PHASE 1 (วันที่ 24 พ.ค. 2565)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning #PHASE 1 (วันที่ 25 พ.ค. 2565)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning #PHASE 1 (วันที่ 26 พ.ค. 2565)
- จัดการเรียนรู้รูปแบบ Hybrid Learning #PHASE 1 (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 30 พ.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 2 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 7 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 8 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 16 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 27 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 4 ก.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 6 ก.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 7 ก.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 12 ก.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 18 ก.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 20 ก.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 21 ก.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 25 ก.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 3 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 4 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 8 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 10 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 15 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 19 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 22 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 24 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 25 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 26 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 12 ก.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- เปิดห้องเรียนขงจื่อ (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 15 ก.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 16 ก.ย. 2565)
- ครูและบุคลากรที่ต้องการเปิด Up Skills จัดทำ Brochure Up Skills ชั้น ม.1-3 ส่งฝ่ายวิชาการ (วันที่ 17 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE Tutorial Classroom (ระดับชั้น ม.6) (วันที่ 17 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 17 ต.ค. 2565)
- ประชาสัมพันธ์ "ส่งเสริมวิชาการ" ชั้น ม.5 คาบ 3 (Online) (วันที่ 18 ต.ค. 2565)
- ครูและบุคลากรที่ต้องการเปิด Up Skills จัดทำ Brochure Up Skills ชั้น ม.1-3 ส่งฝ่ายวิชาการ (วันที่ 18 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE Tutorial Classroom (ระดับชั้น ม.6) (วันที่ 18 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 18 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 19 ต.ค. 2565)
- ประชาสัมพันธ์ "ส่งเสริมวิชาการ" ชั้น ม.6 (แจ้งผ่านไลน์ห้องเรียน) (วันที่ 19 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE Tutorial Classroom (ระดับชั้น ม.6) (วันที่ 19 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 20 ต.ค. 2565)
- ประชาสัมพันธ์ "ส่งเสริมวิชาการ" ชั้น ม.4 คาบ 3 (Online) (วันที่ 20 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE Tutorial Classroom (ระดับชั้น ม.6) (วันที่ 20 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 21 ต.ค. 2565)
- ประชาสัมพันธ์ "Up skills" ชั้น ม.1-3 คาบ 8 (Online) (วันที่ 21 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE Tutorial Classroom (ระดับชั้น ม.6) (วันที่ 21 ต.ค. 2565)
- ลงทะเบียน Up Skills ม.1-3 / ส่งเสริมวิชาการ ม.4-6 (Online) (วันที่ 22 ต.ค. 2565)
- ลงทะเบียน Up Skills ม.1-3 / ส่งเสริมวิชาการ ม.4-6 (Online) (วันที่ 23 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 24 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE Tutorial Classroom (ระดับชั้น ม.6) (วันที่ 24 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE Tutorial Classroom (ระดับชั้น ม.6) (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ONLINE Tutorial Classroom (ระดับชั้น ม.6) (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 27 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 28 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 31 ต.ค. 2565)
- เริ่มเรียน Up Skills / ส่งเสริมวิชาการ (วันที่ 31 ต.ค. 2565)
- PRE-TCAS66 ทดสอบ TGAT/TPAT ในระบบ Online (ร่วมกับ Admission Premium) (วันที่ 31 ต.ค. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- PRE-TCAS66 ทดสอบ TGAT/TPAT ในระบบ Online (ร่วมกับ Admission Premium) (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- นักเรียน ม.6 กลับมาเรียน On-Site / PRE-TCAS66 ทดสอบ TPAT สถาปัตย์ On-Site (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Full On-Site (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1 (ม.ปลาย - เช้า / ม.ต้น - บ่าย) (วันที่ 6 พ.ย. 2565)
- Workshop : Lead Now by SEAC (วันที่ 18 ธ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep